Seimas pritaria visuotiniam turto deklaravimui
Sei­mas po svars­ty­mo pri­ta­rė Gy­ven­to­jų tur­to dek­la­ra­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­soms, ku­rio­mis siū­lo­ma pra­plės­ti tur­tą ir pa­ja­mas pri­va­lan­čių dek­la­ruo­ti as­me­nų są­ra­šą ir įtrauk­ti į jį biu­dže­ti­nių įstai­gų ir vie­šų­jų įstai­gų, ku­rių stei­gė­ja ar da­li­nin­kė yra vals­ty­bė ar sa­vi­val­dy­bė, va­do­vų pa­va­duo­to­jus ir jų šei­mos na­rius.

Numatoma, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų, biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų, kurių steigėja ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovų, valstybės ir savivaldybių įmonių, strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių valstybės įmonių ir akcinių bendrovių bei nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių, akcinių bendrovių, kurių akcininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovų ir jų pavaduotojų, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, kandidatų į valstybės politikus ir Europos Parlamento narius turto ir pajamų deklaravimo duomenys būtų viešinami privalomai. Šiuo metu dauguma pateikiamų deklaracijų nėra viešos.

Seimas plenarinio posėdžio metu taip pat pritarė Seimo Lietuvos socialdemokratų frakcijos seniūno Andriaus Palionio ir frakcijos nario Artūro Skardžiaus siūlymui nustatyti privalomą visuotinį gyventojų turto deklaravimą.

Po svarstymo pataisoms pritarė 58, prieš balsavo 8, susilaikė 21 Seimo narys. Numatoma, kad jos įsigaliotų 2018 m. sausio 1 d. Šio įstatymo nuostatos būtų taikomos deklaruojant 2017 metų ir vėlesnių metų turtą. Į projektą įtraukus A. Palionio ir A. Skardžiaus siūlytą pataisą šiuo klausimu nuspręsta kreiptis Vyriausybės išvados.