Seimas ragins Vyriausybę siųsti kaimynams politinį signalą
Mi­nė­da­mas Čer­no­by­lio at­omi­nės elek­tri­nės ava­ri­jos 30-me­tį Sei­mas at­kreips dė­me­sį į As­tra­vo elek­tri­nės pa­vo­jų.

Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­nas And­rius Ku­bi­lius siū­lo pri­im­ti re­zo­liu­ci­ją, ku­ria Vy­riau­sy­bė bū­tų įpa­rei­go­ta im­tis vi­sų rei­kia­mų prie­mo­nių, kad bū­tų su­ma­žin­tas Lie­tu­vai ke­lia­mas Bal­ta­ru­si­jos As­tra­vo elek­tri­nės pa­vo­jus bei grės­mės. Kon­ser­va­to­riaus ini­cia­ty­vą pa­lai­ko ir ki­tų frak­ci­jų Sei­mo na­riai. Re­zo­liu­ci­jo­je pri­me­na­ma, kad Bal­ta­ru­si­ja vi­sai ša­lia Lie­tu­vos sie­nos As­tra­vo ra­jo­ne spar­čiai sta­to at­omi­nę elek­tri­nę, pa­žeis­da­ma tarp­tau­ti­nes „Es­po“ ir „Ar­hus“ ap­lin­ko­sau­gos kon­ven­ci­jas. Taip pat pa­brė­žia­ma, kad šio pro­jek­to po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo at­as­kai­ta iki šiol ne­bu­vo tin­ka­mai pri­sta­ty­ta Lie­tu­vos vi­suo­me­nei ir ne­bu­vo at­sa­ky­ta į Lie­tu­vos ke­lia­mus klau­si­mus. Be to, vie­ta at­omi­nei elek­tri­nei sta­ty­ti bu­vo pa­si­rink­ta po­li­ti­niu spren­di­mu, tin­ka­mai ne­iš­nag­ri­nė­jus al­ter­na­ty­vių vie­tų ir ne­si­lai­kant tarp­tau­ti­nių TA­TE­NA re­ko­men­da­ci­jų bei pa­žei­džiant ge­ros kai­my­nys­tės pri­nci­pus. To­dėl ava­ri­jos at­ve­ju ypač di­de­lė grės­mė kil­tų Lie­tu­vos sos­ti­nei Vil­niui, o rim­tes­nio bran­duo­li­nio įvy­kio at­ve­ju į eva­kua­ci­jos zo­ną pa­tek­tų vi­sa mū­sų vals­ty­bės sos­ti­nė. Pa­sak re­zo­liu­ci­jos, leis­da­mi ne­sau­gio­je Bal­ta­ru­si­jos at­omi­nė­je elek­tri­nė­je pa­ga­min­tą elek­tros ener­gi­ją par­duo­ti Lie­tu­vos elek­tros rin­ko­je, už ją su­mo­ka­mais pi­ni­gais bus fi­nan­suo­ja­mas šis grės­mę ke­lian­tis pro­jek­tas.

To­dėl Sei­mas ke­ti­na par­agin­ti Vy­riau­sy­bę „ne­del­siant duo­ti Bal­ta­ru­si­jai aiš­kų po­li­ti­nį sig­na­lą, la­bai tvir­tai ir ka­te­go­riš­kai par­eikš­ti Lie­tu­vos va­lią jo­kio­mis są­ly­go­mis ne­įsi­leis­ti į Lie­tu­vą ne­sau­gio­je Bal­ta­ru­si­jos at­omi­nė­je elek­tri­nė­je pa­ga­min­tos elek­tros“. Vy­riau­sy­bė pri­va­lė­tų im­tis vi­sų rei­ka­lin­gų veiks­mų, kad ne­sau­gios Bal­ta­ru­si­jos at­omi­nės elek­tri­nės sta­ty­ba bū­tų su­stab­dy­ta ar bent jau už­ti­krin­ta, kad jo­je pa­ga­min­ta elek­tros ener­gi­ja jo­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis ne­pa­tek­tų į Lie­tu­vą ir ne­bū­tų par­duo­da­ma Lie­tu­vos elek­tros rin­ko­je, ir šiai ne­sau­giai elek­tri­nei ne­bū­tų lei­džia­ma nau­do­tis Lie­tu­vos elek­tros sis­te­mos re­zer­vi­niais pa­jė­gu­mais. Iki bir­že­lio 1 die­nos Vy­riau­sy­bė bū­tų įpa­rei­go­ta par­eng­ti ir pa­teik­ti Sei­mui kon­kre­čių veiks­mų pla­ną, ku­riais bū­tų įgy­ven­din­tos šios re­zo­liu­ci­jos nuo­sta­tos.