Seimas pritarė D. Jauniškio kandidatūrai į VSD vadovus
Sei­mas ket­vir­ta­die­nį pri­ta­rė ka­ri­nin­ko Da­riaus Jau­niš­kio kan­di­da­tū­rai va­do­vau­ti Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tui (VSD).

Už tai bal­sa­vo 107 par­la­men­ta­rai, vie­nas su­si­lai­kė. Par­amą D.Jau­niš­kiui dek­la­ra­vo vi­sos par­la­men­ti­nės frak­ci­jos.

Po bal­sa­vi­mo D.Jau­niš­kis sa­kė, kad „toks pa­si­ti­kė­ji­mas įpa­rei­go­ja di­de­liam dar­bui“.

„La­bai ti­kiuo­si, kad ne­nu­vil­siu jū­sų lū­kes­čių, dirb­siu vals­ty­bės la­bui, kaip da­riau iki šiol, ir steng­siuo­si bū­ti są­ži­nin­gas“, - sa­kė bū­si­ma­sis VSD va­do­vas.

Kal­bė­da­mas žur­na­lis­tams D.Jau­niš­kis tvir­ti­no per su­si­ti­ki­mus su Sei­mo frak­ci­jo­mis dau­giau­siai klau­si­mų su­lau­kęs dėl bend­ra­dar­bia­vi­mo.

„Aš la­bai ti­kiu, kad pa­vyks, nes Lie­tu­vai to la­bai trūks­ta. Ma­nau, kad tik bend­ra­dar­bia­vi­mas at­ver­tų ge­res­nį ke­lią į efek­ty­ves­nį (grės­mių) už­kar­dy­mą“, - pa­brė­žė D.Jau­niš­kis.

Klau­sia­mas, ar bus po­ky­čių VSD va­do­vy­bė­je, jis sa­kė iš pra­džių kal­bė­siąs su pa­va­duo­to­jais, ar su­tam­pa tiks­lai.

„Kai nu­ei­siu į de­par­ta­men­tą ir su­si­pa­žin­siu su struk­tū­ra, pa­si­kal­bė­siu su pa­va­duo­to­jais, sky­rių vir­ši­nin­kais. Jei ma­ty­si­me, kad mū­sų veik­la nu­kreip­ta vie­nam tiks­lui, žiū­rė­si­me, bus ma­ty­ti, kol kas ne­no­riu nie­ko ko­men­tuo­ti“, - sa­kė D.Jau­niš­kis. Jis taip pat tei­gė kol kas ne­no­rin­tis ko­men­tuo­ti, ar yra nu­ma­tęs žmo­nių, ku­riuos kvie­sis dirb­ti į de­par­ta­men­tą.

Anks­čiau pri­sis­ta­ty­da­mas Sei­me D.Jau­niš­kis pa­brė­žė, kad VSD tu­ri im­tis ly­de­rio vaid­mens už­kar­dy­da­mas grės­mės. Kal­bė­da­mas apie VSD veik­los pri­ori­te­tus, kan­di­da­tas nu­ro­dė, kad de­par­ta­men­tui rei­kia ak­ty­viau už­siim­ti kontrž­val­gy­ba, dau­giau bend­rau­ti su vi­suo­me­ne ir la­biau rū­pin­tis per­so­na­lo at­ran­ka.

D.Jau­niš­kį į par­ei­gas pa­siū­liu­si pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­skel­bė lau­kian­ti, kad nau­ja­sis va­do­vas pri­siims at­sa­ko­my­bę ir už­ti­krins, kad VSD ne tik pra­neš­tų apie grės­mes, bet ir jas ša­lin­tų.

Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, VSD va­do­vą ski­ria ir at­lei­džia pre­zi­den­tas Sei­mo pri­ta­ri­mu.

Sei­me dėl D.Jau­niš­kio kan­di­da­tū­ros kal­bė­ję par­la­men­ta­rai ir gy­rė jo sa­vy­bes, ir kal­bė­jo apie lau­kian­čius iš­šū­kius.

„Kan­di­da­to biog­ra­fi­ja ir kar­je­ra ne­prie­kaiš­tin­ga - tai ka­rys, ne kar­tą ro­dęs drą­są ir pro­fe­sio­na­lu­mą karš­čiau­siuo­se pa­sau­lio taš­kuo­se, tu­ri stip­rią ly­de­rio sa­vy­bę, at­sa­ko­my­bės jaus­mą, gy­ve­ni­me va­do­vau­ja­si pri­nci­pais, ver­ty­bė­mis, ku­rios ne­leis jam ei­ti į komp­ro­mi­sus su są­ži­ne, ig­no­ruo­ti įsta­ty­mų rei­ka­la­vi­mus“, - sa­kė Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to va­do­vas „dar­bie­tis“ Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas.

„D.Jau­niš­kio lau­kia nau­ji iš­šū­kiai, ir no­rė­tų­si ti­kė­tis, kad šia­me ne­ra­mia­me pa­sau­ly­je žval­gai jaus pa­di­din­tą at­sa­ko­my­bę už mū­sų ša­lies na­cio­na­li­nį sau­gu­mą“, - pri­dū­rė ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas.

Kon­ser­va­to­rius Ar­vy­das Anu­šaus­kas pa­brė­žė ir ka­den­ci­ją bai­gu­sio VSD va­do­vo Ge­di­mi­no Gri­nos dar­bo re­zul­ta­tus.

„Bu­vęs va­do­vas va­do­va­vo VSD, kai bu­vo įgy­ven­din­ta nau­ja žval­gy­bos kon­cep­ci­ja, pa­dė­jo iš­ei­ti iš to skan­da­lų ruo­žo, ku­rį iš­ties par­odė nau­jau­sias par­la­men­ti­nis ty­ri­mas, kai bu­vę va­do­vai Žval­gy­bos įsta­ty­mą trak­ta­vo kaip as­me­ni­nį dar­že­lį, to­dėl bu­vęs va­do­vas, įgy­ven­din­da­mas kon­cep­ci­ją, at­sky­rė žval­gy­bą nuo tei­sė­sau­gos. Per pa­sta­ruo­sius me­tus ma­tė­me ir to vei­ki­mo re­zul­ta­tus, kai po VSD vei­ki­mo tei­sė­sau­ga iš­ke­lia kon­kre­čius kal­ti­ni­mus prieš­iš­kos žval­gy­bos vei­ki­mo bend­ra­dar­biams“, - kal­bė­jo A.Anu­šaus­kas.

„Da­bar­ti­nis kan­di­da­tas, kaip ma­to­me iš biog­ra­fi­jos, da­ly­va­vo mi­si­jo­se, ku­rio­se bu­vo spe­cia­lių­jų pa­jė­gų ka­riai, ir be­tar­piš­kai su­si­dū­rė ir su tak­ti­ne žval­gy­ba, su žval­gy­bos ope­ra­ci­jo­mis, yra ka­ri­nin­kas su pa­ty­ri­mu, ku­rį rei­kės adap­tuo­ti ci­vi­li­nė­je sau­gu­mo tar­ny­bo­je. Bū­si­ma­sis va­do­vas su­teiks VSD nau­ją im­pul­są, nes čia rei­kia ir lanks­tu­mo, ir ne­stan­dar­ti­nio mąs­ty­mo“, - kal­bė­jo kon­ser­va­to­rius.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas D.Jau­niš­kį api­bū­di­no kaip ge­rą pa­vyz­dį, kaip “va­do­vau­ti ga­na su­dė­tin­go­mis ko­vi­nė­mis są­ly­go­mis“, „or­ga­ni­zuo­ti pa­jė­gų dar­bą, trans­for­muo­ti jas, par­uoš­ti veik­lai“.

„La­bai svar­bu ir tai, kad D.Jau­niš­kis pa­brė­žė tar­pins­ti­tu­ci­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo svar­bą, o šio­je hib­ri­di­nio ka­ro si­tua­ci­jo­je dau­ge­lį da­ly­kų tu­ri pa­da­ry­ti įvai­rios ins­ti­tu­ci­jos, tas bu­vo pa­brėž­ta, kad vien ži­no­ti, kas vyks­ta, ne­reiš­kia, kad su prob­le­ma su­sit­var­ky­ta“, - kal­bė­jo mi­nis­tras.

47 ka­ri­nin­kas D.Jau­niš­kis iki šiol va­do­va­vo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­goms, ka­riuo­me­nės sis­te­mo­je dir­bo nuos jos at­kū­ri­mo at­ga­vus ne­prik­lau­so­my­bę.

Ket­vir­ta­die­nį Sei­mas pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai iš par­ei­gų at­lei­do pen­ke­rius me­tus VSD va­do­va­vu­sį Ge­di­mi­ną Gri­ną. Pre­zi­den­tė jį kri­ti­ka­vo, kad de­par­ta­men­tas tik ste­bi ir in­for­muo­ja apie grės­mes na­cio­na­li­niam sau­gu­mui, bet ne­sii­ma prie­mo­nių joms ša­lin­ti.