Seimas pritarė, kad generaliniu prokuroru būtų skiriamas E. Pašilis
Sei­mas an­tra­die­nį pri­ta­rė pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės siū­ly­mui ge­ne­ra­li­niu pro­ku­ro­ru skir­ti Uk­mer­gės apy­lin­kės teis­mo tei­sė­ją 42 me­tų Eval­dą Pa­ši­lį.

BNS ži­nio­mis, per slap­tą bal­sa­vi­mą už E.Pa­ši­lio kan­di­da­tū­rą pa­si­sa­kė 106 par­la­men­ta­rai, 11 bu­vo prieš, 10 su­si­lai­kė. Prieš slap­tą bal­sa­vi­mą par­amą E.Pa­ši­liui ža­dė­jo tiek val­dan­čių­jų, tiek opo­zi­ci­nių frak­ci­jų va­do­vai.

Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą ski­ria ir at­lei­džia pre­zi­den­tas Sei­mo pri­ta­ri­mu. Anks­tes­nėms dviem pre­zi­den­tės teik­toms kan­di­da­tū­roms Sei­mas ne­pri­ta­rė.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę pre­zi­den­tės pa­siū­ly­tas kan­di­da­tas į Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros va­do­vus E.Pa­ši­lis tu­ri 15 me­tų tei­sė­jo dar­bo pa­tir­tį, sa­vo kar­je­rą jis pra­dė­jo 1999 me­tais Uk­mer­gė­je. 2007–2012 me­tais bu­vo šio teis­mo pir­mi­nin­kas.

At­me­tė ke­lis pasiūlymus

Kan­di­da­tas tei­si­nin­ko kva­li­fi­ka­ci­ją įgi­jo Lie­tu­vos po­li­ci­jos aka­de­mi­jo­je ir Vil­niaus uni­ver­si­te­te, dir­bo Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te Eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos jau­nes­niuo­ju ins­pek­to­riu­mi, taip pat Mo­kes­čių po­li­ci­jos de­par­ta­men­to Vil­niaus aps­kri­ties sky­riu­je Kvo­tos ir ope­ra­ty­vi­nės veik­los tar­ny­bos ins­pek­to­riu­mi.

Sei­mas jau yra at­me­tęs du vals­ty­bės va­do­vės kan­di­da­tus į ge­ne­ra­li­nius pro­ku­ro­rus. Spa­lio mė­ne­sio pra­džio­je par­la­men­ta­rai ne­pri­ta­rė siū­ly­mui ge­ne­ra­li­ne pro­ku­ro­re skir­ti Kai­šia­do­rių apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­kę Edi­tą Damb­rau­kie­nę. Va­sa­rą at­mes­ta Kau­no apy­gar­dos teis­mo pir­mi­nin­ko Ne­ri­jaus Mei­lu­čio kan­di­da­tū­ra. Ne­pas­ky­rus va­do­vo, lai­ki­nai pro­ku­ra­tū­rai to­liau va­do­vau­ja ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas Da­rius Rau­lu­šai­tis.

Pre­zi­den­tė džiaugėsi

Sei­mui an­tra­die­nį pri­ta­rus pre­zi­den­tės D. Gry­baus­kai­tės pa­siū­ly­tai ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro kan­di­da­tū­rai, vals­ty­bės va­do­vė džiau­gia­si, kad pa­ga­liau bus kam im­tis pro­ku­ra­tū­ros prob­le­mų.

Sei­mas, anks­čiau at­me­tęs du pre­zi­den­tės kan­di­da­tus į ge­ne­ra­li­nius pro­ku­ro­rus, an­tra­die­nį pri­ta­rė, kad šias par­ei­gas užim­tų Uk­mer­gės apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jas 42 me­tų Eval­das Pa­ši­lis.

„Na pa­ga­liau! Ge­rai, kad vals­ty­bė tu­rės ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą, ku­ris im­sis spręs­ti se­niai pri­bren­du­sias pro­ku­ra­tū­ros prob­le­mas ir (ga­lės) pra­dė­ti ins­ti­tu­ci­jos at­nau­ji­ni­mo pert­var­kas. Nau­jo­jo pro­ku­ra­tū­ros va­do­vo lau­kia la­bai daug svar­bių dar­bų: mo­der­ni­zuo­ti šią ins­ti­tu­ci­ją, su­telk­ti ko­lek­ty­vą, ge­rin­ti iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ko­ky­bę ir at­sa­ko­my­bę, gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są ir, aiš­ku, di­din­ti vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mą pro­ku­ra­tū­ra“, – an­tra­die­nį sa­kė D.Gry­baus­kai­tė. Jos pa­si­sa­ky­mo įra­šą BNS per­da­vė Pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba.

Pa­sak pre­zi­den­tės, be nuo­la­ti­nio va­do­vo Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ne­dir­bo taip in­ten­sy­viai, kaip tu­rė­tų. Ji taip pat pa­žy­mė­jo, jog kol kas iš tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų pro­ku­ra­tū­ra pa­si­ti­ki­ma ma­žiau­siai.

Anot D.Gry­baus­kai­tės, pro­ku­ra­tū­ra tu­ri ruo­štis di­de­lei ro­ta­ci­jų ban­gai, pro­ku­ro­rų kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mui.