Seimas sprendžia, kaip atrodys galutinė alkoholio draudimų versija
Šian­dien Sei­mas ren­gia­si ga­lu­ti­niams nu­ta­ri­mams dėl Al­ko­ho­lio drau­di­mų. Įsta­ty­mo pa­tai­sų svars­ty­mas do­mi­na dau­ge­lį, to­dėl prieš pro­jek­to svars­ty­mą sa­lė­je ki­lo su­maiš­tis, nes į ją ne­til­po vi­si no­rin­tys vi­sų su­in­te­re­suo­tų pu­sių at­sto­vai ir ži­niask­lai­da, ra­šo del­fi.lt.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos at­sto­vės Ag­nės Ši­rins­kie­nės ko­mi­te­tas tu­rės aps­vars­ty­ti pluoš­tą pa­tai­sų, ku­rias siū­lė ne tik prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio Vy­riau­sy­bė, bet ir pa­tys Sei­mo na­riai., ra­šo por­ta­las.

Ko­kie ri­bo­ji­mai jau pri­im­ti ir ko­kie dar lau­kia:

1. Ri­bo­ja­ma rek­la­ma, ak­ci­jos. Nuo 2016-ųjų lap­kri­čio 1 die­nos vi­so­se ša­lies par­duo­tu­vė­se užd­raus­ta skelb­ti svai­gių­jų gė­ri­mų ak­ci­jas. Tą­dien įsi­ga­lio­jo Sei­mo pri­im­tos Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sos, drau­džian­čios bet ko­kią al­ko­ho­lio nuo­lai­dų rek­la­mą. Jos ne­ga­li­ma skelb­ti nei raš­tu, nei žo­džiu, nei pie­ši­niais. Be to, nu­trauk­tos vi­sos lo­te­ri­jos, žai­di­mai ir ki­tos var­to­ti bei pirk­ti ska­ti­nan­čios prie­mo­nės. Pre­ky­bos vie­to­se ne­lei­džia­ma al­ko­ho­lio kai­nų iš­skir­ti ki­ta spal­va ir taip nu­ro­dy­ti, kad vie­ną ar ki­tą die­ną jis kai­nuos pi­giau. Vi­zua­lios svai­ga­lų rek­la­mos taip pat drau­džia­mos.

2. Pa­di­din­tas ak­ci­zas. Nuo 2017 me­tų ko­vo 1 die­nos bu­vo pa­di­din­tas al­ko­ho­lio ak­ci­zas. Tai pa­bran­gi­no svai­giuo­sius gė­ri­mus ir – kaip jau ma­to­ma – dras­tiš­kai su­ma­ži­no pa­ja­mas iš al­ko­ho­lio par­da­vi­mo. Sta­tis­ti­kos duo­me­ni­mis, ko­vo mė­ne­sį, kai įsi­ga­lio­jo di­des­ni ak­ci­zai, jų su­rin­ki­mas smu­ko 64 pro­cen­tais.

3. Sie­kia­ma ri­bo­ti par­da­vi­mo lai­ką. Sie­kia­ma, kad še­šias die­nas per sa­vai­tę jais bū­tų lei­džia­ma pre­kiau­ti nuo 8 iki 20 val., o sek­ma­die­niais – tik iki 15 va­lan­dos.

4. Sie­kia di­din­ti am­žių. Taip pat no­ri­ma di­din­ti am­žiaus ri­bą: ga­li bū­ti, jog ne­tru­kus jau­nuo­liai, ne­su­lau­kę 20-ies, ne­ga­lės nu­si­pirk­ti al­ko­ho­lio, iš­sky­rus at­ve­jus, kai svai­gių­jų gė­ri­mų tu­rė­ji­mas yra to­kių as­me­nų dar­bo da­lis.

5. Svars­to­ma vi­siš­ką rek­la­mos užd­rau­di­mą ir kur­ti spe­cia­li­zuo­tas par­duo­tu­ves. In­ten­sy­viai svars­to­ma vi­siš­kai užd­raus­ti al­ko­ho­lio rek­la­mą ir kur­ti spe­cia­li­zuo­tas jo par­duo­tu­ves. To­kiu at­ve­ju sa­vi­val­dy­bių ta­ry­boms bū­tų su­teik­ta tei­sė spręs­ti, ku­rio­se vie­to­se ne­leis­ti pre­kiau­ti svai­ga­lais. Vi­siš­ką al­ko­ho­lio rek­la­mos drau­di­mą siū­lo­ma įtei­sin­ti nuo 2018 me­tų.

6. Al­ko­ho­lio drau­di­mas ne­mo­ka­muo­se fes­ti­va­liuo­se. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Au­re­li­jus Ve­ry­ga įre­gis­tra­vo pa­siū­ly­mą Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­soms, siū­ly­da­mas keis­ti ma­si­nio ren­gi­nio są­vo­ką. Ma­si­niuo­se ren­gi­niuo­se al­ko­ho­lis bū­tų drau­džia­mas, bet fes­ti­va­liai ir ki­to­kie mo­ka­mi ren­gi­niai ne­pa­tek­tų į šią ka­te­go­ri­ją. Pa­gal siū­ly­mą, ma­si­nis re­gi­nys bū­tų „šven­tė, fes­ti­va­lis ar ki­tas di­de­lei žmo­nių gru­pei skir­tas ren­gi­nys, ku­rį or­ga­ni­zuo­ja vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jos ar įstai­gos, fi­zi­niai as­me­nys, ju­ri­di­niai as­me­nys ar ju­ri­di­nio as­mens sta­tu­so ne­tu­rin­čios or­ga­ni­za­ci­jos ar jų fi­lia­lai, su­de­ri­nę ren­gi­nio lai­ką ir jo or­ga­ni­za­vi­mo tvar­ką su rei­kia­mo­mis sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jo­mis, ir į ku­rį pa­te­ki­mas yra ne­mo­ka­mas ir nė­ra ri­bo­ja­mas“.

Pa­sak Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­mo, al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais ne­bus lei­džia­ma pre­kiau­ti to­kiuo­se ren­gi­niuo­se, ku­riuo­se žmo­nės ne­ga­li iš­reikš­ti sa­vo su­ti­ki­mo da­ly­vau­ti, pvz., Jū­ros šven­tė­je lan­ko­si šei­mos su ma­žais vai­kais, ša­lia ren­gi­nių vie­tų gy­ve­nan­tys žmo­nės, ku­rie ne­pir­ko bi­lie­to ir pa­tys ne­pa­si­rin­ko, kad jiems bū­tų siū­lo­mas al­ko­ho­lis.

Tai šiek tiek leng­ves­nis ri­bo­ji­mas, nes prieš tai bu­vo kal­ba­ma apie vi­siš­ką al­ko­ho­lio par­da­vi­mą ir var­to­ji­mą ren­gi­niuo­se, ku­riuo­se ga­li bū­ti ne­pil­na­me­čių ar­ba jau­nuo­lių iki 20 me­tų.

7. No­ri­ma ne­leis­ti pre­kiau­ti svai­ga­lais ir se­zo­ni­nė­se ka­vi­nė­se. Tai reiš­kia, jog di­de­lė da­lis pa­jū­rio ir mies­tų cen­truo­se bei skve­ruo­se įsi­kū­ru­sių ka­vi­nių ne­ga­lės par­duo­ti al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų. Ti­kė­ti­na, kad siū­ly­da­mos klien­tams tik ka­vą ir gai­viuo­sius gė­ri­mus to­kios įstai­gos ne­iš­si­lai­kys. Tie­sa, ga­lu­ti­nė ga­li­mų drau­di­mų da­ta dar nė­ra ži­no­ma, tai tu­rės nu­spręs­ti Sei­mas.