Seimas – prieš pensijų kompensavimą mirusių pensininkų paveldėtojams
Per kri­zę su­ma­žin­tos se­nat­vės pen­si­jos iki 2014 me­tų ge­gu­žės mi­ru­sių pen­si­nin­kų pa­vel­dė­to­jams kol kas ne­bus kom­pen­suo­ja­mos. To­kiu bū­du vals­ty­bė su­tau­pys 29 mln. eu­rų.

Sei­mas an­tra­die­nį nu­ta­rė siū­ly­mo to­liau ne­svars­ty­ti ir grą­ži­no be­veik 40 par­la­men­ta­rų par­ašais par­em­tą Po­vi­lo Urb­šio par­eng­tą Vals­ty­bi­nių so­cia­li­nio drau­di­mo se­nat­vės ir ne­tek­to dar­bin­gu­mo (in­va­li­du­mo) pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­są to­bu­lin­ti.

Sei­mas bir­že­lio pa­bai­go­je lei­do iš­mo­kė­ti kom­pen­sa­ci­jos mi­ru­sių dir­bu­sių pen­si­nin­kų bei vals­ty­bi­nių pen­si­jų ga­vė­jų pa­vel­dė­to­jams. Ta­čiau ki­tų mi­ru­sių se­nat­vės pen­si­nin­kų pa­vel­dė­to­jai to­kios tei­sės ne­ga­vo.

„Sod­ros“ duo­me­ni­mis, kom­pen­sa­ci­jų ne­su­lau­kė 167 tūkst. pen­si­nin­kų – jie mi­rė iki 2014 me­tų ge­gu­žės 22 die­nos, kai įsi­ga­lio­jo įsta­ty­mas dėl su­ma­žin­tų pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mo.