Seimas rengiasi galimiems netikėtumams
At­siž­velg­da­mas į su­dė­tin­gą geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją Sei­mas brai­žo dar­bo eks­tre­ma­lio­mis są­ly­go­mis pla­nus. Di­des­nių ga­lių to­kiu at­ve­ju nu­ma­ty­ta su­teik­ti Sei­mo val­dy­bai, o tei­sės ak­tai bū­tų pri­ima­mi ope­ra­ty­viai, už­ker­tant ke­lią des­truk­ty­vioms dis­ku­si­joms. Kai ku­rios de­ta­lės pa­ženk­lin­tos slap­tu­mo žy­me.

Pir­mą kar­tą po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo Sei­me par­eng­ti pro­jek­tai, kaip ypa­tin­go­mis są­ly­go­mis rei­kė­tų dirb­ti par­la­men­tui. Tei­gia­ma, jog veik­los tęs­ti­nu­mą ir dar­ną tu­rė­tų už­ti­krin­ti trys do­ku­men­tai - Sei­mo ir Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos veik­los pa­skel­bus mo­bi­li­za­ci­ją ap­ra­šas, Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos mo­bi­li­za­ci­jos pla­nas ir Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sos, ku­rias pla­nuo­ja­ma pri­im­ti ar­ti­miau­siu me­tu.

Sta­tu­to ko­rek­ci­jas par­en­gė Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas (NSGK). Jam ne­pap­ras­to­mis ap­lin­ky­bė­mis tek­tų vie­nas svar­biau­sių vaid­me­nų. NSGK pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas, su­pa­žin­di­nęs su pa­tai­so­mis Sei­mo val­dy­bą, su­lau­kė pri­ta­ri­mo. „Ma­nau, kad at­lik­tas di­de­lis dar­bas“, - LŽ sa­kė jis.

Nau­jos procedūros

Anot A. Pa­ulaus­ko, “dar­bas bu­vo pra­dė­tas nuo nu­lio”, nes iki šiol Sei­mas ne­tu­rė­jo pla­nų, kaip rei­kė­tų dirb­ti ne­pap­ras­to­sios pa­dė­ties, ka­ro ar mo­bi­li­za­ci­jos at­ve­ju. „Pag­rin­di­nis už­da­vi­nys bu­vo su­for­muo­ti pro­ce­dū­ras, lei­džian­čias veik­ti ypa­tin­go­mis są­ly­go­mis. Pa­vyz­džiui, kaip or­ga­ni­zuo­ja­mi po­sė­džiai, tei­kia­mi ir svars­to­mi pro­jek­tai, ku­rie ko­mi­te­tai tu­rė­tų dirb­ti ne­per­trau­kia­mu rit­mu, ir ki­ti da­ly­kai“, - kal­bė­jo ko­mi­te­to va­do­vas.

Nu­ma­ty­ta, kad svar­biau­sias vaid­muo tek­tų NSGK, ta­čiau kar­tu dirb­tų Už­sie­nio, Eu­ro­pos rei­ka­lų, taip pat Tei­sės ir tei­sė­sau­gos ko­mi­te­tai. „To­kio­je si­tua­ci­jo­je dip­lo­ma­ti­nės ir ka­ri­nės prie­mo­nės tu­ri bū­ti de­ri­na­mos“, - pa­brė­žė A. Pa­ulaus­kas. Be ga­li­my­bės iš­plės­ti Sei­mo val­dy­bos įga­lio­ji­mus, pro­jek­tuo­se nu­ma­ty­ta, kas tu­rė­tų pra­neš­ti Sei­mo na­riams apie ne­ei­li­nės se­si­jos ar­ba po­sė­džio šau­ki­mą, jų vie­tą, vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mą. „Sei­mo sta­tu­tas ko­re­liuos su Sei­mo kan­ce­lia­ri­jo­je par­eng­tu mo­bi­li­za­ci­jos pla­nu, jos dar­buo­to­jai tu­rės pri­si­dė­ti in­for­muo­jant Sei­mo na­rius“, - aiš­ki­no po­li­ti­kas.

Rem­ta­si ki­tų pa­tir­ti­mi

NSGK va­do­vas ne­slė­pė, kad ren­giant pro­jek­tus pa­si­nau­do­ta ki­tų, ir ne tik Eu­ro­pos, vals­ty­bių par­la­men­tų veik­los ne­pap­ras­to­sio­mis są­ly­go­mis pa­tir­ti­mi. Nau­din­gos in­for­ma­ci­jos su­tei­kė Sei­mo Par­la­men­ti­nių ty­ri­mų de­par­ta­men­tas.

Pa­sak A. Pa­ulaus­ko, pa­gal veik­los to­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis mo­de­lį vals­ty­bes ga­li­ma skirs­ty­ti į tris gru­pes. Pir­mai pri­klau­so ša­lys, ku­rios ka­ro pa­dė­ties at­ve­ju per­for­muo­ja sa­vo par­la­men­to struk­tū­rą ir jo funk­ci­jas pa­ti­ki iš anks­to su­da­ry­tiems ma­žes­niems par­la­men­to pa­da­li­niams. To­kia tvar­ka nu­sta­ty­ta Šve­di­jo­je, Aus­tri­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je. Pa­vyz­džiui, Šve­di­jo­je įga­lio­ji­mai su­tei­kia­mi ka­ro de­le­ga­ci­jai, Vo­kie­ti­jo­je – jung­ti­niam ko­mi­te­tui. An­tra gru­pė - vals­ty­bės, ku­rio­se iš­im­ti­niais at­ve­jais įsta­ty­mų lei­dy­bos va­džias pe­ri­ma vyk­do­mo­ji val­džia: vy­riau­sy­bė, pre­zi­den­tas ar mo­nar­chas. Taip yra Es­ti­jo­je, Da­ni­jo­je, Len­ki­jo­je, Suo­mi­jo­je, Nor­ve­gi­jo­je, Iz­rae­ly­je. „Vyk­do­mo­sios val­džios pri­im­ti ak­tai tu­ri įsta­ty­mo ga­lią, bet ar­ti­miau­sia­me po­sė­dy­je juos vis tiek pri­va­lo pa­tvir­tin­ti par­la­men­tas“, - pa­žy­mė­jo A. Pa­ulaus­kas.

Tre­čia gru­pė - vals­ty­bės, ku­rio­se par­la­men­to veik­la ka­ro me­tu nė­ra kaip nors at­ski­rai ap­tar­ta, o tik nu­ma­ty­ta par­la­men­to po­sė­džia­vi­mo vie­ta. Ši pra­kti­ka tai­ko­ma Lat­vi­jo­je. „Mes bū­tu­me ar­čiau­siai šios gru­pės. Pa­gal vi­sas tai­syk­les ir ga­li­my­bes tu­rė­tu­me po­sė­džiau­ti čia, Sei­mo rū­muo­se. Ir tik iš­im­ti­niais at­ve­jais - ki­tur“, - tei­gė NSGK va­do­vas. Kur to­kia vie­ta nu­ma­ty­ta, jis ne­atsk­lei­dė, nes tai - pa­slap­tis. „Duok Die­ve, kad mū­sų par­eng­tų pla­nų ne­pri­reik­tų. Bet ge­riau juos tu­rė­ti, nei bė­dai nu­ti­kus vers­tis per gal­vą“, - pri­dū­rė A. Pa­ulaus­kas.

Pla­nas pa­tvir­tin­tas

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (KAM) par­eng­tą Vals­ty­bės mo­bi­li­za­ci­jos pla­ną, ku­ria­me nu­sta­to­mi pa­grin­di­niai mo­bi­li­za­ci­jos skel­bi­mo pri­nci­pai, nu­ma­to­ma, kaip veiks ir ko­kių prie­mo­nių tu­rės im­tis vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos pa­skel­bus mo­bi­li­za­ci­ją, Vy­riau­sy­bė pa­tvir­ti­no pra­ėju­sių me­tų lie­pą. Pla­no tu­ri­nys yra įslap­tin­tas ir vie­šai ne­skel­bia­mas.

KAM tik pa­tiks­li­no, kad mo­bi­li­za­ci­jos sis­te­mą su­da­ro trys gru­pės su­bjek­tų: sa­va­ran­kiš­ki (Vy­riau­sy­bė, KAM, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė ir Mo­bi­li­za­ci­jos de­par­ta­men­tas), ci­vi­li­nės ins­ti­tu­ci­jos (ki­tos vals­ty­bės, sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jos bei įstai­gos) ir ūkio (vals­ty­bės ir pri­va­čios įmo­nės, ki­ti ūkio su­bjek­tai).

Mo­bi­li­za­ci­jos ir pri­iman­čio­sios ša­lies įsta­ty­mas nu­ro­do, kad ša­lies pre­zi­den­tas dėl gink­luo­to už­puo­li­mo, gre­sian­čio vals­ty­bės su­ve­re­nu­mui ar te­ri­to­ri­jos vien­ti­su­mui, pri­ima spren­di­mą dėl vi­suo­ti­nės ar da­li­nės mo­bi­li­za­ci­jos iš­leis­da­mas de­kre­tą ir tei­kia jį tvir­tin­ti ar­ti­miau­sia­me Sei­mo po­sė­dy­je, o tarp Sei­mo se­si­jų - ne­dels­da­mas šau­kia ne­ei­li­nę se­si­ją. Sei­mas pa­tvir­ti­na ar­ba pa­nai­ki­na pre­zi­den­to de­kre­tą.