Seimas sudarė naują Etikos ir procedūrų komisiją
Sei­mas su­da­rė nau­ją Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją. Jos su­dė­tį Sei­mas pa­tvir­ti­no an­tra­die­nį 77 par­la­men­ta­rams bal­sa­vus už ir de­vy­niems su­si­lai­kius.

Ko­mi­si­ja su­da­ry­ta pa­gal pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je pa­keis­tą tvar­ką, kad val­dan­čių­jų at­sto­vus į ją siū­lo opo­zi­ci­ja, o opo­zi­ci­jos - val­dan­tie­ji. Pa­kei­ti­mai ini­ci­juo­ti po opo­zi­ci­jos boi­ko­to prieš po­li­ti­niu pa­grin­du anks­tes­nė­je ko­mi­si­jo­je pri­ima­mus spren­di­mus.

Į ko­mi­si­ją opo­zi­ci­jos bu­vo de­le­guo­ti „dar­bie­čiai“ Sau­lius Bu­ce­vi­čius ir Ri­čar­das Sar­gū­nas, „tvar­kie­tis“ Al­gi­man­tas Dumb­ra­va, so­cial­de­mo­kra­tai Ed­mun­das Jo­ny­la, Vy­tau­tas Sau­lis bei Orin­ta Lei­pu­tė. Val­dan­tie­ji pa­tei­kė kon­ser­va­to­rių Vi­dos Ma­ri­jos Čig­rie­jie­nės ir Ka­zio Star­ke­vi­čiaus, li­be­ra­lo Ar­mi­no Ly­de­kos, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vo Leo­nar­do Tal­mon­to ir Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės na­rio Va­le­ri­jaus Si­mu­li­ko kan­di­da­tū­ras.

Ko­mi­si­jos su­da­ry­mas bu­vo stri­gęs, kai val­dan­tie­ji at­si­sa­kė de­le­guo­ti anks­tes­nį ko­mi­si­jos va­do­vą Va­len­ti­ną Stun­dį, ku­rį ko­mi­si­jos va­do­vu ir to­liau no­rė­jo ma­ty­ti kon­ser­va­to­riai. Ko­mi­si­jos va­do­vas tu­ri bū­ti ski­ria­mas iš opo­zi­ci­jos at­sto­vų.

Kon­ser­va­to­rių at­sto­vas Jur­gis Raz­ma tuo­met tvir­ti­no, kad opo­zi­ci­ja at­siž­vel­gė į val­dan­čių­jų no­rus dėl ko­mi­si­jos, o V.Stun­džio blo­ka­vi­mą sa­kė ti­kriau­siai esant kerš­tu. „Ma­tyt, tai tam ti­kras val­dan­čių­jų kerš­tas už bu­vu­sią pri­nci­pin­gą ko­mi­si­jos ir jos pir­mi­nin­ko po­zi­ci­ją“, - BNS yra sa­kęs J.Raz­ma.

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nė Ire­na Šiau­lie­nė BNS pa­tvir­ti­no ne­tu­rin­ti ypa­tin­gų ar­gu­men­tų, ko­dėl į eti­kos sar­gus ne­be­teik­tas V.Stun­dys, bet sa­kė, kad toks bu­vo ki­tų par­tne­rių no­ras.

Ko­mi­si­jos su­da­ry­mo tvar­ka pa­keis­ta, kai pro­tes­tuo­da­mi prieš val­dan­čių­jų bal­sais pri­ima­mus po­li­ti­zuo­tus spren­di­mus ją pa­li­ko dau­gu­ma opo­zi­ci­jos at­sto­vų, tarp jų ir ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius V.Stun­dys, ir ko­mi­si­jos dar­bas su­sto­jo. Anks­tes­nė ko­mi­si­ja bu­vo su­da­ry­ta pa­gal pa­pras­tą frak­ci­jų pro­por­ci­nio at­sto­va­vi­mo pri­nci­pą, t. y. pa­skirs­čius kvo­tas na­rius pa­siū­lė pa­čios frak­ci­jos.