Seimas rengiasi mūšiui dėl asmenvardžių
Sei­mas pa­ga­liau įsid­rą­si­no im­tis as­men­var­džių ra­šy­bos tai­syk­lių kei­ti­mo. Ki­tos sa­vai­tės dar­bot­var­kė­je įra­šy­ti du pro­jek­tai, ku­rių idė­ji­niai įkvė­pė­jai siū­lo skir­tin­gus prob­le­mos spren­di­mo bū­dus.

Jei nie­kas ne­si­keis, an­tra­die­nį par­la­men­ta­rams bus pa­teik­ti du Var­dų ir pa­var­džių ra­šy­mo do­ku­men­tuo­se įsta­ty­mo pro­jek­tai. Vie­ną par­ėmė pu­sė Sei­mo na­rių, ki­tą – še­ši kon­ser­va­to­riai. Ta­čiau tei­gia­ma, jog šiam pri­jau­čian­čių­jų yra kur kas dau­giau, ypač val­dan­čio­jo­je Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) frak­ci­jo­je.

To­dėl Sei­mo na­rių prog­no­zės dėl pro­jek­tų pri­ėmi­mo skir­tin­gos – vie­ni pra­na­šau­ja sėk­mę, ki­tus kan­ki­na abe­jo­nės. Tiek vie­nam, tiek ki­tam do­ku­men­tui Sei­mo tei­si­nin­kai tu­rė­jo pa­sta­bų.

Du pro­jek­tai

Pir­mą pro­jek­tą, va­di­na­mą­jį And­riaus Ku­bi­liaus ir Ge­di­mi­no Kir­ki­lo va­rian­tą, sa­vo par­ašais par­ėmė 70 įvai­rioms frak­ci­joms pri­klau­san­čių par­la­men­ta­rų, tarp jų ir LVŽS frak­ci­jai at­sto­vau­jan­tis prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis. Ta­čiau LŽVS ly­de­rio ir frak­ci­jos se­niū­no Ra­mū­no Kar­baus­kio par­ašo po juo nė­ra.

Pa­siū­ly­mo es­mė – do­ku­men­tuo­se var­dai ir pa­var­dės ra­šo­mi lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis, ta­čiau kar­tu nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė pir­ma­me pus­la­py­je juos ra­šy­ti pa­gal ori­gi­na­lų šal­ti­nį lo­ty­niš­ko pa­grin­do raš­me­ni­mis. Tai reiš­kia, kad as­men­var­džiuo­se ga­lė­tų at­si­ras­ti rai­dės Q, X ir W.

Šio pro­jek­to pa­grin­du ta­po kiek pa­to­bu­lin­tas anks­tes­nę ka­den­ci­ją svars­ty­to so­cial­de­mo­kra­tų G. Kir­ki­lo ir Ire­nos Šiau­lie­nės do­ku­men­to va­rian­tas.

An­tras pro­jek­tas – še­šių Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos at­sto­vų kū­ri­nys. Ja­me iš es­mės ra­gi­na­ma ei­ti to­kiu pat ke­liu, ko­kį dar 2015 me­tų ru­de­nį siū­lė vi­suo­me­ni­nin­kai, su­rin­kę 70 tūkst. pi­lie­čių par­ašų.

Šio pro­jek­to es­mė – pa­grin­di­nia­me do­ku­men­tų pus­la­py­je var­dai ir pa­var­dės bū­tų ra­šo­mi tik vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos abė­cė­lės rai­dė­mis pa­gal ta­ri­mą, o įra­šai ne­vals­ty­bi­ne kal­ba ga­lė­tų bū­ti pa­so pa­pil­do­mų įra­šų pus­la­py­je ar­ba ta­pa­ty­bės kor­te­lės an­tro­je pu­sė­je.

Prog­no­zės geros

Pir­mą pro­jek­tą an­tra­die­nio ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je pa­ti­kė­ta pri­sta­ty­ti Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kui G. Kir­ki­lui. Kal­ba­ma, kad jis tai su­ge­bės at­lik­ti kva­li­fi­kuo­tai, ne­utra­liai ir ne­su­kels ne­igia­mų emo­ci­jų.

„Ma­tau ge­rą pro­jek­to pers­pek­ty­vą. Jis tu­ri daug ša­li­nin­kų, dar ne vi­si spė­jo pa­si­ra­šy­ti. Mes tu­ri­me dau­gu­mą“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė par­la­men­ta­ras. Jo nuo­mo­ne, pa­siū­ly­mas as­men­var­džius lo­ty­niš­kais raš­me­ni­mis ra­šy­ti tik an­tra­me do­ku­men­to pus­la­py­je, ką nu­ma­to al­ter­na­ty­vus pro­jek­tas, nie­ko ne­spren­džia. „Čia jau iš­ky­la žmo­gaus tei­sių klau­si­mas“, – pri­dū­rė G. Kir­ki­las.

Ge­di­mi­nas Kir­ki­las: „Ma­tau ge­rą pro­jek­to pers­pek­ty­vą. Jis tu­ri daug ša­li­nin­kų, dar ne vi­si spė­jo pa­si­ra­šy­ti.“

So­cial­de­mo­kra­tas ti­ki­no, kad pro­jek­tą bū­tų ga­li­ma spė­ti pri­im­ti per pa­va­sa­rio se­si­ją, jei tik rei­ka­lai ne­įs­trigs jį ku­ruo­sian­čia­me Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te (TTK). Jo pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ju­lius Sa­ba­taus­kas pro­jek­tui pri­ta­rė, o vi­ce­pir­mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius Sta­sys Šed­ba­ras yra an­tro do­ku­men­to ša­li­nin­kas ir vie­nas ren­gė­jų.

Anot TS-LKD pir­mi­nin­ko ir frak­ci­jos Sei­me se­niū­no Gab­rie­liaus Lands­ber­gio, jei val­dan­tie­ji, ypač prem­je­ras, ne­pa­ro­dys ini­cia­ty­vos ir po­li­ti­nės ly­de­rys­tės, pro­jek­to ke­lias bus su­dė­tin­gas. „Re­miu šį pro­jek­tą, nes ma­nau, kad jis ati­tin­ka kons­ti­tu­ci­nę dok­tri­ną, įgy­ven­di­na tai, ką lei­džia Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas. Ta­čiau mū­sų frak­ci­ja šiuo po­žiū­riu su­ski­lu­si“, – pri­pa­ži­no kon­ser­va­to­rių ly­de­ris. Jis ne­slė­pė ma­tan­tis „val­dan­čių­jų tryp­čio­ji­mą“ ir ne­ge­bė­ji­mą ap­sisp­ręs­ti, ku­rį va­rian­tą pa­si­rink­ti.

„Vals­tie­čiai“ tar­sis

Sei­mo pir­mo­ji vi­ce­pir­mi­nin­kė Ri­ma Baš­kie­nė aiš­ki­no, kad abu pro­jek­tus LVŽS frak­ci­ja svars­tys an­tra­die­nį, prieš ple­na­ri­nį po­sė­dį. Pa­sak jos, vie­ni frak­ci­jos at­sto­vai re­mia li­be­ra­les­nį pro­jek­tą, ki­ti – par­eng­tą vi­suo­me­ni­nin­kų. R. Baš­kie­nė spė­jo, kad po pa­tei­ki­mo TTK bus pa­ves­ta iš ke­lių ana­lo­giš­kų pro­jek­tų su­dė­lio­ti vie­ną.

„Šią ka­den­ci­ją pri­va­lo­me pri­im­ti įsta­ty­mą, nes prob­le­ma eg­zis­tuo­ja“, – pa­žy­mė­jo Sei­mo pir­mo­ji vi­ce­pir­mi­nin­kė. Jos žo­džiais, pa­sas – vien­ti­sas do­ku­men­tas, to­dėl tiek pir­mo, tiek an­tro pus­la­pio įra­šai yra vie­no­dai svar­būs.

Prieš mė­ne­sį LVŽS frak­ci­jos po­sė­dy­je prem­je­ras S. Skver­ne­lis ra­gi­no ko­le­gas pa­lai­ky­ti „tri­jų rai­džių ra­šy­bos“ įtei­si­ni­mą. Tuo­met Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas „vals­tie­tis“ Eu­ge­ni­jus Jo­vai­ša at­krei­pė dė­me­sį, jog LVŽS į Sei­mą at­ėjo tu­rė­da­ma vi­suo­me­ni­nin­kų gru­pės „Tal­ka: už Lie­tu­vos vals­ty­bi­nę kal­bą“ pro­jek­tą, ku­ris yra ver­ty­bi­nis da­ly­kas.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ne­se­niai yra sa­kiu­si, kad jos spren­di­mas dėl lei­di­mo do­ku­men­tuo­se ra­šy­ti pa­var­des ne­lie­tu­viš­kais lo­ty­niš­ko pa­grin­do raš­me­ni­mis pri­klau­sy­tų nuo Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos iš­va­dos. Pa­gal šiuo me­tu Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus, pi­lie­čių do­ku­men­tuo­se var­dai ir pa­var­dės tu­ri bū­ti ra­šo­mi lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis.

Lie­tu­vos teis­mai yra pri­ėmę ke­le­tą spren­di­mų, įpa­rei­go­jan­čių Lie­tu­vos pi­lie­čių pa­suo­se ir ta­pa­ty­bės kor­te­lė­se įra­šy­ti pa­var­des ir ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis, bet mig­ra­ci­jos val­dy­bos at­si­sa­ko tai da­ry­ti, mo­ty­vuo­da­mos įsta­ty­mo vir­še­ny­be prieš teis­mų spren­di­mus.