Seimas priėmė Vidaus tarnybos statutą
Sei­mas ket­vir­ta­die­nį pri­ėmė nau­jos re­dak­ci­jos Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­tą ir ly­din­čiuo­sius pro­jek­tus, ku­riais par­ei­gū­nams nu­ma­to­mos di­des­nės so­cia­li­nės ga­ran­ti­jos bei at­ly­gi­ni­mai.

Sta­tu­tas nu­ma­to nau­ją par­ei­gū­nų ver­ti­ni­mo tvar­ką ir ją su­sie­ja su dar­bo už­mo­kes­čio sky­ri­mu, taip pat nu­sta­to­ma, kad sta­tu­ti­niai vals­ty­bės tar­nau­to­jai bū­tų pri­va­lo­mai drau­džia­mi vi­sų rū­šių so­cia­li­niu drau­di­mu, įra­šo­ma nu­ma­ty­ti ko­lek­ty­vi­nių su­tar­čių ga­li­my­bė.

„Pa­ga­liau nu­siųs­tas aiš­kus ir tvir­tas sig­na­las par­ei­gū­nams, kad jiems at­si­ve­ria ga­li­my­bės dau­giau už­dirb­ti, to­bu­lė­ti, siek­ti kar­je­ros, o svar­biau­sia – efek­ty­viau at­lik­ti sa­vo tie­sio­gi­nes funk­ci­jas, t.y. gin­ti, sau­go­ti bei pa­dė­ti“, – nau­ją do­ku­men­tą ko­men­ta­vo vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis.

Sei­mas taip pat nu­spren­dė pa­di­din­ti par­ei­gū­nų par­ei­gi­nės al­gos prie­dų už tu­ri­mus laips­nius koe­fi­cien­tus, tarp ki­tų nau­jo­vių – su­vie­no­di­na­mas par­ei­gū­nams tai­ky­ti­nas dar­bo lai­ko re­ži­mas, nu­sta­tant 40 va­lan­dų sa­vai­tės dar­bo lai­ko nor­mą.

Pa­gal nau­ją sta­tu­tą, da­bar dvi at­es­ta­vi­mo ir pro­fe­sio­na­lu­mo ver­ti­ni­mo pro­ce­dū­ras keis vie­nas par­ei­gū­nų tar­ny­bi­nės veik­los ver­ti­ni­mas. Įver­ti­nus par­ei­gū­no tar­ny­bi­nę veik­lą la­bai ge­rai, par­ei­gū­ną į par­ei­gas pri­ėmu­sio as­mens spren­di­mu jam ga­lė­tų bū­ti nu­sta­to­mas vie­nu ly­giu aukš­tes­nis par­ei­gy­bės ap­mo­kė­ji­mo ly­gis, jis taip pat ga­lė­tų bū­ti per­ke­lia­mas į aukš­tes­nes par­ei­gas. Įver­ti­nus jo veik­lą ge­rai, iki ver­ti­ni­mo bu­vu­si tei­si­nė par­ei­gū­no pa­dė­tis ne­si­keis­tų.

Jei­gu par­ei­gū­nas bus įver­tin­tas pa­ten­ki­na­mai, jam bū­tų nu­sta­to­mas vie­nu ly­giu že­mes­nis par­ei­gy­bės ap­mo­kė­ji­mo ly­gis ir jis bū­tų įpa­rei­go­ja­mas to­bu­lin­ti kva­li­fi­ka­ci­ją. Tuo me­tu įver­ti­nus par­ei­gū­no tar­ny­bi­nę veik­lą ne­pa­ten­ki­na­mai, iki ki­to tar­ny­bi­nės veik­los ver­ti­ni­mo jis bū­tų per­ke­lia­mas į vie­na pa­ko­pa že­mes­nes par­ei­gas. Taip pat jis bū­tų at­lei­džia­mas iš vi­daus tar­ny­bos, jei­gu dar­buo­to­jo veik­la ne­pa­ten­ki­na­mai bū­tų įver­tin­ta du me­tus iš ei­lės.

Taip pat pa­tai­sos pa­di­di­na mak­si­ma­lų tar­ny­bos am­žių: pir­mi­nės gran­dies par­ei­gū­nams nuo 50 iki 55 me­tų, vi­du­ri­nio­sios – nuo 55 iki 60 me­tų. Aukš­tes­nio­sios ir aukš­čiau­sio­sios gran­džių par­ei­gū­nai ga­lės tar­nau­ti iki 65 me­tų.

Pa­gal nau­ją sta­tu­to re­dak­ci­ją, vi­daus rei­ka­lų cen­tri­nių įstai­gų va­do­vus pen­ke­riems me­tams į par­ei­gas skir­tų ir iš jų at­leis­tų Vy­riau­sy­bė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro tei­ki­mu, jei­gu ki­tuo­se šių įstai­gų veik­lą reg­la­men­tuo­jan­čiuo­se įsta­ty­muo­se ne­nus­ta­ty­ta ki­taip. Vi­daus rei­ka­lų cen­tri­nių įstai­gų va­do­vai šias par­ei­gas ga­lė­tų ei­ti ne dau­giau kaip dvi ka­den­ci­jas iš ei­lės.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja tei­gia, kad Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to nor­moms įgy­ven­din­ti 2016 me­tais pri­reik­tų 21 mln. eu­rų, 2017 me­tais - 17,7 mln. eu­rų.

Jei­gu sta­tu­tą pa­si­ra­šys pre­zi­den­tė, jis pra­dės ga­lio­ti ki­tą­met.