Seimas pritaria Lietuvos stojimui į EBPO
Sei­mo na­riai ket­vir­ta­die­nį nu­spren­dė, kad Lie­tu­va ga­li pri­si­jung­ti prie Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jos (EB­PO).

Už stojimo į EBPO sutarties ratifikavimą ketvirtadienį balsavo 111 paralmentarų, o susilaikė 1 Seimo narys.

Po ratifikavimo stojimo sutartį turės deponuoti Prancūzijos vyriausybė. Kartu su Lietuva į EBPO priimama ir Kolumbija.