Seimas ragina pratęsti sankcijas Rusijai
Sei­mas po­sė­dy­je pri­ėmė re­zo­liu­ci­ją dėl pa­dė­ties Ukrai­no­je ir sank­ci­jų Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jai. Pri­im­tu do­ku­men­tu Sei­mas tvir­tai re­mia Ukrai­nos su­ve­re­ni­te­tą, ne­prik­lau­so­my­bę ir jos te­ri­to­ri­jos vien­ti­su­mą ir ra­gi­na ES vals­ty­bes na­res pra­tęs­ti sank­ci­jas Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jai tol, kol bus vi­siš­kai įgy­ven­din­ti Mins­ko su­si­ta­ri­mai.

Re­zo­liu­ci­jo­je pa­brė­žia­ma, kad es­mi­nė są­ly­ga at­kur­ti tai­ką ir sta­bi­lu­mą ry­ti­nė­je Ukrai­nos da­ly­je yra vi­siš­kas Mins­ko su­si­ta­ri­mų įgy­ven­di­ni­mas, pir­miau­sia už­ti­kri­nant rea­lias pa­liau­bas ir ne­vals­ty­bi­nių pa­jė­gų iš­ve­di­mą iš Ukrai­nos te­ri­to­ri­jos, taip pat pri­pa­žįs­ta­ma, kad bet ko­kie ban­dy­mai šiuo me­tu švel­nin­ti ar pa­nai­kin­ti sank­ci­jas Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jai pa­ska­tin­tų ag­re­sy­vią Ru­si­jos po­li­ti­ką ir pa­di­din­tų grės­mę Ukrai­nos, Lie­tu­vos ir vi­sos Eu­ro­pos sau­gu­mui, ra­šo­ma Sei­mo pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Sei­mas pa­kvie­tė ES kaip ga­li­ma grei­čiau nu­sta­ty­ti be­vi­zį re­ži­mą Ukrai­nai ir Gru­zi­jai ir ska­ti­na Ukrai­ną ryž­tin­gai ko­vo­ti su ko­rup­ci­ja, tęs­ti de­mo­kra­ti­jos plė­tros, tei­si­nės vals­ty­bės kū­ri­mo ir ki­tas ša­liai mo­der­ni­zuo­ti bū­ti­nas re­for­mas.

2016 m. gruo­džio 15–16 die­no­mis vyk­sian­čio­je Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bo­je bus ke­lia­mas sank­ci­jų Ru­si­jai pra­tę­si­mo klau­si­mas. Sei­mo pri­im­ta­me do­ku­men­te pa­brė­žia­ma Ukrai­nos ir ki­tų ES Ry­tų par­tne­rys­tės prog­ra­mo­je da­ly­vau­jan­čių vals­ty­bių stra­te­gi­nė svar­ba Eu­ro­pos Są­jun­gai ir po­rei­kis už­ti­krin­ti šios prog­ra­mos tęs­ti­nu­mą, stip­ri­ni­mą ir to­les­nį įgy­ven­di­ni­mą.

Už šią Sei­mo re­zo­liu­ci­ją bal­sa­vo 105 Sei­mo na­riai, prieš bal­sa­vu­sių ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1 par­la­men­ta­ras.