Seimas pritarė S. Skvernelio skyrimui premjeru
Sei­mas an­tra­die­nį pri­ta­rė, kad 46 me­tų Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) kan­di­da­tas, bu­vęs po­li­ci­jos va­do­vas ir vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis bū­tų ski­ria­mas prem­je­ru.

Už tai bal­sa­vo 90 par­la­men­ta­rų, prieš bu­vo ke­tu­ri, su­si­lai­kė 33. Mi­nis­tro pir­mi­nin­ko kan­di­da­tū­ros ne­pa­lai­kė tik opo­zi­ci­niai kon­ser­va­to­riai ir li­be­ra­lai, tuo me­tu opo­zi­ci­ne pa­sis­kel­bu­sios „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jos na­riai pa­lai­kė S.Skver­ne­lio kan­di­da­tū­rą. Ją par­ėmė ir Sei­mo ma­žu­mai pri­klau­san­čios Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos frak­ci­jos na­riai.

Tuo me­tu val­dan­čio­sios LVŽS frak­ci­jos na­rė Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė bal­suo­da­ma dėl prem­je­ro kan­di­da­tū­ros su­si­lai­kė.

Nors bal­sa­vo prieš S.Skver­ne­lio kan­di­da­tū­rą ar su­si­lai­kė, opo­zi­ci­jos at­sto­vai ne­gai­lė­jo jam ir ge­rų žo­džių.

„Ti­kiu, kad Sau­lius Skver­ne­lis ga­li tap­ti pui­kiu prem­je­ru, ti­krai nau­jos kar­tos prem­je­ru at­ei­nan­čioms vy­riau­sy­bėms, su vie­na są­ly­ga – jei­gu jam ne­bus su­riš­tos ran­kos per prog­ra­mą ir jei­gu jam, sa­ky­si­me, par­ti­nė si­tua­ci­ja ne­lems ki­tų da­ly­kų. La­bai jam lin­kė­čiau iš­lai­ky­ti tą sa­va­ran­kiš­ku­mą, ku­rį jis tu­ri kaip žmo­gus, kaip po­li­ti­kas“, – sa­kė li­be­ra­las Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las.

„Ma­ne džiu­gi­na jū­sų kon­kre­tu­mas, darbš­tu­mas, po­žiū­ris ypač į svei­ką gy­ven­se­ną, jū­sų dau­gu­mos ryž­tas ko­vo­ti už blai­ves­nę Lie­tu­vą (...), iš es­mės aš ti­kiu ju­mis, bet ne­la­bai ti­kiu kai ku­riais jū­sų ap­lin­kos žmo­nė­mis dėl to, kad kai pa­ma­čiau, kaip bu­vo for­muo­ja­ma ko­mi­te­to va­do­vy­bė, ka­da bu­vo ke­lia­mi ne da­ly­ki­niai rei­ka­la­vi­mai, bet lo­ja­lu­mo, ka­da bu­vo sta­to­mos są­ly­gos kad ir mū­sų frak­ci­jai – jei­gu bal­suo­si­te už prem­je­rą, mes duo­si­me jums tuos ir tuos pos­tus – tai dau­giau kve­pia po­vei­kiu pre­ky­ba ne­gu da­ly­kiš­ku­mu“, – sa­kė kon­ser­va­to­rius An­ta­nas Ma­tu­las ir siū­lė bū­si­ma­jam prem­je­rui ati­džiau žiū­rė­ti į sa­vo ap­lin­ką.

Prem­je­rą ski­ria pre­zi­den­tas Sei­mo pri­ta­ri­mu. Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas ne vė­liau kaip per 15 die­nų nuo jo pa­sky­ri­mo pri­sta­to Sei­mui sa­vo su­da­ry­tą ir pre­zi­den­to pa­tvir­tin­tą Vy­riau­sy­bę, pa­tei­kia svars­ty­ti jos prog­ra­mą.

Vy­riau­sy­bė gau­na įga­lio­ji­mus veik­ti, kai Sei­mas po­sė­dy­je da­ly­vau­jan­čių na­rių bal­sų dau­gu­ma pri­ta­ria jos prog­ra­mai.

Ne­par­ti­nis S.Skver­ne­lis Sei­mo rin­ki­muo­se da­ly­va­vo su LVŽS, jos kan­di­da­tų są­ra­še bu­vo įra­šy­tas pir­muo­ju nu­me­riu.

1970 me­tais Kau­ne gi­męs S.Skver­ne­lis bai­gė Kap­su­ko (da­bar – Ma­ri­jam­po­lė) Jo­no Jab­lons­kio vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, 1994 me­tais Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­te jis įgi­jo au­to­mo­bi­lių ir au­to­mo­bi­lių ūkio spe­cia­ly­bę bei me­cha­ni­kos in­ži­nie­riaus kva­li­fi­ka­ci­ją, po dvie­jų de­šimt­me­čių My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te ga­vo tei­sės ma­gis­tro laips­nį.

1994 me­tais S.Skver­ne­lis įsi­dar­bi­no Lie­tu­vos po­li­ci­jos aka­de­mi­jo­je, dės­tė Pro­fe­si­nės tak­ti­kos ka­ted­ro­je, po ket­ve­rių me­tų pe­rė­jo dirb­ti į Tra­kų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą, bu­vo Ke­lių po­li­ci­jos ko­mi­sa­ras ins­pek­to­rius. 1999 me­tais jis pra­dė­jo dirb­ti Po­li­ci­jos de­par­ta­men­te, vė­liau ta­po Lie­tu­vos vie­šo­sios po­li­ci­jos biu­ro Ke­lių pa­tru­lių rink­ti­nės ko­mi­sa­ru, Lie­tu­vos po­li­ci­jos es­kor­ta­vi­mo rink­ti­nės va­du, yra va­do­va­vęs Lie­tu­vos po­li­ci­jos eis­mo prie­žiū­ros tar­ny­bai.

2008 me­tais S.Skver­ne­lis ta­po Lie­tu­vos po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­ju, 2011 me­tais pa­skir­tas po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­niu ko­mi­sa­ru, o 2014 me­tais – vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tru. Pa­skel­bęs, kad da­ly­vaus Sei­mo rin­ki­muo­se su LVŽS, šių me­tų pa­va­sa­rį jis at­sis­ta­ty­di­no iš mi­nis­tro par­ei­gų.

S.Skver­ne­lis yra nu­ro­dęs, kad mo­ka ang­lų, ru­sų, len­kų kal­bas. Jis yra ve­dęs, tu­ri du­krą ir sū­nų, mėgs­ta spor­tą, so­di­nin­kys­tę, do­mi­si is­to­ri­ja.