Seimas pritarė „Sodros“ ir pensijų reformoms
Sei­mas tre­čia­die­nį ga­lu­ti­nai lei­do nuo 2017 me­tų pra­dė­ti so­cia­li­nio drau­di­mo sis­te­mos re­for­mą, nu­ma­tan­čią „Sod­ros“ įmo­kų lu­bas ir ba­zi­nės pen­si­jos fi­nan­sa­vi­mą iš vals­ty­bės biu­dže­to.

Už tai nu­ma­tan­tį Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mą bal­sa­vo 62 Sei­mo na­riai, prieš – 3, o su­si­lai­kė še­ši par­la­men­ta­rai. Taip pat pri­tar­ta ir nau­jai Vals­ty­bi­nių so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mo re­dak­ci­jai: už bal­sa­vo 72 Sei­mo na­riai, prieš 19, su­si­lai­kė 13 par­la­men­ta­rų.

Sei­mas pri­ta­rė „Sod­ros“ įmo­kų lu­boms ir jų dy­džiams, ko­kius siū­lė so­cia­li­nį mo­de­lį ku­rę moks­li­nin­kai. „Sod­ros“ lu­bos reiš­kia, kad nuo jas vir­ši­jan­čios at­ly­gi­ni­mo da­lies ne­be­mo­ka­ma so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­ka.

Pir­mai­siais me­tais (2017-ai­siais) lu­bos siek­tų 120 vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio (VDU) – apie 7,48 tūkst. eu­rų per mė­ne­sį (skai­čiuo­jant pa­gal pir­mo­jo šių me­tų ket­vir­čio VDU – 748 eu­rai), an­trai­siais – 108, tre­čiai­siais – 96, ket­vir­tai­siais – 84, penk­tai­siais – 72 ir šeš­tai­siais (2022 me­tais) – 60 VDU, ar­ba 3,7 tūkst eu­rų.

Iki šiol „Sod­ros“ įmo­koms lu­bos ne­bu­vo tai­ky­tos jos nu­sta­ty­tos tik iš­mo­koms.

Pa­gal pri­im­tas pa­tai­sas so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų bend­ro­ji da­lis bus fi­nan­suo­ja­ma vals­ty­bės biu­dže­to lė­šo­mis, ta­čiau pe­rei­na­muo­ju lai­ko­tar­piu pen­si­jų bend­ro­ji da­lis bus fi­nan­suo­ja­ma iš „Sod­ros“ biu­dže­to fon­do lė­šų. Nu­spręs­ta, kad 2017 me­tais darb­da­vių įmo­kos „Sod­rai“ ta­ri­fas ma­žės 1 proc., o nuo 2018 me­tų dėl to bus spren­džia­ma kas­met įver­ti­nus įta­ką val­džios sek­to­riaus fi­nan­sų tva­ru­mui.

Kaip įtvir­tin­ta įsta­ty­me, pri­va­lo­mai bus su­da­ro­mas So­cia­li­nio drau­di­mo re­zer­vi­nis fon­das, ku­ris bus su­da­ry­tas iš dvie­jų da­lių, iš ku­rių vie­na da­lis bus skir­ta pen­si­joms, ki­ta da­lis – ki­toms so­cia­li­nio drau­di­mo iš­mo­koms.

Pri­im­tais pa­kei­ti­mais taip pat nu­tar­ta iš­plės­ti sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­čių as­me­nų so­cia­li­nį drau­di­mą. In­di­vi­dua­lių įmo­nių sa­vi­nin­kus, ma­žų­jų bend­ri­jų na­rius, ūki­nių bend­ri­jų ti­kruo­sius na­rius nu­tar­ta draus­ti ir li­gos, mo­ti­nys­tės, ne­dar­bo so­cia­li­niu drau­di­mu, dir­ban­čius pa­gal vers­lo liu­di­ji­mus draus­ti ir in­di­vi­dua­lia­jai pen­si­jos da­liai gau­ti, so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kas skai­čiuo­jant nuo mi­ni­ma­lio­sios mė­ne­si­nės al­gos.

Tra­di­ci­nių ir ki­tų vals­ty­bės pri­pa­žin­tų re­li­gi­nių bend­ruo­me­nių ir bend­ri­jų dva­si­nin­kus ir vie­nuo­lius nu­spręs­ta draus­ti ir in­di­vi­dua­lia­jai pen­si­jos da­liai gau­ti. Į so­cia­li­nio drau­di­mo sis­te­mą vi­sa apim­ti taip pat įtrauk­ti ir sta­tu­ti­niai par­ei­gū­nai.

Sei­mas pri­ėmi­mo me­tu ne­pa­kei­tė spren­di­mo ir nu­sta­tė, kad as­me­nys, vyk­dan­tys in­di­vi­dua­lią že­mės ūkio veik­lą, bus drau­džia­mi pen­si­jų, li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­niu drau­di­mu, kai jų ūkis vir­ši­ja 8 eko­no­mi­nius val­dos dy­džius (EDV). Pir­mi­nia­me pro­jek­te bu­vo nu­ma­ty­ta 2 EDV ri­ba.

Pa­kei­ti­mais nu­sta­ty­ta, kad tant­je­mų ga­vė­jai bei ma­žų­jų bend­ri­jų va­do­vai, ku­rie nė­ra tų ma­žų­jų bend­ri­jų na­riais, mo­kės so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kas pen­si­jai nuo gau­na­mų pa­ja­mų.

Ter­mi­nuo­toms dar­bo su­tar­tims ne­dar­bo drau­di­mo įmo­kos ta­ri­fą, nu­sta­ty­tą Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mu, nu­spręs­ta di­din­ti du kar­tus.