Seimas rinkosi į paskutinį posėdį
Ka­den­ci­ją bai­gian­tis 2012 me­tais iš­rink­tas Sei­mas ket­vir­ta­die­nį rin­ko­si į pa­sku­ti­nį po­sė­dį.

Ry­ti­nia­me po­sė­dy­je pri­sie­kė tre­čiai ka­den­ci­jai pa­skir­tas Sei­mo kon­tro­lie­rius Au­gus­ti­nas Nor­man­tas, bu­vo pa­teik­tas nu­ta­ri­mo pro­jek­tas dėl uni­ver­si­te­tų tink­lo op­ti­mi­za­vi­mo, bal­suo­ja­ma dėl ke­lių įsta­ty­mų pri­ėmi­mo.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius pa­sku­ti­nia­me šios ka­den­ci­jos Sei­mo po­sė­dy­je kar­to­jo – so­cia­li­nio mo­de­lio re­for­ma yra bū­ti­na.

„Pa­reng­tas so­cia­li­nis mo­de­lis – gi­lu­mi­nė struk­tū­ri­nė re­for­ma yra mū­sų in­ves­ti­ci­ja į Lie­tu­vos eko­no­mi­nės ir so­cia­li­nės ge­ro­vės pers­pek­ty­vą. Lie­ku prie sa­vo nuo­mo­nės – ši re­for­ma yra bū­ti­na, kad pri­trauk­tu­me in­ves­tuo­to­jus, kad at­si­ras­tų nau­jų dar­bo vie­tų, ku­rias stei­gia ne val­džia, o sėk­min­gai plė­to­ja­mas vers­las, kad spar­čiau aug­tų at­ly­gi­ni­mai, kad bū­tų stip­res­nės so­cia­li­nės ga­ran­ti­jos ir ma­žė­tų so­cia­li­nė at­skir­tis, bū­tų di­des­nė pa­ja­mų ly­gy­bė“, – kal­bė­jo prem­je­ras.

Jis ap­gai­les­ta­vo, kad pla­nuo­ja­mos per­mai­nos su­lau­kė di­de­lio pa­sip­rie­ši­ni­mo ir dis­ku­si­jos nu­si­tę­sė iki pat rin­ki­mų. „Jei­gu mes no­ri­me nau­jų in­ves­ti­ci­jų, ku­rias sa­vo rin­ki­mų prog­ra­mo­se ža­dė­jo ska­tin­ti ne vie­na par­ti­ja, dar­bo ir so­cia­li­nių san­ty­kių re­for­ma ne­iš­ven­gia­ma“, – tvir­ti­no A.But­ke­vi­čius, kar­tu pri­pa­ži­nęs, kad ti­kė­jo­si dau­giau par­amos Sei­me.

„Nes­lėp­siu, ti­kė­jau­si šiuo­lai­kiš­kes­nio prof­są­jun­gų po­žiū­rio, dau­giau po­li­ti­nės par­amos Sei­me. Juk bū­tent ši val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja ėmė­si Lie­tu­vos eko­no­mi­kai ir jos kon­ku­ren­cin­gu­mui gy­vy­biš­kai svar­bios ir so­cia­liai la­bai jau­trios re­for­mos. Čia no­rė­čiau pa­dė­ko­ti koa­li­ci­jos par­tne­riams, o taip pat ir opo­zi­ci­jos li­be­ra­lų frak­ci­jai, ku­ri vie­na­reikš­miš­kai pa­lai­kė pert­var­ką“, – sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ap­gai­les­ta­vo, kad ne­pa­vy­ko su­ma­žin­ti tau­tos iš­rink­tų­jų skai­čiaus ir leis­ti pa­ša­lin­ta­jam pre­zi­den­tui Ro­lan­dui Pa­ksui leis­ti da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se.

„Ko pa­da­ry­ti ne­pa­vy­ko? Ne­pa­vy­ko pa­keis­ti Kons­ti­tu­ci­jos 55 straips­nio, kad bū­tų su­ma­žin­tas Sei­mo na­rių skai­čius. Pa­gal Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sų svars­ty­mo ir pri­ėmi­mo Sei­me pro­ce­dū­ras šios ka­den­ci­jos Sei­mas jau ne­tu­rė­jo ga­li­my­bės pa­keis­ti Kons­ti­tu­ci­jos. Spren­di­mą dėl Sei­mo na­rių skai­čiaus tu­rės pri­im­ti nau­ja­sis Sei­mas“, – ket­vir­ta­die­nį per pa­sku­ti­nį XI Sei­mo po­sė­dį sa­kė L.Grau­ži­nie­nė.

„Šios ka­den­ci­jos Sei­mui taip pat ne­pa­vy­ko pri­im­ti Kons­ti­tu­ci­jos 56 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo, ku­riuo bu­vo sie­kia­ma įgy­ven­din­ti Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo spren­di­mą by­lo­je Pa­ksas prieš Lie­tu­vą, pri­pa­žįs­tan­tį, kad kons­ti­tu­ci­nio po­bū­džio drau­di­mas par­eiš­kė­jui vi­sam lai­kui ir ne­grįž­ta­mai bū­ti ren­ka­mam Sei­mo na­riu yra ne­pro­por­cin­gas ir prieš­ta­rau­ja Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių ir pa­grin­di­nių lais­vių ap­sau­gos kon­ven­ci­jai“, – tei­gė ji.

L.Grau­ži­nie­nės tei­gi­mu, ši Sei­mo ka­den­ci­ja bu­vo po­li­tiš­kai stip­ri, svar­biau­siais Lie­tu­vai klau­si­mais vie­nin­gai pri­ėmu­si bend­rus spren­di­mus. Už bend­rą dar­bą ji pa­dė­ko­jo pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei, prem­je­rui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui ir vi­sam Mi­nis­trų ka­bi­ne­tui.

„La­bai ge­ra dirb­ti, kai ži­nai, į ką ga­li at­si­rem­ti, kuo pa­si­ti­kė­ti ir kam pa­ti­kė­ti di­džiu­lę at­sa­ko­my­bę“, – tvir­ti­no Sei­mo pir­mi­nin­kė.

Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius sa­vo ruo­žtu sa­kė, kad vals­ty­bei rei­kia stip­rių ins­ti­tu­ci­jų, o tik stip­rios ins­ti­tu­ci­jos yra ger­bia­mos.

„Sei­mo ir Vy­riau­sy­bė veik­la daž­nai ver­ti­na­ma pa­gal jų va­do­vus. Daž­nai ne­įver­ti­na­me, ko­kios svar­bios yra Sei­mo pir­mi­nin­ko ir prem­je­ro par­ei­gos“, – tei­gė jis.

A.Ku­bi­lius, per vi­są ka­den­ci­ją daž­nai kri­ti­kuo­da­vęs val­dan­čią­ją dau­gu­mą, ta­čiau gerb­da­mas mi­nė­tas par­ei­gy­bes, įtei­kė L.Grau­ži­nie­nei ir A.But­ke­vi­čiui po gė­lių puo­kštę.

Pir­ma­die­nį į par­la­men­to rū­mus jau rink­sis nau­ja­sis Sei­mas. Sa­vo pir­mą­jį po­sė­dį nau­jai iš­rink­ti par­la­men­ta­rai pra­dės prie­sai­ka, taip pat bus ren­ka­ma Sei­mo va­do­vy­bė.

Nau­ja­ja­me Sei­me di­džiau­sią frak­ci­ją tu­rės Vy­riau­sy­bę kar­tu su so­cial­de­mo­kra­tai for­muo­sian­ti Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, di­džio­ji dau­gu­ma jų bus Sei­mo nau­jo­kai.

Nau­jos ka­den­ci­jos Sei­me dirbs 59 da­bar­ti­niai par­la­men­ta­rai ir 82 nau­ji ar­ba po per­trau­kos į par­la­men­tą grį­žę po­li­ti­kai.