Seimas: skundžiantiems viešuosius pirkimus – didesni mokesčiai
Vie­šų­jų pir­ki­mų da­ly­viai, skun­džian­tys per­kan­čių­jų or­ga­ni­za­ci­jų spren­di­mus, nuo lie­pos tu­rės mo­kė­ti iki 5 tūkst. eu­rų žy­mi­nį mo­kes­tį. Mak­si­ma­lus mo­kes­tis bū­tų mo­ka­mas, jei teis­mui skun­džia­ma­si jau pa­skel­bus nu­ga­lė­to­ją.

Sei­mas ket­vir­ta­die­nį pri­ėmė ati­tin­ka­mas Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­sas: už bal­sa­vo 72, prieš – 6, o su­si­lai­kė 23 Sei­mo na­riai.

Au­di­to ko­mi­te­to va­do­vė Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė aiš­ki­no, kad yra svar­bu iš­gry­nin­ti tuos at­ve­jus, kai aps­kun­džia­mas nu­ga­lė­to­jo iš­aiš­ki­ni­mas.

„Di­de­lių ver­čių kon­kur­suo­se ne­pag­rįs­tas skun­da­lio­ji­ma­sis iš ti­krų­jų su­ke­lia la­bai daug prob­le­mų tuos pro­jek­tus įgy­ven­di­nant, ypač po to, kai nu­ga­lė­to­jas yra iš­aiš­kin­tas“, – tei­gė ji.

Tei­kiant ieš­ki­nius dėl ma­žos ver­tės pir­ki­mų, žy­mi­nis mo­kes­tis sieks 300–350 eu­rų, dėl su­pap­ras­tin­tų pir­ki­mų – 1–2 tūkst. eu­rų o dėl tarp­tau­ti­nių – 3–5 tūkst. eu­rų. Mo­kes­čio dy­dis pri­klau­sys nuo to, ka­da pa­teik­tas ieš­ki­nys – po ar prieš per­kan­čio­sios or­ga­ni­za­ci­jos pra­ne­ši­mą apie jos spren­di­mą nu­sta­ty­ti lai­mė­to­ją.

Žy­mi­nis mo­kes­tis bus im­amas už kiek­vie­ną ieš­ki­nį – pra­di­nį, prieš­ieš­ki­nį, par­eiš­ki­mą dėl iki­su­tar­ti­nių san­ty­kių, tre­čio­jo as­mens, par­eiš­ku­sio sa­va­ran­kiš­ką rei­ka­la­vi­mą dėl gin­čo, par­eiš­ki­mą jau pra­dė­to­je by­lo­je,ar ypa­tin­go­sios tei­se­nos by­lo­se.