Seimas STT suteikė daugiau teisių tikrinti finansines operacijas
Sei­mas su­tei­kė STT tei­sę tie­sio­giai iš ban­kų gau­ti in­for­ma­ci­ją apie ju­ri­di­nių as­me­nų fi­nan­si­nes ope­ra­ci­jas.

Sei­mas pri­ėmė Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos įsta­ty­mo 6 straips­nio pa­tai­sas, įtvir­tin­da­mas to­kius in­for­ma­ci­jos tei­ki­mo STT pa­grin­dus ir tvar­ką, ku­rie šiai ins­ti­tu­ci­jai leis gau­ti jos funk­ci­joms įgy­ven­din­ti bū­ti­ną in­for­ma­ci­ją ir taip su­da­rys prie­lai­das efek­ty­ves­nei jos veik­lai.

Įsta­ty­me įtvir­tin­ta, kad ban­kai, fi­nan­sų ir kre­di­to įmo­nės bei kre­di­to įstai­gos ir ki­ti ju­ri­di­niai as­me­nys pa­gal Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos pra­šy­mą ne­at­ly­gin­ti­nai tei­kia tar­ny­bos funk­ci­joms at­lik­ti rei­ka­lin­gą in­for­ma­ci­ją apie ju­ri­di­nio as­mens ūki­nes, fi­nan­si­nes ope­ra­ci­jas, fi­nan­si­nių ir (ar) mo­kė­ji­mo prie­mo­nių pa­nau­do­ji­mą.

Pri­im­to­mis pa­tai­so­mis taip pat reg­la­men­tuo­ta, kad vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jos, įstai­gos ir įmo­nės, vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių val­do­mos įmo­nės, įmo­nės, ku­rių ak­ci­nin­kė yra vals­ty­bė ar sa­vi­val­dy­bė, vie­šo­sios įstai­gos, ku­rių stei­gė­ja, sa­vi­nin­kė ar da­li­nin­kė yra vals­ty­bė ar sa­vi­val­dy­bė, pa­gal Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos pra­šy­mą ar­ba pa­gal su­da­ry­tas duo­me­nų tei­ki­mo su­tar­tis ne­at­ly­gin­ti­nai tei­kia tar­ny­bos funk­ci­joms at­lik­ti rei­ka­lin­gus vals­ty­bės in­for­ma­ci­nių iš­tek­lių duo­me­nis ir do­ku­men­tus bei ki­tą in­for­ma­ci­ją.

Už įsta­ty­mą bal­sa­vo 80, prieš – 5, su­si­lai­kė 20 Sei­mo na­rių. Pa­tai­sos įsi­ga­lios 2017 m. lie­pos 1 d.