Seimas svarstys patobulintą „Sodros“ biudžetą
Sei­mas po­sė­dy­je pra­dė­jo svars­ty­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tro Li­no Ku­ku­rai­čio pri­sta­ty­tą Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to 2017 me­tų ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­to an­trą­jį va­rian­tą.

Vy­riau­sy­bė, pa­to­bu­li­nu­si pro­jek­tą, Sei­mui siū­lo pa­tvir­tin­ti dau­giau kaip 3,739 mlrd. eu­rų siek­sian­čias ki­tų me­tų Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to pa­ja­mas ir apie 3,707 mlrd. eu­rų iš­lai­das (pa­ja­mos vir­ši­ja iš­lai­das 31,5 mln. eu­rų). Prog­no­zuo­ja­ma, kad ki­tų me­tų biu­dže­to pa­ja­mos augs 9 proc., o iš­lai­dos – 6,2 proc. Po de­šim­ties me­tų per­trau­kos pla­nuo­ja­mas ne­de­fi­ci­ti­nis 2017 m. „Sod­ros“ biu­dže­tas.

Ki­tų me­tų „Sod­ros“ biu­dže­to pro­jek­te nu­ma­to­mas to­les­nis iš­mo­kų au­gi­mas. Pla­nuo­ja­ma, kad nuo 2017 m. sau­sio 1 d. ba­zi­nė pen­si­ja pa­di­dės 8 eu­rais (iki 120 eu­rų), o ei­na­mų­jų me­tų drau­džia­mo­sios pa­ja­mos pa­di­dės 31 eu­ru (iki 476 eu­rų). Pen­si­joms pa­di­din­ti nuo sau­sio 1 d. bus pa­pil­do­mai ski­ria­ma apie 167,4 mln. eu­rų. Vi­du­ti­nė se­nat­vės pen­si­ja, tu­rint bū­ti­ną­jį sta­žą, pa­di­dės apie 20 eu­rų ir sieks 287,57 eu­rų.

Pro­jek­te 2017 m. nu­ma­to­ma, kad di­džiau­sią šio fon­do biu­dže­to pa­ja­mų da­lį su­da­rys drau­dė­jų vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kos – be­veik 3 mlrd. 215 mln. eu­rų, ir apd­raus­tų­jų vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kos – dau­giau kaip 340,4 mln. eu­rų. Sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­čių as­me­nų vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kos pla­nuo­ja­ma su­da­rys apie 109,2 mln. eu­rų, vals­ty­bi­nio sa­va­no­riš­ko­jo so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kos – apie 7,7 mln. eu­rų.

Di­džiau­sią „Sod­ros“ iš­lai­dų da­lį (70,2 proc. vi­sų iš­lai­dų) su­da­rys iš­lai­dos so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­joms. Pa­gal tei­kia­mą do­ku­men­tą vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­joms pla­nuo­ja­ma skir­ti be­veik 2 mlrd. 602 mln. eu­rų, li­gos so­cia­li­nio drau­di­mo iš­mo­koms – apie 254 mln. eu­rų, mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo iš­mo­koms – be­veik 303,6 mln. eu­rų, ne­dar­bo so­cia­li­niam drau­di­mui – apie 138,3 mln. eu­rų, ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ir pro­fe­si­nių li­gų so­cia­li­niam drau­di­mui – dau­giau kaip 19,3 mln. eu­rų. Prog­no­zuo­ja­ma, kad lė­šos per­ve­da­mos į pen­si­jų fon­dus su­da­rys apie 172,7 mln. eu­rų.

Po pri­sta­ty­mo už pro­jek­tą bal­sa­vo 60 Sei­mo na­rių, prieš – 1, su­si­lai­kė 14 par­la­men­ta­rų. Pri­ta­rus pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo, to­liau jis bus svars­to­mas pa­grin­di­niu pa­skir­ta­me So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­te. Prie šio klau­si­mo svars­ty­mo Sei­mo po­sė­dy­je pla­nuo­ja­ma su­grįž­ti gruo­džio 20 d.