Seimas pritarė, kad būtų leidžiama dirbti daugiau viršvalandžių
Sei­mas an­tra­die­nį tęs­da­mas Dar­bo ko­dek­so svars­ty­mą pri­ta­rė, kad bū­tų nai­ki­na­ma 8 va­lan­dų dar­bo die­nos truk­mė, lei­džiant tai spręs­ti lanks­čiau, ir nu­spren­dė leis­ti dirb­ti dau­giau virš­va­lan­džių.

Svars­ty­da­mas skirs­nį dėl dar­bo lai­ko par­la­men­tas pri­ta­rė, kad at­ei­ty­je ne­bū­tų skai­čiuo­ja­ma, kiek va­lan­dų per die­ną bus pri­va­lo­ma dirb­ti – dar­bo die­nos truk­mė bū­tų nu­sta­ty­ta ko­lek­ty­vi­nė­je su­tar­ty­je ar­ba at­ski­ru su­si­ta­ri­mu.

Sei­mas pri­ta­rė, kad dar­bo lai­ko nor­ma yra ke­tu­rias­de­šimt va­lan­dų per sa­vai­tę, su virš­va­lan­džiais – 48 va­lan­dos. Pa­gal siū­lo­mą pro­jek­tą, per sa­vai­tę ne­ga­li bū­ti dir­ba­ma il­giau kaip 8 va­lan­das virš­va­lan­džių, ne­bent dar­buo­to­jas sa­vo su­ti­ki­mą dirb­ti iki 12 va­lan­dų virš­va­lan­džių per sa­vai­tę iš­reikš­tų raš­tu, bet ir to­kiais at­ve­jais ne­ga­lė­tų bū­ti pa­žeis­tas 48 va­lan­dų dar­bo truk­mės re­ži­mas, skai­čiuo­jant per aps­kai­ti­nį vie­no mė­ne­sio lai­ko­tar­pį.

Sei­mo na­rys Nag­lis Pu­tei­kis siū­lė nu­sta­ty­ti trum­pes­nę, 35 va­lan­dų dar­bo sa­vai­tę, taip pat kad per die­ną bū­tų dir­ba­ma 7 va­lan­das, bet siū­ly­mą Sei­mas at­me­tė.

Per po­sė­dį pri­tar­ta, kad per me­tus bū­tų ga­li­ma dirb­ti ne dau­giau kaip 180 va­lan­dų virš­va­lan­džių – 60 va­lan­dų dau­giau nei da­bar, ta­čiau ko­lek­ty­vi­nė­je su­tar­ty­je ga­lė­tų bū­ti su­si­tar­ta dėl il­ges­nės jų truk­mės. Už virš­va­lan­džius siū­lo­ma leis­ti at­sis­kai­ty­ti ar­ba pi­ni­gais, ar­ba at­os­to­go­mis, ko da­bar nė­ra.

Li­be­ra­lų są­jū­dis siū­lė iš vi­so brauk­ti ri­bo­ji­mą dėl virš­va­lan­džių me­ti­nės truk­mės, siū­ly­da­mi ne­draus­ti žmo­nėms dirb­ti, jei jie to pa­tys no­ri, ta­čiau pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Lanks­tes­nį Dar­bo ko­dek­są siū­lan­ti Vy­riau­sy­bė tei­gia, kad jis pa­dės su­kur­ti dau­giau dar­bo vie­tų ir pri­trauk­ti in­ves­ti­ci­jų. Pro­fe­si­nės są­jun­gos tei­gia, kad nau­ja­sis ko­dek­sas su­men­kin­tų dar­buo­to­jų so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas.