Seimas – prieš įmonių pavadinimus užsienio kalba
Sei­mas ne­pri­ta­ria idė­jai nuo šių me­tų rug­sė­jo leis­ti įmo­nių bei or­ga­ni­za­ci­jų pa­va­di­ni­mus ra­šy­ti už­sie­nio kal­ba.

Sei­mas po pa­tei­ki­mo ne­priė­mė svars­ty­ti tai reg­la­men­tuo­jan­čių opo­zi­ci­jai pri­klau­san­čių li­be­ra­lų par­eng­tų Ci­vi­li­nio ko­dek­so ir Vals­ty­bi­nės kal­bos įsta­ty­mo pa­tai­sų.

Už to­kias pa­tai­sas bal­sa­vo 20 par­la­men­ta­rų, prieš bu­vo de­vy­ni, o 14 Sei­mo na­rių su­si­lai­kė.

Pa­kei­ti­mu siū­ly­ta leis­ti įmo­nėms, ku­rių eko­no­mi­nių in­te­re­sų, pa­vyz­džiui, tur­to da­lies, vers­lo san­ty­kių, pre­ky­bos par­tne­rių vie­ta su­si­ju­si su už­sie­nio vals­ty­be, pa­va­di­ni­mus su­da­ry­ti ang­lų kal­ba.