Seimas priėmė Vietos savivaldos įstatymo pataisas
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai per du mė­ne­sius ne­pas­ky­rus nau­jo vi­ce­me­ro, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ar ne­su­da­rius nors vie­nos ko­mi­si­jos, grės tie­sio­gi­nis val­dy­mas. Tai nu­ma­ty­ta an­tra­die­nį Sei­mo pri­im­to­se įsta­ty­mų pa­tai­so­se.

Už šią pa­tai­są bal­sa­vo 68 Sei­mo na­riai, prieš bu­vo du, 23 su­si­lai­kė.

„Ne vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je tu­rė­si­me pir­ma­lai­kius sa­vi­val­dos rin­ki­mus“, – prieš bal­sa­vi­mą įspė­jo „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­jos na­rys Re­mi­gi­jus Ačas.

Pro­jek­tą pa­lai­kęs „dar­bie­tis“ Da­rius Ulic­kas tei­gė, kad tie­sio­gi­nio val­dy­mo grės­mė pri­vers vie­tos po­li­ti­kos tar­tis.

„Tai bus pa­ska­tas pra­dė­ti de­ry­bas, o ne pri­me­ti­nė­ti sa­vo va­lią“, – tvir­ti­no jis.

Pa­gal pri­im­tą pa­tai­są, jei­gu sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba per du mė­ne­sius ne­pas­kirs me­ro pa­va­duo­to­jo (pa­va­duo­to­jų), sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus, ne­su­da­rys sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Kon­tro­lės ko­mi­te­to ir (ar) ne­pas­kirs šio ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko, ne­su­da­rys Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me nu­sta­ty­tų sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ko­mi­si­jų ir (ar) ne­pas­kirs šių ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kų, sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je ga­li bū­ti lai­ki­nai įve­da­mas tie­sio­gi­nis val­dy­mas.

Sei­mas an­tra­die­nį taip pat pri­ėmė Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo pa­tai­sas, kad at­lei­dus vi­ce­me­rą, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rių prieš ter­mi­ną, nau­ji par­ei­gū­nai tu­ri bū­ti pa­skir­ti per du mė­ne­sius.

Nu­sta­ty­ta, kad ta­ry­bos ko­mi­te­to, ko­mi­si­jos, frak­ci­jos ar treč­da­lio ta­ry­bos na­rių siū­ly­mu į ta­ry­bos po­sė­džio dar­bot­var­kę ne­ga­li bū­ti įtrau­kia­mi klau­si­mai, su­si­ję su vi­ce­me­ro, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus, jo pa­va­duo­to­jo, Kon­tro­lės ko­mi­te­to ir ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kų kan­di­da­tū­rų pa­tei­ki­mu.

Pa­sak R.Ačo, šios įsta­ty­mų pa­tai­sos su­si­ju­sios su Ra­sei­nių sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je su­si­da­riu­sia si­tua­ci­ja, kai su­si­for­ma­vo nau­ja dau­gu­ma, ji at­sta­ty­di­no vi­ce­me­rą bei ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rių ir nie­kaip ne­su­ta­ria su ma­žu­mo­je li­ku­siu me­ru dėl nau­jų kan­di­da­tū­rų į šias par­ei­gas.

„Prak­tiš­kai užp­rog­ra­muo­ja­me konf­lik­ti­nes si­tua­ci­jas ta­ry­bo­je, kai ta­ry­ba tik bus for­ma­lus vei­kian­tis or­ga­nas, vis­ką spręs me­ras. Esu gi­liai įsi­ti­ki­nęs, kad val­dan­čio­ji dau­gu­ma kon­kre­čio­je sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je ti­krai ne­su­tiks su ta si­tua­ci­ja, ir ki­tas žings­nis pri­ves prie pir­ma­lai­kių rin­ki­mų, prieš tai įve­dus tie­sio­gi­nį val­dy­mą“, – tei­gė Sei­mo na­rys.

„Tai įves tam ti­krą des­truk­ci­ją ir des­ta­bi­li­za­ci­ją sa­vi­val­dy­bė­se. Jau ne­kal­bant apie tai, kad vals­ty­bės biu­dže­tui bet ku­rie rin­ki­mai at­siei­na la­bai ne­ma­žus kaš­tus“, – kal­bė­jo R.Ačas.

Per­nai Lie­tu­vo­je su­reng­ti pir­mi tie­sio­gi­niai me­rų rin­ki­mai. Po jų da­ly­je sa­vi­val­dy­bių su­si­da­rė si­tua­ci­ja, kai me­ras ne­tu­ri dau­gu­mos ta­ry­bos na­rių pa­lai­ky­mo.