Seimas siunčia R. Šadžių į Europos Audito Rūmus
Fi­nan­sų mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Ri­man­tas Ša­džius siun­čia­mas dirb­ti į Eu­ro­pos Au­di­to Rū­mus Liuk­sem­bur­ge. Jo ka­denv­ci­ja truks 6 me­tus.

Už tai bal­sa­vo 55 Sei­mo na­riai, prieš – 5, o su­si­lai­kė 43 par­la­men­ta­rai.

Da­bar­ti­nės Lie­tu­vos at­sto­vės Eu­ro­pos Au­di­to Rū­muo­se Ra­sos Bud­ber­gy­tės ka­den­ci­ja bai­gia­si ge­gu­žės mė­ne­sį. Grį­žu­si į Lie­tu­vą, ji ke­ti­na da­ly­vau­ti spa­lį vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se su val­dan­čią­ja so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja. Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė siū­ly­sian­tis R.Bud­ber­gy­tės kan­di­ta­tū­rą į fi­nan­sų mi­nis­tro pos­tą – ji pa­ti tre­čia­die­nį tei­gė, jog svars­ty­tų to­kį siū­ly­mą, ta­čiau ti­ki­no, jog jai toks siū­ly­mas kol kas jai ne­pa­teik­tas.

Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas dėl R. Ša­džiaus sky­ri­mo Eu­ro­pos Au­di­to Rū­mų na­riu pri­im­tas prieš Ka­lė­das, ta­čiau pa­sku­ti­nę ru­dens se­si­jos die­ną jo par­la­men­ta­rai ne­svars­tė. Tuo­met Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė par­eiš­kė, kad Vy­riau­sy­bės tei­ki­mas ne­ati­tin­ka Sei­mo sta­tu­to rei­ka­la­vi­mų – ne­iš­lai­ky­tas 24 va­lan­dų ter­mi­nas nuo pro­jek­to re­gis­tra­vi­mo.

Eu­ro­pos Au­di­to Rū­mai ti­kri­na, kaip yra nau­do­ja­mos ES lė­šos, ir tei­kia re­ko­men­da­ci­jas Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai bei na­cio­na­li­nėms vy­riau­sy­bėms.