Seimas susimažinti nenusiteikęs
Ge­ro­kai su­men­kęs gy­ven­to­jų skai­čius ne­įk­ve­pia tau­tos iš­rink­tų­jų pra­re­tin­ti Sei­mo na­rių gre­tas. Nors kart­kar­tė­mis pa­si­girs­ta siū­ly­mų su­ma­žin­ti vie­tų par­la­men­te, kū­nu jie ne­tam­pa. Ge­riau­siu at­ve­ju ma­žes­nį Sei­mą rink­si­me tik dar po pen­ke­rių me­tų, nes da­bar­ti­niai par­la­men­ta­rai pa­sis­paus­ti ne­nu­si­tei­kę.

Ini­cia­ty­vų ma­žin­ti Sei­mo na­rių skai­čių iki 71, 101 ar 121 par­la­men­te ran­da­si nuo­lat. Ta­čiau po­li­ti­nės va­lios įtei­sin­ti to­kius Kons­ti­tu­ci­jos pa­kei­ti­mus ne­už­ten­ka. Ne­ma­ža da­lis di­džių­jų par­la­men­ti­nių par­ti­jų su­tin­ka, kad par­la­men­ta­rų skai­čių de­rė­tų pa­ko­re­guo­ti. Ta­čiau esa­ma ir sto­jan­čių pies­tu prieš to­kius svars­ty­mus.

Idė­jos neatsižada

Pa­sta­rą­jį kar­tą siū­ly­mą su­ma­žin­ti par­la­men­ta­rų skai­čių iki 101 pa­tei­kė Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos na­rys An­ta­nas Ma­tu­las, bet pa­tai­sos bu­vo at­mes­tos. Nors idė­jos su­ma­žin­ti par­la­men­ta­rų skai­čių jis ne­at­si­ža­da, keis­ti Kons­ti­tu­ci­jos bent jau kol kas ne­be­siū­lys. „Šio­je ka­den­ci­jo­je ne­be­si­ruo­šiu to da­ry­ti, nes spau­da ir vi­suo­me­nė tai trak­tuos kaip rin­ki­mų šou, kaž­ko­kį siū­ly­mą prieš rin­ki­mus. To bai­min­da­ma­sis ne­si­ruo­šiu teik­ti pa­tai­sų. Ta­čiau jei vėl bū­siu iš­rink­tas, grį­šiu prie tos min­ties, nes aki­vaiz­du, kad rei­kia tam ti­krų per­mai­nų“, – tvir­ti­no A. Ma­tu­las. Tie­sa, jo ma­ny­mu, Sei­mo na­rių skai­čių rei­kė­tų ma­žin­ti ne­be taip ra­di­ka­liai, kaip siū­lė anks­čiau. Pa­sak A. Ma­tu­lo, par­la­men­te ga­lė­tų bū­ti 121 vie­ta.

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas pa­žy­mė­jo, kad gy­ven­to­jų ir rin­kė­jų skai­čiai yra du skir­tin­gi da­ly­kai. Net ir už­sie­ny­je įsi­kū­rę mū­sų ša­lies pi­lie­čiai ren­ka val­džią. „Kuo ma­žiau Sei­mo na­rių, tuo keis­tes­ni ga­li bū­ti spren­di­mai. Vers­las dis­po­nuo­ja di­de­liais pi­ni­gais, jo in­te­re­sas yra di­de­lis. To­dėl po­pu­lis­ti­nis ma­ty­mas, kad jei su­ma­žin­si­me 100 Sei­mo na­rių ir pa­lik­si­me 41, su­tau­py­si­me biu­dže­to lė­šų, vis­kas bus ge­rai ir tei­sin­gai, la­bai abe­jo­ti­nas“, – aiš­ki­no jis.

Sei­mo frak­ci­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ se­niū­nas Pe­tras Gra­žu­lis tei­gė, kad par­ti­ja pa­lai­ko idė­ją ma­žin­ti par­la­men­to na­rių skai­čių. „Tvar­kie­čiai“ no­rė­tų, kad Lie­tu­vo­je bū­tų ren­ka­mi tik vien­man­da­ti­nin­kai. Ta­čiau jis pri­pa­ži­no ne­si­ti­kin­tis, kad ar­ti­miau­siu me­tu pa­vyk­tų ką nors pa­keis­ti. „Ne­bent rei­kia reng­ti re­fe­ren­du­mą, nes Sei­mas ti­krai ne­su­ras po­li­ti­nės va­lios pa­keis­ti Kons­ti­tu­ci­ją“, – įsi­ti­ki­nęs P. Gra­žu­lis.

Nuo­mo­nės išsiskiria

Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio se­niū­nas Eli­gi­jus Ma­siu­lis par­la­men­ta­rų skai­čiaus klau­si­mą sie­ja su in­ter­ne­ti­niu bal­sa­vi­mu. Esą jį įtei­si­nus ne­rei­kė­tų ma­žin­ti Sei­mo, nes už­sie­ny­je gy­ve­nan­tys mū­sų ša­lies pi­lie­čiai tu­rė­tų dau­giau ga­li­my­bių bal­suo­ti per rin­ki­mus. Ta­čiau jei­gu rin­kė­jams ne­bus su­da­ry­ta ga­li­my­bė bal­suo­ti in­ter­ne­tu, de­rė­tų svars­ty­ti Sei­mo na­rių skai­čiaus ma­ži­ni­mą.

E. Ma­siu­lis svars­tė, kad Lie­tu­vai pa­kak­tų 121 ar 111 par­la­men­ta­rų. Ta­čiau jis skep­tiš­kai nu­si­tei­kęs dėl to įtei­si­ni­mo. Vie­na to prie­žas­čių ta, kad dau­gu­mai po­li­ti­kų tai tie­siog ne­ap­si­mo­kė­tų, nes pa­di­dė­tų kon­ku­ren­ci­ja ko­vo­jant dėl Sei­mo na­rio man­da­to ir su­ma­žė­tų ga­li­my­bės pa­tek­ti į par­la­men­tą.

Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Vy­tau­tas Gap­šys šiuo me­tu ne­žiū­ri rim­tai į ini­cia­ty­vas ma­žin­ti par­la­men­ta­rų skai­čių. „Aiš­ku, yra ar­gu­men­tų „už“ ir „prieš“. Taip, gy­ven­to­jų skai­čius ma­žė­ja, gal ir tau­tos at­sto­vų rei­kė­tų ma­žiau. Ki­ta ver­tus, par­la­men­ta­rus žmo­nės no­ri ma­ty­ti, kai vyks­ta įvai­rūs ren­gi­niai, jiems rei­kia at­sto­vau­ti, me­rai skam­bi­na. Jei­gu la­bai su­ma­žin­si­me par­la­men­ta­rų, gal jų bus ir per ma­žai, at­sto­va­vi­mo bus ma­žai. Dis­ku­tuo­ti ga­li­ma, bet ta­da rei­kia žiū­rė­ti į vi­są re­for­mą: ar vi­sus rink­si­me tik vien­man­da­tė­se, o gal rei­kė­tų di­din­ti pa­dė­jė­jų skai­čių, kad bū­tų ga­li­ma už­ti­krin­ti ren­gia­mų tei­sės ak­tų ko­ky­bę ir pan.“, – aiš­ki­no V. Gap­šys.

Įžvel­gia ir pavojų

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus An­ta­no Ku­la­kaus­ko tei­gi­mu, at­sa­ky­mas į klau­si­mą, ar par­la­men­ta­rų skai­čius Lie­tu­vo­je ne per di­de­lis, pri­klau­so nuo to, su kuo ly­gin­si­me. Pa­vyz­džiui, kiek dau­giau nei 1 mln. gy­ven­to­jų tu­rin­čios Es­ti­jos par­la­men­te dir­ba 101 par­la­men­ta­ras. Ta­čiau di­de­lių vals­ty­bių par­la­men­ta­rai at­sto­vau­ja ge­ro­kai di­des­niam rin­kė­jų skai­čiui.

A. Ku­la­kaus­ko nuo­mo­ne, su­ma­žė­jus gy­ven­to­jų skai­čiui ne­ga­li­me ig­no­ruo­ti klau­si­mo dėl Sei­mo ma­ži­ni­mo. Ta­čiau jis ak­cen­tuo­ja, kad sei­mū­nų gre­tos ne­tu­rė­tų bū­ti re­ti­na­mos ra­di­ka­liai. „Su­ma­ži­ni­mas iki 121 par­la­men­ta­ro bū­tų vi­sai pa­do­rus“, – ti­ki­no jis.

A. Ku­la­kaus­kas įžvel­gė ir grės­mių dėl par­la­men­ta­rų skai­čiaus su­ma­ži­ni­mo. Jis pa­ste­bė­jo, kad ne­di­de­lių par­la­men­tų po­li­ti­nis sa­va­ran­kiš­ku­mas ma­žė­ja, au­ga pri­klau­so­my­bė nuo stip­res­nių, ga­lin­ges­nių in­te­re­sų gru­pių. „Kuo ma­žes­nis par­la­men­tas ir kuo di­des­nė ko­rup­ci­nė kul­tū­ra vi­suo­me­nė­je, tuo la­biau toks pa­vo­jus di­dė­ja“, – pa­žy­mė­jo po­li­to­lo­gas.

Par­la­men­ta­rų skai­čius – iš so­viet­me­čio

Nuo­sta­ta į par­la­men­tą rink­ti 141 at­sto­vą bu­vo įtvir­tin­ta dar so­viet­me­čiu. 1989 me­tais pri­im­tas nau­jas rin­ki­mų į LTSR Aukš­čiau­sią­ją Ta­ry­bą įsta­ty­mas ir ati­tin­ka­ma LTSR Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sa. Pri­sta­ty­da­ma bū­si­mą įsta­ty­mą LTSR Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos Pre­zi­diu­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Van­da Kli­kū­nie­nė pa­žy­mė­jo, kad dėl par­la­men­to de­pu­ta­tų skai­čiaus bū­ta skir­tin­gų nuo­mo­nių. Siū­ly­ta, kad bū­tų ren­ka­ma nuo 90 iki 300 at­sto­vų. „Tur­būt vi­si su­tik­si­te, kad bū­si­mą­ją Aukš­čiau­sią­ją Ta­ry­bą tu­ri su­da­ry­ti tiek de­pu­ta­tų, kad jie ga­lė­tų kuo ra­cio­na­liau dirb­ti. Pro­jek­te nu­ma­to­ma į Res­pub­li­kos Aukš­čiau­sią­ją Ta­ry­bą rink­ti 141 de­pu­ta­tą. Toks de­pu­ta­tų skai­čius leis­tų su­da­ry­ti bent po vie­ną rin­ki­mų apy­gar­dą ir pa­čiuo­se ma­žiau­siuo­se ra­jo­nuo­se“, – ta­da aiš­ki­no V. Kli­kū­nie­nė.

Pri­imant įsta­ty­mą ir Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­są bu­vo svars­ty­mų, kad rei­kė­tų kiek su­ma­žin­ti siū­lo­mą de­pu­ta­tų skai­čių. Ta­čiau po ke­lių bal­sa­vi­mų pa­tvir­tin­ta tvar­ka, pa­gal ku­rią ren­ka­mas bū­tent 141 tau­tos at­sto­vas. Iš pra­džių vi­si jie bu­vo ren­ka­mi tik vien­man­da­tė­se rin­ki­mų apy­gar­do­se. Dau­gia­man­da­tė rin­ki­mų sis­te­ma įtei­sin­ta 1992 me­tais.