Seimas pritarė siūlymui pratęsti profesinalių karių tarnybą
Sei­mas po svars­ty­mo bend­ru su­ta­ri­mu pri­ta­rė Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tui.

Pa­tai­so­mis siū­lo­ma nu­sta­ty­ti kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trui ga­li­my­bę pra­tęs­ti pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių, su­ka­ku­sių iš­lei­di­mo iš pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos į at­sar­gą am­žių, tar­ny­bą: ka­rei­viams (jū­rei­viams), jau­nes­nie­siems ka­ri­nin­kams ir ma­jo­rams (ko­man­do­rams lei­te­nan­tams) – ne il­giau kaip 10 me­tų (ar­ba 2 kar­tus po 5 me­tus), pus­ka­ri­nin­kiams ir pul­ki­nin­kams (jū­rų ka­pi­to­nams) – ne il­giau kaip 4 me­tams (ar­ba 2 kar­tus po 2 me­tus), o pul­ki­nin­kams lei­te­nan­tams (ko­man­do­rams) – ne il­giau kaip 6 me­tams (ar­ba 2 kar­tus po 3 me­tus).

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras, at­siž­velg­da­mas į kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos po­rei­kius, ga­lė­tų pra­tęs­ti jau­nes­nių­jų ka­ri­nin­kų ir ma­jo­rų (ko­man­do­rų lei­te­nan­tų), ku­rie į at­sar­gą iš­lei­džia­mi su­ka­kę 47 me­tus, pro­fe­si­nę ka­ro tar­ny­bą ne il­giau kaip 3 me­tams vy­res­nie­siems lei­te­nan­tams, ne il­giau kaip 6 me­tams (ar­ba 2 kar­tus po 3 me­tus) ka­pi­to­nams (ka­pi­to­nams lei­te­nan­tams) ir ne il­giau kaip 9 me­tams (ar­ba 5 me­tams ir 4 me­tams) ma­jo­rams (ko­man­do­rams lei­te­nan­tams).