Seimas rengiasi kovoti ne su alkoholizmu, o su statistika
Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas (SRK), svars­tęs klau­si­mą dėl al­ko­ho­lio var­to­ji­mo sta­tis­ti­nių ro­dik­lių, nu­ro­dė, kad nė­ra vie­nin­gos jo su­var­to­ji­mo skai­čia­vi­mo me­to­di­kos, be to, Lie­tu­vo­je skai­čiuo­jant al­ko­ho­lio var­to­ji­mo ro­dik­lius nė­ra įver­ti­na­mas iš­ve­ža­mų bei tu­ris­tų su­var­to­ja­mų svai­ga­lų kie­kis, to­dėl pa­tei­kia­mi ro­dik­liai nė­ra tiks­lūs. 

Vy­riau­ry­bei siū­lo­ma kreip­tis į Briu­se­lį sie­kiant, kad bū­tų su­kur­ta vie­nin­ga al­ko­ho­lio su­var­to­ji­mo skai­čia­vi­mo me­to­di­ka.

Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos duo­me­ni­mis, pa­gal al­ko­ho­lio su­var­to­ji­mą Lie­tu­va uži­ma tre­čią vie­tą pa­sau­ly­je ir yra Eu­ro­pos re­gio­no ly­de­rė šio­je sri­ty­je. Kaip pa­žy­mė­jo Sei­mo SRK, aukš­ti al­ko­ho­lio su­var­to­ji­mo Lie­tu­vo­je ro­dik­liai yra ne­pa­lan­kūs ne tik ša­lies įvaiz­džiui, bet ir in­ves­ti­ci­nei ap­lin­kai.

Įver­ti­nęs įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją, par­la­men­to ko­mi­te­tas pa­siū­lė Vy­riau­sy­bei su­da­ry­ti dar­bo gru­pę ir pa­ves­ti jai iš­ana­li­zuo­ti įvai­rių Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lių pa­tir­tį al­ko­ho­lio var­to­ji­mo ro­dik­lių skai­čia­vi­mo sri­ty­je bei par­eng­ti al­ko­ho­lio var­to­ji­mo skai­čia­vi­mo me­to­di­ką, tai­ko­mą mū­sų ša­ly­je, ir šią me­to­di­ką pa­tvir­tin­ti.

Taip pat ko­mi­te­tas siū­lo Vy­riau­sy­bei kreip­tis į Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją, kad ši pa­ves­tų ES sta­tis­ti­kos tar­ny­bai su­kur­ti ir tai­ky­ti vie­nin­gas al­ko­ho­lio var­to­ji­mo ro­dik­lių skai­čia­vi­mo me­to­di­kas vi­so­se Bend­ri­jos ša­ly­se.