Seimas sugriežtino atsakomybę už darbą „šešėlyje“
Sei­mas už­si­mo­jo dar la­biau tram­dy­ti ne­le­ga­liai dir­ban­čius ša­lies gy­ven­to­jus ir juos be su­tar­čių įdar­bi­nan­čius darb­da­vius.

Sei­mas an­tra­die­nį pri­ėmė ati­tin­ka­mas Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sas: už bal­sa­vo 93 Sei­mo na­riai, o su­si­lai­kė 20 par­la­men­ta­rų.

Sei­mas įpa­rei­go­jo darb­da­vius su­mo­kė­ti ne­le­ga­liai dir­bu­siam žmo­gui at­ly­gi­ni­mą ir mo­kes­čius, o dar­buo­to­jus - grą­žin­ti gau­tas ne­dar­bo iš­mo­kas už lai­ką, kai dir­bo ne­le­ga­liai.

Sei­mas nu­sta­tė, kad ne­le­ga­liai dir­bu­siam žmo­gus darb­da­vys tu­rės at­ly­gin­ti - su­mo­kė­ti ne ma­žiau kaip mi­ni­ma­lią al­gą už tris mė­ne­sius, jei ne­bus įro­dy­ta, kad ne­le­ga­liai jis dir­bo ki­to­kį lai­ką. Ne­le­ga­liai dir­bu­siems be­dar­biams teks grą­žin­ti ne­tei­sė­tai gau­tas iš­mo­kas, - jų mo­kė­ji­mas jiems bus nu­trauk­tas. Ta­čiau grą­žin­ti pi­ni­gų ne­tu­rės tie, ku­rie pa­tys pra­neš apie ne­le­ga­lų dar­bą.

So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Kris­ti­na Miš­ki­nie­nė tei­gė, kad nė­ra efek­ty­ves­nių ko­vos su „še­šė­liu“ bū­dų, kaip pa­tį žmo­gų įtrauk­ti į šį pro­ce­są: „Ku­ris yra pri­vers­tas dirb­ti ne­le­ga­liai ir jis yra so­cia­liai ne­draus­tas, kaž­ku­ria pra­sme iš­nau­do­jams“.

Pa­sak jos, ne­le­ga­liai dir­ban­tys ir pa­ja­mų gau­nan­tys gy­ven­to­jai nau­do­ja­si ir vals­ty­bės par­ama - gau­na be­dar­bio pa­šal­pas.

Šio ko­mi­te­to na­rys Al­gir­das Sy­sas tei­gė, kad ša­ly­je yra la­bai di­de­lis „še­šė­li­nio“ ne­dar­bo mas­tas - 17 pro­cen­tų.

„Mū­sų pa­ja­mos yra ma­žes­nės ne­gu mū­sų iš­lai­dos, tai vie­nas aki­vaiz­džiau­sių ro­dik­lių, kad juo­do­jo­je rin­ko­je su­ka­si pa­kan­ka­mai di­de­li pi­ni­gai“, - tvir­ti­no A.Sy­sas.

„Sod­ros“ sta­tis­ti­ka ro­do, kad 50 proc. dir­ban­čių­jų už­dir­ba iki 1500 li­tų, o kai ku­rie gau­na tik pu­sę mi­ni­ma­lios al­gos (da­bar MMA - 1035 li­tai - BNS), nors jų iš­lai­dos yra ge­ro­kai di­des­nės. Iš­va­da - at­ly­gi­ni­mai mo­ka­mi vo­ke­liuo­se“, - tei­gė Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to na­rė Bi­ru­tė Vė­sai­tė.

Ta­čiau kai ku­rie par­la­men­ta­rai abe­jo­jo, ar pa­tai­sos su­ma­žins ne­le­ga­laus dar­bo apim­tis.

„Ne­duos to efek­to, o su­ma­žins dar­bo vie­tas smul­kiam vers­lui, ku­rį pra­de­da ke­li su­si­rin­kę ke­li drau­gai ar pa­žįs­ta­mi, o ims kaž­kas ir įskūs“, - tei­gė Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to na­rys Kęs­tu­tis Gla­vec­kas.

Kon­ser­va­to­rius Ri­man­tas Jo­nas Da­gys pik­ti­no­si, kad pa­tai­sos, ne­rei­ka­lau­sian­čios vals­ty­bės iš­mo­kė­tas ne­dar­bo iš­mo­kas grą­žin­ti tiems ne­le­ga­liai dir­bu­siems žmo­nėms, ku­rie apie tai pa­tys pra­neš, leis le­ga­li­zuo­ti ne­tei­sė­tai gau­tas pa­ja­mas.

Šiuo me­tu Dar­bo ko­dek­sas ne­nu­ma­to ga­li­my­bės iš darb­da­vių pri­teis­ti ne­le­ga­liai dir­bu­siems žmo­nėms at­ly­gi­ni­mą, taip pat nė­ra ga­li­my­bių iš jų su­sig­rą­žin­ti ne­dar­bo iš­mo­kų.