Seimas priėmė svarstyti 2016 metų biudžeto projektą
Sei­mas pri­ėmė svars­ty­ti 2016 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tą. Val­dan­čių­jų tei­gi­mu, jis tu­rė­tų pa­ska­tin­ti su­lė­tė­ju­sį ša­lies eko­no­mi­kos au­gi­mą – di­di­na­mas mi­ni­ma­lus at­ly­gi­ni­mas, gy­ven­to­jų ne­ap­mo­kes­ti­na­mų pa­ja­mų dy­dis, dar­bo už­mo­kes­tis biu­dže­ti­nin­kams bei lė­šos žvyr­ke­lių as­fal­ta­vi­mui tu­rė­tų di­din­ti vi­daus var­to­ji­mą.  

Tuo me­tu opo­zi­ci­ja kri­ti­ka­vo biu­dže­to pro­jek­tą ir prog­no­za­vo, kad val­dan­tie­ji jo ne­vyk­dys.

Fi­nan­sų mi­nis­tras Ri­man­tas Ša­džius par­eiš­kė, kad pa­ja­mos yra prog­no­zuo­ja­mos kon­ser­va­ty­viai – nu­ma­ty­tos įplau­kos, pir­miau­sia pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tis, dar bus ko­re­guo­ja­mos.

„Ki­tiems me­tams aš iš­kė­liau už­duo­tį mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­to­riui, kad bū­tų tvar­ko­ma­si su gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čiu“, – kal­bė­jo fi­nan­sų mi­nis­tras. Jis prog­no­za­vo, kad bend­ra­sis vi­daus pro­duk­tas (BVP) šie­met augs kiek dau­giau nei ma­ny­ta anks­čiau – dau­giau nei 2 proc.

Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos na­rys And­rius Ma­zu­ro­nis par­eiš­kė, kad iš­lai­dų au­gi­mas ki­tais me­tais yra kri­ti­nis.

„Jei­gu kal­bė­tu­me apie de­fi­ci­to dy­dį, jis ir­gi yra fak­tiš­kai ant rau­do­nos li­ni­jos, jei­gu kal­bė­tu­me apie eko­no­mi­kos au­gi­mą, ma­no nuo­mo­ne, jis yra la­bai op­ti­mis­ti­nis ir la­biau pri­temp­tas prie iš­lai­dų, o ne prog­no­zuo­ja­mas pa­gal rea­lius geo­po­li­ti­nius ir vi­sus ki­tus fak­to­rius. Pa­ja­mos ma­žė­ja, iš­lai­dos au­ga“, – tei­gė par­la­men­ta­ras.

Jis ap­kal­ti­no R.Ša­džių, kad pa­teik­da­mas to­kį biu­dže­tą jis ne­at­si­ri­bo­jo nuo po­li­ti­nės įta­kos.

„Iš pri­nci­po ne­at­si­ri­bo­ja­te nuo po­li­ti­nės įta­kos tiek iš jū­sų frak­ci­jos, tiek ki­tų val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­rių ir iš pri­nci­po pri­sta­to­te ne­la­bai po­li­tiš­kai at­sa­kin­gą, la­bai ri­zi­kin­gą, sa­ky­čiau, rau­do­nų li­ni­jų biu­dže­tą, ku­ris, di­de­lė ti­ki­my­bė, bus ko­re­guo­ja­mas Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos“, – tei­gė A.Ma­zu­ro­nis.

Opo­zi­ci­jos ly­de­ris Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to na­rys And­rius Ku­bi­lius 2016 me­tų biu­dže­tą pa­va­di­no ne­at­sa­kin­gu ir prie­kaiš­ta­vo, kad nė­ra nu­ma­ty­ta re­zer­vo, ku­rį bū­tų ga­li­ma nau­do­ti su­nkme­čiu.

Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos frak­ci­jos ir Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to na­rė Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė biu­dže­tą pa­va­di­no pe­si­mis­ti­niu ir par­ei­ka­la­vo keis­ti biu­dže­ti­nin­kų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo tvar­ką.

R.Ša­džius prog­no­zuo­ja, kad vi­du­ti­nės pen­si­jos di­di­ni­mas vi­du­ti­niš­kai 8 eu­rais iki 265 eu­rų pa­ska­tins eko­no­mi­ką, nes di­dės var­to­ji­mas: „Pas­ka­tins var­to­ji­mą smar­kiau ne­gu tos kom­pen­sa­ci­jos, ku­rias mo­ka­me“.

„2015–2016 me­tais vie­šo­sio­mis lė­šo­mis mes tu­ri­me stum­te­lė­ti mū­sų vi­daus var­to­ji­mą, ku­ris stum­te­lė­tų vers­lą, ku­ris ga­mi­na pre­kes ir tei­kia pa­slau­gas bū­tent vi­daus var­to­to­jams, o ne eks­per­tui, ir to­kiu bū­du įsuk­ti mū­sų eko­no­mi­kos smag­ra­tį, kad jis 2017–2018 me­tais ga­lė­tų vir­šy­ti tą po­ten­cia­lų au­gi­mą ir prie­lai­dos tam yra ma­to­mos“, – kal­bė­jo R.Ša­džius.

Nu­ma­to­ma, kad 2016 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mos sieks 8,004 mlrd. eu­rų – 0,2 proc. dau­giau šie­met, o iš­lai­dos – 8,655 mlrd. eu­rų – 3,1 proc. dau­giau, o de­fi­ci­tas – 651,5 mln. eu­rų – 59,6 proc. dau­giau.

2016 m. vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų kon­so­li­duo­tos vi­su­mos pa­ja­mos (kar­tu su Eu­ro­pos Są­jun­gos ir ki­to­mis tarp­tau­ti­nės fi­nan­si­nės par­amos lė­šo­mis – 2,111 mlrd. eu­rų) su­da­rys be­veik 9,394 mlrd. eu­rų, ar­ba 1,3 proc. dau­giau, ne­gu pla­nuo­ta gau­ti 2015 me­tais, asig­na­vi­mai –10,045 mlrd. eu­rų.

2016 me­tų vals­ty­bės biu­dže­tas bus pa­sku­ti­nis, ku­rį pri­ims da­bar­ti­nė val­džia, – po Sei­mo rin­ki­mų 2016 me­tų spa­lį 2017-ųjų vals­ty­bės pa­ja­mų ir iš­lai­dų pla­ną ga­lu­ti­nai pri­ims jau nau­jas Sei­mas.

Biu­dže­to pro­jek­to pir­ma­sis svars­ty­mas ga­vus vi­sų par­la­men­ti­nių ko­mi­te­tų iš­va­das nu­ma­to­mas lap­kri­čio 24 die­ną, o an­tro­jo – gruo­džio 3-ąją.