Seimas pritarė prezidentės veto dėl BK pataisų
Sei­mas ket­vir­ta­die­nį pri­ta­rė pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ve­to dėl Bau­džia­mo­jo ko­dek­so (BK) pa­pil­dy­mo nuo­sta­ta, reg­la­men­tuo­jan­čia at­sa­ko­my­bę už ne­vie­ša­me (už­da­ra­me) teis­mo po­sė­dy­je nag­ri­nė­ja­mos ar iš­nag­ri­nė­tos by­los me­džia­gos ar jos da­lies at­sklei­di­mą, ar vie­šą pa­skel­bi­mą.

Pri­sta­ty­da­ma Sei­mui ša­lies va­do­vės grą­žin­tą Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­pil­dy­mo 247(1) straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tą Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja Ga­bi­ja Gri­gai­tė iš­dės­tė D. Gry­baus­kai­tės ar­gu­men­tus.

„Pre­zi­den­tės nuo­mo­ne toks tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas su­da­ro prie­lai­das vi­suo­ti­niam bau­džia­ma­jam per­se­kio­ji­mui. Re­mian­tis šiuo straips­niu bau­džia­ma­sis per­se­kio­ji­mas bū­tų pra­de­da­mas tiek vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nių at­sto­vams, tiek pro­ce­so da­ly­viams, tiek ir teis­mo po­sė­dy­je ne­da­ly­va­vu­siems, bet in­for­ma­ci­ją su­ži­no­ju­siems ir ją pa­skel­bu­siems as­me­nims vien tik už pa­ties at­sklei­di­mo ar vie­šo pa­skel­bi­mo fak­tą, ne­prik­lau­so­mai nuo at­skleis­tos in­for­ma­ci­jos tu­ri­nio ir dėl to at­si­ra­du­sių pa­da­ri­nių po­bū­džio“, – iš­pla­tin­ta­me Sei­mo pra­ne­ši­me sa­kė G. Gri­gai­tė.

Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tės de­kre­te pa­žy­mi­ma, kad įsta­ty­me įtvir­tin­tu tei­si­niu re­gu­lia­vi­mu su­da­ro­mos prie­lai­dos ne­pag­rįs­tai ri­bo­ti pa­grin­di­nes at­vi­ros de­mo­kra­ti­nės vi­suo­me­nės ver­ty­bes – vie­šu­mą, žo­džio lais­vę, vi­suo­me­nės in­te­re­są gau­ti in­for­ma­ci­ją apie teis­mo pro­ce­sus, ypač su­si­ju­sius su la­biau­siai vi­suo­me­nei rū­pi­mais klau­si­mais. Tei­sin­ga pu­siaus­vy­ra tarp vi­suo­me­nės tei­sės į in­for­ma­ci­ją ir as­mens pri­va­taus gy­ve­ni­mo, taip pat vals­ty­bės, pro­fe­si­nių ar ko­mer­ci­nių pa­slap­čių ap­sau­gos tu­ri bū­ti iš­lai­ko­ma, ta­čiau tai ne­ga­li bū­ti da­ro­ma iš es­mės pa­nei­giant vie­ną es­mi­nių kons­ti­tu­ci­nių vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo ga­ran­ti­jų, nes tai ne­su­de­ri­na­ma su stip­rios pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės sie­kiu ir de­mo­kra­ti­ne vals­ty­bės rai­da.

D. Gry­baus­kai­tė pa­siū­lė lai­ky­ti Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­pil­dy­mo 2471 straips­niu įsta­ty­mą Nr. XII-2311 ne­priim­tu.

Už pa­siū­ly­mą lai­ky­ti įsta­ty­mą ne­priim­tu bal­sa­vo 62, prieš – 4, su­si­lai­kė 8 – Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas ne­priim­tas.