Seimas pritarė Konstitucijos pataisoms dėl R. Pakso kandidatavimo
Sei­mas an­tra­die­nį po svars­ty­mo pri­ta­rė Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sai, ku­ri at­ver­tų ke­lią per ap­kal­tą iš pre­zi­den­to pos­to pa­ša­lin­tam par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ ly­de­riui Ro­lan­dui Pa­ksui da­ly­vau­ti Sei­mo ir pre­zi­den­to rin­ki­muo­se.

Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sa siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad „Sei­mo na­riais ne­ga­li bū­ti ren­ka­mi as­me­nys, ku­rie šiurkš­čiai pa­žei­dė Kons­ti­tu­ci­ją ar­ba su­lau­žė prie­sai­ką ir ku­riuos ap­kal­tos pro­ce­so tvar­ka Sei­mas pa­ša­li­no iš uži­ma­mų par­ei­gų ar pa­nai­ki­no Sei­mo na­rio man­da­tą, jei­gu nuo pa­ša­li­ni­mo ar pa­nai­ki­ni­mo ne­praė­jo 10 me­tų“. Kons­ti­tu­ci­jo­je nu­ma­ty­ta, kad į pre­zi­den­tus kan­di­da­tuo­ti ga­li tas Lie­tu­vos pi­lie­tis, ku­ris ga­li bū­ti ren­ka­mas ir Sei­mo na­riu.

Už to­kį pro­jek­tą bal­sa­vo 93 Sei­mo na­riai, prieš bu­vo trys, 18 par­la­men­ta­rų su­si­lai­kė. Pa­tai­sas vie­nin­gai par­ėmė val­dan­tie­ji, taip pat už jas bal­sa­vo da­lis li­be­ra­lų ir Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės at­sto­vų. Prieš bu­vo ar­ba su­si­lai­kė kon­ser­va­to­riai ir po du li­be­ra­lų bei Miš­rios gru­pės at­sto­vus.

Pri­ta­rus po svars­ty­mo, to­liau bus ren­gia­mas bal­sa­vi­mas dėl pir­mo­jo pri­ėmi­mo - tuo­met pa­tai­sai ju­dė­ti Sei­me pir­myn rei­kės di­des­nio bal­sų skai­čiaus.

Kons­ti­tu­ci­ja ga­li bū­ti pa­keis­ta tik tuo at­ve­ju, jei­gu per pri­ėmi­mą už tai bal­suo­ja ne ma­žiau kaip du treč­da­liai par­la­men­ta­rų, tai yra ne ma­žiau kaip 94 Sei­mo na­riai. Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos tu­ri bū­ti svars­to­mos ir dėl jų bal­suo­ja­ma Sei­me du kar­tus. Tarp šių bal­sa­vi­mų da­ro­ma ne ma­žes­nė kaip tri­jų mė­ne­sių per­trau­ka.

Už pa­tai­są bal­suo­ti ra­gi­nę par­la­men­ta­rai pa­brė­žė, kad Lie­tu­vą su­da­ry­ti ga­li­my­bes R.Pa­ksui kan­di­da­tuo­ti įpa­rei­go­jo Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas, tuo me­tu prieš bal­sa­vu­sių kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos se­niū­nas And­rius Ku­bi­lius pa­brė­žė, jog pri­va­lu su­da­ry­ti ga­li­my­bę R.Pa­ksui kan­di­da­tuo­ti į Sei­mą, bet ne į pre­zi­den­tus.

„Nie­kas ne­be­tu­rė­tų gin­čy­tis dėl to, kad rei­kia su­da­ry­ti ga­li­my­bę pre­zi­den­tui, ku­ris iš pos­to bu­vo pa­ša­lin­tas dėl prie­sai­kos su­lau­žy­mo, bū­ti ren­ka­mam į Sei­mą, bet tuo pat me­tu iš­lai­ky­ti drau­di­mą to­kiam as­me­niui bū­ti ren­ka­mam į pre­zi­den­tus. Tei­kia­mu spren­di­mu yra siū­lo­ma tai, ką aš pa­va­din­čiau ele­men­ta­ria ap­ga­vys­te - siū­lo­ma su­teik­ti to­kiam as­me­niui ga­li­my­bę bū­ti ren­ka­mam į Sei­mą, bet pa­gal da­bar ga­lio­jan­čią Kons­ti­tu­ci­ją rei­kia at­si­min­ti, kad yra su­da­ro­ma ga­li­my­bė, kad au­to­ma­tiš­kai toks as­muo įgau­tų tei­sę bū­ti ren­ka­mu pre­zi­den­tu“, - kal­bė­jo A.Ku­bi­lius.

Sei­mo na­rių miš­rios gru­pės at­sto­vas Po­vi­las Gy­lys tvir­ti­no, kad Kons­ti­tu­ci­ja dėl R.Pa­kso vis ne­pa­kei­čia­ma, nes „po­li­ti­nio eli­to da­lis blo­kuo­ja ši­tą klau­si­mą, o mes tu­ri­me tarp­tau­ti­niu mas­tu gė­dą“.

„Y­ra po­li­ti­nis no­ras ma­ni­pu­liuo­ti ši­ta by­la, nes tam ti­kros po­li­ti­nės jė­gos gau­na po­li­ti­nę nau­dą, ka­dan­gi vie­nas ly­de­ris ne­utra­li­zuo­tas. Kas vyks­ta Lie­tu­vos vals­ty­bė­je? Va­di­na­si, ne­ga­li at­mes­ti ga­li­my­bės, kad Lie­tu­vos po­li­ti­kai, pa­tys, ko ge­ro, lau­žy­da­mi prie­sai­ką, nes ne­tar­nau­ja Kons­ti­tu­ci­jai. Aš po­nui A.Ku­bi­liui pri­min­siu, kad su­ve­re­nas yra tau­ta, po su­ve­re­no ei­na Sei­mas. Be­je, tarp­tau­ti­niuo­se do­ku­men­tuo­se ir sa­ko­ma - o ko­dėl ne­leis­ti spręs­ti rin­kė­jams? “ - kal­bė­jo P.Gy­lys.

Per šią Sei­mo ka­den­ci­ją tai bus an­tra­sis ban­dy­mas tai­sy­ti Kons­ti­tu­ci­ją dėl R.Pa­kso. Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas dau­giau nei prieš ket­ve­rius me­tus yra kons­ta­ta­vęs, kad drau­di­mas R.Pa­ksui iki gy­vos gal­vos da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se yra ne­pro­por­cin­gas.

R.Pa­ksas ne­ga­li da­ly­vau­ti pre­zi­den­to ir Sei­mo rin­ki­muo­se nuo 2004 me­tų, kai per ap­kal­tą bu­vo pa­ša­lin­tas iš pre­zi­den­to par­ei­gų. Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad par­ei­gų per ap­kal­tą ne­te­kęs as­muo iki gy­vos gal­vos ne­ga­li ei­ti par­ei­gų, ku­rioms rei­ka­lin­ga kons­ti­tu­ci­nė prie­sai­ka. Pa­keis­ti šią nuo­sta­tą ga­li­ma tik pa­kei­tus Kons­ti­tu­ci­ją.

R.Pa­ksas 2004 me­tų ba­lan­dį per ap­kal­tos pro­ce­dū­rą bu­vo pa­ša­lin­tas iš pre­zi­den­to par­ei­gų. Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas pri­pa­ži­no, kad jis su­lau­žė prie­sai­ką ir šiurkš­čiai pa­žei­dė Kons­ti­tu­ci­ją, kai iš­im­ties tvar­ka sa­vo fi­nan­si­niam rė­mė­jui Ju­ri­jui Bo­ri­so­vui su­tei­kė Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę. Tų pa­čių me­tų ge­gu­žę par­la­men­tas pri­ėmė rin­ki­mų įsta­ty­mų pa­tai­są su nuo­sta­ta, kad su­lau­žęs kons­ti­tu­ci­nę prie­sai­ką as­muo dau­giau nie­ka­da ne­ga­li ei­ti par­ei­gų, su­si­ju­sių su šios prie­sai­kos da­vi­mu.