Seimas ragina kaimynines šalis neįsileisti Astravo elektros
Lie­tu­vos Sei­mas ra­gi­na Es­ti­ją, Lat­vi­ją ir Len­ki­ją ne­įsi­leis­ti elek­tros iš ne­sau­gių bran­duo­li­nių elek­tri­nių.  

Sei­mas ket­vir­ta­die­nį 74 par­la­men­ta­rams bal­sa­vus už pri­ėmė re­zo­liu­ci­ją „Dėl Bal­ti­jos ša­lių vie­ny­bės ir bend­ra­dar­bia­vi­mo sie­kiant ap­si­sau­go­ti nuo ne­sau­gių tre­čių­jų ša­lių bran­duo­li­nių elek­tri­nių ke­lia­mos grės­mės“.

Re­zo­liu­ci­ja taip pat pri­me­na­ma, kad ener­ge­ti­nio sau­gu­mo trū­ku­mas yra es­mi­nis veiks­nys, iš­lai­kan­tis Bal­ti­jos vals­ty­bes ir Eu­ro­pą Ru­si­jos įta­kos sfe­ro­je.

Re­zo­liu­ci­ją ini­ci­ja­vo kon­ser­va­to­riai Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis, Lau­ry­nas Kas­čiū­nas, Gab­rie­lius Lands­ber­gis, Dai­nius Krei­vys ir „vals­tie­čiai“ Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius, Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Vir­gi­li­jus Po­de­rys, Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Ba­kas.

Sei­mas pra­ėju­sią sa­vai­tę įsta­ty­mu įtvir­ti­no, kad As­tra­vo at­omi­nė elek­tri­nė yra ne­sau­gi ir ke­lia grės­mę Lie­tu­vos na­cio­na­li­niam sau­gu­mui bei ap­lin­kai ir vi­suo­me­nės svei­ka­tai.

As­tra­vo AE Ru­si­jos kor­po­ra­ci­ja „Ro­sa­tom“ sta­to 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus. Lie­tu­va tei­gia, kad dar­bai vyks­ta ne­si­lai­kant sau­gu­mo ir ap­lin­ko­sau­gos stan­dar­tų. Mins­kas šiuos prie­kaiš­tus at­me­ta.