Seimas sulauks naujų mobiliųjų
Tris mė­ne­sius as­me­ni­nius mo­bi­liuo­sius apa­ra­tus nau­do­ję Sei­mo nau­jo­kai at­ei­nan­čią sa­vai­tę pa­ga­liau bus ap­rū­pin­ti tar­ny­bi­niais te­le­fo­nais. Par­la­men­to sen­bu­viai Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos pir­ki­niais ne­si­džiau­gia: da­lis jų mo­bi­liuo­sius įsi­gy­ja pa­tys, mat val­diš­ki te­le­fo­nai vie­niems at­ro­do per­ne­lyg su­dė­tin­gi, ki­tiems – ne­ko­ky­biš­ki.

At­ei­nan­tį pir­ma­die­nį, va­sa­rio 13 die­ną, Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja tu­rė­tų pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį su nau­juo­ju jud­rio­jo (mo­bi­lio­jo) ry­šio pa­slau­gų tei­kė­ju. Ki­tą die­ną par­la­men­to sen­bu­viai pri­va­lės grą­žin­ti anks­tes­nio ope­ra­to­riaus – tuo­me­ti­nės bend­ro­vės „Om­ni­tel“ – su­teik­tus apa­ra­tus ar­ba iš­si­pirk­ti juos už li­ku­ti­nę ver­tę. Taip pat vi­si po­li­ti­kai bus ap­rū­pin­ti nau­jais te­le­fo­nais.

„Nau­jo­je su­tar­ty­je te­le­fo­nų mo­de­liai ne­ap­tar­ti. Ten nu­ma­ty­tos tik apa­ra­tų cha­rak­te­ris­ti­kos. Tai ti­krai ne­bus itin su­dė­tin­gi apa­ra­tai: tar­ki­me, nau­jau­si „iP­ho­ne 7“ te­le­fo­nai, kiek ma­čiau, kai­nuo­ja dau­giau kaip 1000 eu­rų, bet Sei­mo na­riai ne­ga­li to­kių ti­kė­tis, nes mū­sų biu­dže­tas yra ri­bo­tas“, – dien­raš­čiui „Lie­tu­vos ži­nios“ sa­kė Sei­mo kanc­le­rės pa­va­duo­to­jas An­ta­nas Di­mai­tis.

Per­ka­si patys

Penk­tą ka­den­ci­ją Sei­me dir­ban­tis Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos na­rys Va­le­ri­jus Si­mu­li­kas tei­gė ne­lau­kian­tis par­la­men­to kan­ce­lia­ri­jos per­ka­mų te­le­fo­nų. Po­li­ti­kas „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­sa­ko­jo jau anks­tes­nės ka­den­ci­jos me­tu įsi­gi­jęs nuo­sa­vą apa­ra­tą, mat pa­siū­ly­ti tar­ny­bi­niai te­le­fo­nai jam ne­pa­ti­ko. „E­su įpra­tęs prie kla­vi­ši­nių apa­ra­tų, lie­čia­mie­ji ekra­nai man ne­pa­tin­ka, o mums juos ki­ša. Man to­kių „pro­tin­gų“ apa­ra­tų ne­rei­kia, pats kiek pro­to tu­riu, tiek už­ten­ka. Nu­si­pir­kau šiek tiek ge­res­nį te­le­fo­ną nei pa­pras­ti plast­ma­si­niai ir juo nau­do­juo­si. Sei­mas kom­pen­suo­ja tik po­kal­bius pa­gal nu­sta­ty­tą li­mi­tą“, – aiš­ki­no jis.

Pa­sak V. Si­mu­li­ko, pa­pras­tai Sei­mo na­rių ir jų pa­dė­jė­jų te­le­fo­nai kei­čia­mi kas dve­jus me­tus. Pra­ėjus nu­sta­ty­tam ter­mi­nui, po­li­ti­kas apa­ra­tą tu­ri grą­žin­ti Sei­mo kan­ce­lia­ri­jai ar­ba ga­li iš­si­pirk­ti jį už li­ku­ti­nę ver­tę. „Kaž­ku­rios ka­den­ci­jos me­tu, at­si­me­nu, li­ku­ti­nė apa­ra­tų ver­tė bu­vo nu­sta­ty­ta to­kio dy­džio, kad rin­ko­je nau­ji te­le­fo­nai kai­na­vo ke­lis kar­tus pi­giau. Ma­tyt, įsi­vaiz­duo­ja­ma, kad Sei­mo na­riai ga­li bran­giau mo­kė­ti“, – ste­bė­jo­si par­la­men­ta­ras.

Nuo­sa­vu te­le­fo­nu to­liau nau­do­tis ke­ti­na ir par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ ly­de­ris Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis. „Sei­mo te­le­fo­nų sau ne­imu, tik pa­dė­jė­jams, nes tie apa­ra­tai nie­kam ti­kę. Jei tu, Sei­mo na­rys, in­ten­sy­viai dir­bi, esi ak­ty­vus, va­di­na­si, tau rei­kia ir elek­tro­ni­nio pa­što, ir in­ter­ne­to, tai­gi ir ga­lin­go te­le­fo­no aku­mu­lia­to­riaus, o duo­da apa­ra­tą, ku­ris per die­ną po pen­kis kar­tus iš­si­krau­na ir tris kar­tus užs­trin­ga“, – pik­ti­no­si po­li­ti­kas.

Ra­gi­na ko­le­gas nesiaikštyti

Pir­mą ka­den­ci­ją Sei­me dir­ban­tis Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos na­rys, bu­vęs Lie­tu­vos nuo­la­ti­nės at­sto­vy­bės prie UNES­CO va­do­vas Arū­nas Ge­lū­nas „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė ne­pa­ti­rian­tis di­de­lių ne­pa­to­gu­mų dėl to, kad par­la­men­to kan­ce­lia­ri­ja iki šiol ne­ap­rū­pi­no po­li­ti­kų tar­ny­bi­niais mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais. „Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja mums da­vė tar­ny­bi­nes SIM kor­te­les. Sa­vą­ją įsi­dė­jau į as­me­ni­nį te­le­fo­ną. Gal kiek ku­rio­ziš­ko­je si­tua­ci­jo­je at­si­dū­rė tie par­la­men­ta­rai, ku­rie tu­rė­jo vie­nin­te­lį as­me­ni­nį te­le­fo­ną“, – kal­bė­jo jis.

Kel­ti di­de­lių rei­ka­la­vi­mų tar­ny­bi­niam te­le­fo­nui Sei­mo nau­jo­kas ne­ke­ti­na. „Mums su­teik­ta įvai­rių tech­no­lo­gi­nių prie­mo­nių – mo­der­nūs ne­šio­ja­mie­ji kom­piu­te­riai, taip pat ga­li­my­bė iš­si­nuo­mo­ti plan­še­ti­nius kom­piu­te­rius su 3G ry­šio kor­te­lė­mis, juo­se ga­li­ma per­žiū­rė­ti ko­res­pon­den­ci­ją, sek­ti ži­nias, gau­ti Sei­mo dar­bot­var­kes, tai­gi te­le­fo­no dau­gia­funk­ciš­ku­mas tam­pa ma­žiau ak­tua­lus. Jei mo­bi­lu­sis apa­ra­tas už­ti­kri­na ko­ky­biš­ką ry­šį, ge­rai siun­čia trum­pą­sias ži­nu­tes, ne­ma­nau, kad ja­me bū­ti­na tu­rė­ti daug ki­tų funk­ci­jų. Sei­mo na­rio te­le­fo­no pa­grin­di­nė pa­skir­tis – su­teik­ti ga­li­my­bę pi­lie­čiams pa­siek­ti sa­vo at­sto­vus. Gal ne­rei­kė­tų la­bai aikš­ty­tis ir kel­ti ypač di­de­lių rei­ka­la­vi­mų“, – kal­bė­jo A. Ge­lū­nas.

Dėl tar­ny­bi­nio te­le­fo­no gal­vos ne­su­ka ir pir­mą­ją ka­den­ci­ją Sei­me dir­ban­tis Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis. „I­ki šiol ne­tu­rė­jau lai­ko iš­siaiš­kin­ti, ko­kios yra ga­li­my­bės gau­ti tar­ny­bi­nį te­le­fo­ną, kas jį ski­ria ir kas už ką su­mo­ka. Nuo pir­mų­jų die­nų Sei­me tem­pas yra la­bai di­de­lis, da­bar dar ir par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­mai lau­kia, tai­gi kaip nau­do­jau­si sa­vo se­nuo­ju te­le­fo­nu, taip grei­čiau­siai ir nau­do­siuo­si. Jo sąs­kai­tas ap­mo­ku as­me­niš­kai iš sa­vo at­ly­gi­ni­mo“, – aiš­ki­no kon­ser­va­to­rius.

G. Lands­ber­gio ma­ny­mu, Sei­mo na­riams par­la­men­ti­nei veik­lai su­tei­kia­mos lė­šos pir­miau­sia tu­rė­tų bū­ti nau­do­ja­mos veik­lai, tie­sio­giai su­si­ju­siai su įsta­ty­mų lei­dy­ba, kaip da­ro­ma Eu­ro­pos Par­la­men­te, iš ku­rio jis pa­si­trau­kė prieš de­vy­nis mė­ne­sius. „At­lie­kant par­la­men­ta­ro dar­bą kar­tais ga­li pri­reik­ti tei­si­nin­kų, eks­per­tų, vie­šo­sios nuo­mo­nės ty­rė­jų pa­slau­gų. Vi­sa ki­ta – te­le­fo­nai, gė­lės, tu­ši­nu­kai – yra ša­lu­ti­niai da­ly­kai“, – kal­bė­jo jis.

Kon­kur­sas strigo

Nau­jų tar­ny­bi­nių te­le­fo­nų šios ka­den­ci­jos par­la­men­ta­rai lau­kė tris mė­ne­sius. Iki šiol Sei­mo sen­bu­viai nau­do­jo anks­tes­nės ka­den­ci­jos me­tu gau­tus apa­ra­tus, o nau­jo­kai bu­vo ap­da­ly­ti tar­ny­bi­nė­mis SIM kor­te­lė­mis, ku­rias ga­lė­jo įsi­dė­ti į as­me­ni­nius te­le­fo­nus. Po­li­ti­kų ap­rū­pi­ni­mo mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais pro­ce­sas už­si­tę­sė, mat Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja pra­ėju­sių me­tų spa­lio 10-ąją, prieš su­si­ren­kant nau­jo­sios ka­den­ci­jos par­la­men­ta­rams, at­me­tė vie­nin­te­lio jud­rio­jo ry­šio pa­slau­gų kon­kur­so da­ly­vio pa­siū­ly­mą, nes pri­pa­ži­no jo kai­ną esant per­ne­lyg di­de­lę.

Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je pa­kar­to­ti­nai pa­skelb­ta­me kon­kur­se teik­ti pa­slau­gas par­la­men­tui var­žė­si dvi tei­kė­jos – bend­ro­vės „Te­le2“ ir „Te­lia“. Pa­gal kon­kur­so są­ly­gas su­tar­tis su nau­juo­ju ope­ra­to­riu­mi bus su­da­ro­ma vi­sos Sei­mo ka­den­ci­jos lai­ko­tar­piui. Per ket­ve­rius me­tus nu­ga­lė­to­jas su­teiks pa­slau­gų už maž­daug 600 tūkst. eu­rų. Į šią su­mą įtrauk­ta par­la­men­ta­rams bei trims jų pa­dė­jė­jams su­tei­kia­mų mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų ver­tė ir pa­gal nu­sta­ty­tus li­mi­tus ap­mo­ka­mos ry­šių pa­slau­gos.