Seimas svarsto palengvinti STT prieigą prie finansinių duomenų bazių
Sei­mas ėmė­si svars­ty­ti Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) įsta­ty­mo pa­tai­sas, kad šiai ins­ti­tu­ci­jai bū­tų su­teik­ta tei­sė be teis­mo sank­ci­jos tu­rė­ti prie­igą prie vals­ty­bės įmo­nių, taip pat ir ban­kų, ki­tų ju­ri­di­nių as­me­nų fi­nan­si­nių duo­me­nų.

„To­kias prie­mo­nes tu­ri Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba, Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja, ta­čiau to­kių prie­mo­nių ne­tu­ri Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba, ku­rios pa­grin­di­nė funk­ci­ja yra ko­vo­ti su ko­rup­ci­ja, o ji, aiš­ku, ne­at­sie­ja­ma nuo fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų. Ši prie­mo­nė leis su­stip­rin­ti STT ana­li­ti­nius pa­jė­gu­mus“, – teik­da­mas pa­tai­sas ko­mi­te­to var­du Sei­me kal­bė­jo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Ba­kas.

Įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rioms Sei­mas ket­vir­ta­die­nį po pa­tei­ki­mo pri­ta­rė bend­ru su­ta­ri­mu, nu­ma­to, kad vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos bei įstai­gos „pa­gal STT pra­šy­mą ar­ba pa­gal su­da­ry­tas duo­me­nų tei­ki­mo su­tar­tis ne­at­ly­gin­ti­nai tei­kia tar­ny­bos funk­ci­joms at­lik­ti rei­ka­lin­gus vals­ty­bės in­for­ma­ci­nių iš­tek­lių duo­me­nis ir do­ku­men­tus bei ki­tą in­for­ma­ci­ją.“

Taip pat nu­ma­to­ma, kad „ban­kai, fi­nan­sų ir kre­di­to įmo­nės bei kre­di­to įstai­gos ir ki­ti ju­ri­di­niai as­me­nys pa­gal STT pra­šy­mą ne­at­ly­gin­ti­nai tei­kia tar­ny­bos funk­ci­joms at­lik­ti rei­ka­lin­gą in­for­ma­ci­ją apie ju­ri­di­nio as­mens ūki­nes, fi­nan­si­nes ope­ra­ci­jas, fi­nan­si­nių ir (ar) mo­kė­ji­mo prie­mo­nių pa­nau­do­ji­mą.“

Jei bus pri­im­ta, įsta­ty­mo pa­tai­sa įsi­ga­lio­tų jau nuo šių me­tų lie­pos pir­mo­sios.

Sei­mo na­rys Li­nas Bal­sys tei­gė pa­si­gen­dąs mi­nė­to­se pa­tai­so­se teis­mo sank­ci­jos: „Aš pa­si­gen­du fra­zės ar sa­ki­nio, ku­ria­me bū­tų mi­ni­ma spren­di­mu teis­mo ar tei­sė­jo, ku­ris pri­žiū­ri by­lą, o da­bar čia, pa­na­šu, ra­šo­te, kad tik STT pra­šy­mu. Ži­no­te, jie ga­li pra­šy­ti ir pra­šy­ti. Ir čia su­si­dur­si­me su vi­suo­ti­nio se­ki­mo pa­vo­ju­mi, jei­gu eli­mi­nuo­si­me teis­mo spren­di­mu ar­ba tei­sė­jo spren­di­mu.“

V.Ba­kas pa­aiš­ki­no, kad šiuo at­ve­ju Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja ir Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba nau­do­ja­si prie­iga prie mi­nė­tos in­for­ma­ci­jos taip pat be teis­mo sank­ci­jų, tai bū­ti­na sie­kiant efek­ty­vaus šių ins­ti­tu­ci­jų dar­bo.

„Jei­gu to­kių tei­sių ne­bū­tų, mes aps­kri­tai… tei­sė­sau­ga bū­tų be­dan­tė“, – aiš­ki­no NSGK pir­mi­nin­kas.

Tuo me­tu kon­ser­va­to­rė Ag­nė Bi­lo­tai­tė tei­ra­vo­si, kaip tuo­met STT ga­lė­jo veik­ti iki šiol, jei ne­tu­rė­jo prie­igos prie mi­ni­mų fi­nan­si­nių duo­me­nų ir ko­dėl šios pa­tai­sos ne­bu­vo siū­lo­mos Sei­mui anks­čiau.

V.Ba­ko aiš­ki­ni­mu, STT ir iki šiol nau­do­jo­si mi­nė­ta in­for­ma­ci­ja, ta­čiau biu­ro­kra­ti­nės pro­ce­dū­ros prie­igai gau­ti už­trun­ka il­giau.

STT: di­džiau­sią ža­lą da­ro ko­rup­ci­nės schemos

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba ko­men­ta­re BNS nu­ro­dė, kad vie­nas pa­grin­di­nių iš­šū­kių, su ku­riuo pa­sta­ruo­ju me­tu su­si­du­ria STT par­ei­gū­nai, – su­spė­ti su be­si­kei­čian­čia nu­si­kals­ta­mas vei­kas da­ran­čių as­me­nų pra­kti­ka, jų veik­los me­to­dais.

Anot STT at­sto­vės spau­dai Re­na­tos Sau­ly­tės – Smals­kės, di­džiau­sią ža­lą vals­ty­bei ir jos pi­lie­čiams da­ro ne ky­šiu per­duo­da­mi gry­nie­ji pi­ni­gai, bet ko­rup­ci­nės sche­mos. Ir nors gry­nie­ji pi­ni­gai iš­lie­ka reikš­min­gi, da­rant ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kals­ta­mas vei­kas, vis di­des­nė šių vei­kų da­lis pa­da­ro­ma at­sis­kai­tant per tre­čiuo­sius fi­zi­nius ir ju­ri­di­nius as­me­nis. Nu­si­kals­ta­mi mo­kė­ji­mai mas­kuo­ja­mi tei­sė­tais at­sis­kai­ty­mais per ke­lias fik­ty­vių ar rea­lią tei­sė­tą veik­lą vyk­dan­čių įmo­nių gran­dis.

„Tad šia­me kon­teks­te STT pa­da­li­nių (ypač ana­li­ti­nę veik­lą vyk­dan­čių pa­da­li­nių) ga­li­my­bė tu­rė­ti to­kį įran­kį – t. y. ste­bė­ti fi­nan­si­nių srau­tų ju­dė­ji­mą ir tai da­ry­ti ope­ra­ty­viai ne­ap­sun­ki­nant ir ne­už­tę­siant šio pro­ce­so teis­mo lei­di­mų iš­da­vi­mu, mū­sų ma­ny­mu, yra la­bai svar­bi“, – tei­gė R.Sau­ly­tė – Smals­kė.

Anot jos, iki šiol to­kia ga­li­my­be vi­siš­kai lais­vai nau­do­jo­si, pa­vyz­džiui, Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja, nors ji ti­ria ne nu­si­kal­ti­mus, o ma­žiau pa­vo­jin­gus pa­žei­di­mus. Ir tam ne­bu­vo rei­ka­lin­gas nei teis­mo lei­di­mas, nei duo­me­nys, kad mo­kes­čių mo­kė­to­jas, ku­rio veik­la ti­kri­na­ma, da­ro pa­žei­di­mus.

„Ta­čiau tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jai iki šiol tai bu­vo ne­priei­na­ma ir tai ge­ro­kai ap­sun­ki­no par­ei­gū­nų dar­bą. Tad ti­ki­mės, kad Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mu ga­liau­siai įtvir­tin­ta ga­li­my­bė par­ei­gū­nams be teis­mo lei­di­mo ste­bė­ti ju­ri­di­nių as­me­nų fi­nan­si­nes ope­ra­ci­jas, pi­ni­gi­nių srau­tų ju­dė­ji­mą pa­dės efek­ty­viau ir ope­ra­ty­viau iš­aiš­kin­ti ko­rup­ci­nes sche­mas bei už­kirs­ti ke­lią di­džiau­sią ža­lą vals­ty­bei da­ran­tiems ko­rup­ci­niams nu­si­kal­ti­mams“, – tei­gė STT at­sto­vė.