Seimas spręs, ar pritarti R.Šadžiaus kandidatūrai į Europos audito rūmų narius
Sei­mas ket­vir­ta­die­nį ap­sisp­ręs, ar pri­tar­ti fi­nan­sų mi­nis­tro so­cial­de­mo­kra­to Ri­man­to Ša­džiaus kan­di­da­tū­rai į Eu­ro­pos Au­di­to Rū­mus.

Šis klau­si­mas įtrauk­tas į Sei­mo pir­mo­jo pa­va­sa­rio se­si­jos po­sė­džio dar­bot­var­kę.

Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas dėl R.Ša­džiaus sky­ri­mo Eu­ro­pos Au­di­to Rū­mų na­riu pri­im­tas prieš Ka­lė­das, ta­čiau pa­sku­ti­nę ru­dens se­si­jos die­ną jo par­la­men­ta­rai ne­svars­tė, kai Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė par­eiš­kė, kad Vy­riau­sy­bės tei­ki­mas ne­ati­tin­ka Sei­mo sta­tu­to rei­ka­la­vi­mų, tai yra ne­iš­lai­ky­tas 24 va­lan­dų ter­mi­nas nuo pro­jek­to re­gis­tra­vi­mo.

Da­bar­ti­nės Lie­tu­vos at­sto­vės Eu­ro­pos Au­di­to Rū­muo­se Ra­sos Bud­ber­gy­tės ka­den­ci­ja bai­gia­si ge­gu­žės mė­ne­sį.

R. Ša­džius 2012 me­tais ta­po fi­nan­sų mi­nis­tru. 2003–2007 me­tais jis dir­bo so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo, svei­ka­tos ap­sau­gos, fi­nan­sų vi­ce­mi­nis­tru, 2008 ir 2012 me­tais da­ly­va­vo Sei­mo rin­ki­muo­se, bet abu kar­tai bu­vo ne­sėk­min­gi. Nuo 1996 iki 2003 me­tų R. Ša­džius va­do­va­vo pri­va­čiai kon­sul­ta­ci­jų įmo­nei „Aps­kai­tos ir kon­sul­ta­ci­jų biu­ras“, o po 2008 me­tų rin­ki­mų į Sei­mą trum­pai yra dir­bęs so­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jo­je Sei­me.

Eu­ro­pos Au­di­to Rū­mai ti­kri­na, kaip yra nau­do­ja­mos ES lė­šos, ir tei­kia re­ko­men­da­ci­jas Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai bei na­cio­na­li­nėms vy­riau­sy­bėms.