Seimas skaidrins partnerystės ryšius
Ry­tų par­tne­rys­tės prog­ra­mai vyk­dy­ti Sei­mas šie­met pla­nuo­ja iš­leis­ti 40 tūkst. eu­rų. Di­džiau­sia su­ma – 16 tūkst. eu­rų – skir­ta dvi­ša­lio bend­ra­dar­bia­vi­mo su Ukrai­na prie­mo­nėms įgy­ven­din­ti.

Sei­mo Ry­tų par­tne­rys­tės prog­ra­mos tiks­las – par­la­men­ti­niu ir par­ti­jų lyg­me­niu stip­rin­ti bend­ra­dar­bia­vi­mą su Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) Ry­tų par­tne­rys­tės ša­li­mis Gru­zi­ja, Mol­do­va bei Ukrai­na, su­telk­to­mis ES ir NA­TO vals­ty­bių pa­stan­go­mis ska­tin­ti mi­nė­tų ša­lių ar­tė­ji­mą prie eu­roat­lan­ti­nės bend­ruo­me­nės. Sei­mas vi­lia­si, kad pa­siek­ti šių tiks­lų pa­dės dvi­ša­liai ir dau­gia­ša­liai vi­zi­tai į Gru­zi­jos, Mol­do­vos ir Ukrai­nos par­la­men­tus, šių ša­lių po­li­ti­kų pri­ėmi­mas Lie­tu­vo­je, įvai­rūs bend­ri ren­gi­niai. Per­duo­dant eu­roin­teg­ra­ci­nę pa­tir­tį pla­nuo­ja­ma stip­rin­ti par­la­men­ti­nius Sei­mo ko­mi­te­tų ry­šius su gi­mi­nin­gų Ukrai­nos, Gru­zi­jos ir Mol­do­vos par­la­men­tų ko­mi­te­tais, ska­tin­ti tarp­par­la­men­ti­nių ry­šių gru­pių bend­ra­dar­bia­vi­mą.

Ry­tų par­tne­rys­tės prog­ra­mos kon­cep­ci­ją, ku­rią pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­tvir­ti­no Sei­mo val­dy­ba, par­en­gė Sei­mo Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tas (ERK) ir Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas (URK).

Dau­giau konkretumo

Pa­sak Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko, ERK va­do­vo Ge­di­mi­no Kir­ki­lo, per ket­ve­rius ka­den­ci­jos me­tus to­kia prog­ra­ma bu­vo par­eng­ta pir­mą kar­tą, anks­čiau bū­da­vo va­do­vau­ja­ma­si bend­ra­dar­bia­vi­mo su par­tne­rys­tės ša­li­mis pla­nu. „Nau­jo­ji kon­cep­ci­ja ge­ro­kai pla­tes­nė, kon­kre­tes­nė, iš­sa­mes­nė, dėl to tu­rė­tų at­si­ras­ti dau­giau skaid­ru­mo“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas. G. Kir­ki­las pri­pa­ži­no, kad anks­čiau ne vi­sa­da bu­vo ga­li­ma su­sek­ti, ko­kiems ren­gi­niams, kiek ir ko­dėl lei­džia­mos prog­ra­mos lė­šos. Be to, anot ERK pir­mi­nin­ko, ne­re­tai į prog­ra­mos pi­ni­gus kė­sin­da­vo­si me­tų pa­bai­go­je lė­šų pri­trū­kę Sei­mo ko­mi­te­tai bei par­la­men­ti­nės de­le­ga­ci­jos. „Da­bar ti­krai bus pa­pras­čiau at­sis­pir­ti tiems, ku­rie mė­gins lįs­ti į Ry­tų par­tne­rys­tės prog­ra­mos ki­še­nę“, – vy­lė­si G. Kir­ki­las. Pa­sak jo, nors dau­giau­sia dė­me­sio nu­ma­ty­ta skir­ti trims par­tne­rys­tės ša­lims – Ukrai­nai, Gru­zi­jai, Mol­do­vai, ne­bus pa­mirš­tos ir eu­ro­pi­nės in­teg­ra­ci­jos ke­ly­je stab­te­lė­ju­sios Bal­ta­ru­si­ja, Ar­mė­ni­ja ir Azer­bai­dža­nas. G. Kir­ki­lo nuo­mo­ne, prog­ra­mai įgy­ven­din­ti skir­ti 40 tūkst. eu­rų nė­ra di­de­lė su­ma, to­dėl ren­gi­nių pla­nas nė­ra gau­sus.

Ak­ty­vi Sei­mo vadovė

Sei­mo In­for­ma­ci­jos ir ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­rės Lo­re­tos Rau­li­nai­ty­tės tei­gi­mu, at­siž­velg­da­ma į tarp­tau­ti­nę si­tua­ci­ją, anks­tes­nių me­tų pa­tir­tį, Sei­mo val­dy­ba kas­met tvir­ti­na il­ga­lai­kius tarp­tau­ti­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo pri­ori­te­tus. Vie­nas jų – bend­ra­dar­bia­vi­mas su Ry­tų par­tne­rys­tės ša­li­mis. „Sei­mas, ak­ty­vus ES na­cio­na­li­nis par­la­men­tas, ro­dy­da­mas ge­rą pa­vyz­dį pri­si­de­da prie po­li­ti­nio sta­bi­lu­mo, re­for­mų Ry­tų par­tne­rys­tės ša­ly­se“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė L. Rau­li­nai­ty­tė.

Pa­sak jos, plė­to­jant šią prog­ra­mą dir­ba Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė. Ji šiais klau­si­mais bend­ra­dar­biau­ja su ki­tų dvie­jų Bal­ti­jos vals­ty­bių par­la­men­tų va­do­vais, Šiau­rės ir Bal­ti­jos ša­lių par­la­men­tų bei ES par­la­men­tų pir­mi­nin­kais. L. Grau­ži­nie­nė ne kar­tą lan­kė­si Ukrai­no­je, Lie­tu­vo­je su­si­ti­ko su čia vie­šė­ju­siais Ukrai­nos par­la­men­to va­do­vais bei po­li­ti­kais. Pa­sak L. Rau­li­nai­ty­tės, ne­ma­žai dė­me­sio Ry­tų par­tne­rys­tei ski­ria Sei­mo de­le­ga­ci­jos įvai­rio­se tarp­tau­ti­nės par­la­men­ti­nė­se asamb­lė­jo­se bei or­ga­ni­za­ci­jo­se, taip pat par­la­men­ti­nės ry­šių gru­pės, at­ski­ri Sei­mo na­riai, ypač dir­ban­tys URK ir ERK. Par­la­men­ta­rai daž­nai kvie­čia­mi į ren­gi­nius, su­si­ti­ki­mus, kon­sul­ta­ci­jas.

Lau­kia daug komandiruočių

Sei­mo val­dy­bos pa­tvir­tin­to­je prog­ra­mo­je iki rug­sė­jo su­pla­nuo­ti aš­tuo­ni dvi­ša­lio bend­ra­dar­bia­vi­mo su Ukrai­na ren­gi­niai. Tarp jų – ge­gu­žės 27–28 die­no­mis Dniep­ro­pe­trovs­ke, o bir­že­lio 3–4 die­no­mis Ode­so­je vyk­sian­čios Lie­tu­vos die­nos, lie­pą pla­nuo­ja­mi pa­mink­lo Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės di­džia­jam et­mo­nui Kons­tan­ti­nui Os­tro­giš­kiui Ki­je­vo Pe­čo­rų lau­ro­je at­sta­ty­mo ren­gi­niai. Rugp­jū­čio 24-ąją par­la­men­ta­rų de­le­ga­ci­ja ke­ti­na da­ly­vau­ti šven­čiant Ukrai­nos ne­prik­lau­so­my­bės 25-ąsias me­ti­nes, rug­sė­jo vi­du­ry­je vyks į Jal­tą – 13-ąją eu­ro­pi­nės stra­te­gi­jos kon­fe­ren­ci­ją. Rug­sė­jo pa­bai­go­je taip pat nu­ma­ty­ta da­ly­vau­ti Ba­bij Ja­ro tra­ge­di­jos 75-ųjų me­ti­nių mi­nė­ji­me.

Per­pus ma­žiau ren­gi­nių šie­met nu­ma­ty­ta plė­to­jant ry­šius su Gru­zi­ja. Ge­gu­žės pa­bai­go­je Sei­mo na­riai ke­ti­na da­ly­vau­ti čia ren­gia­mo­je sau­gu­mo ir gy­ny­bos kon­fe­ren­ci­jo­je bei Gru­zi­jos ne­prik­lau­so­my­bės 25-ųjų me­ti­nių mi­nė­ji­me. Lie­pos vi­du­ry­je Ba­tu­my­je su­pla­nuo­ta tarp­tau­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja „Gru­zi­jos ke­lias Eu­ro­pos link“. Dėl su­dė­tin­gos ir nuo­lat kin­tan­čios vi­daus po­li­ti­nės pa­dė­ties Mol­do­vo­je ke­ti­na­ma ap­si­ri­bo­ti ke­liais su­si­ti­ki­mais su šios ša­lies par­la­men­to va­do­vais, ko­mi­te­tų at­sto­vais bei ak­ty­vio­mis vi­suo­me­ni­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis. At­sa­ko­mo­jo vi­zi­to į Vil­nių ke­ti­na­ma pa­sik­vies­ti Mol­do­vos par­la­men­to na­rių de­le­ga­ci­ją.

Dvi­ša­lio bend­ra­dar­bia­vi­mo su Ukrai­na prie­mo­nėms šie­met skir­ta 16 tūkst. eu­rų, su Gru­zi­ja, Mol­do­va bei ES ir NA­TO vals­ty­bė­mis – po 8 tūkst. eu­rų.