Seimas priėmė Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pataisas
Sei­mas bal­sa­vo už Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės teik­tas Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mo pa­tai­sas. Už to­kį spren­di­mą bal­sa­vo 78 Sei­mo na­riai, nė vie­no ne­bu­vo prieš, su­si­lai­kė 3 par­la­men­ta­rai.

Pri­im­to­mis pa­tai­so­mis įtvir­tin­ta, kad sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riu ga­li bū­ti ren­ka­mas as­muo, ku­ris sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą dek­la­ra­vo šios sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je li­kus ne ma­žiau kaip 90 die­nų iki rin­ki­mų die­nos.

Nuo­la­ti­niu sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­ju bus lai­ko­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­tis, ku­ris li­kus ne ma­žiau kaip 90 die­nų iki rin­ki­mų die­nos sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos tei­sės ak­tus yra dek­la­ra­vęs šios sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je ar­ba ku­ris li­kus ne ma­žiau kaip 90 die­nų iki rin­ki­mų die­nos yra įtrauk­tas į gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­čių as­me­nų aps­kai­tą šio­je sa­vi­val­dy­bė­je, ar­ba tei­sę gy­ven­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je tu­rin­tis ki­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bės na­rės pi­lie­tis, ku­ris li­kus ne ma­žiau kaip 90 die­nų iki rin­ki­mų die­nos sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos tei­sės ak­tus yra dek­la­ra­vęs šios sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je ar­ba ku­ris li­kus ne ma­žiau kaip 90 die­nų iki rin­ki­mų die­nos yra įtrauk­tas į gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­čių as­me­nų aps­kai­tą šio­je sa­vi­val­dy­bė­je, ar­ba ki­tas as­muo, ku­ris tu­ri tei­sę nuo­lat gy­ven­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je ir tu­ri šią tei­sę pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą ir ku­ris li­kus ne ma­žiau kaip 90 die­nų iki rin­ki­mų die­nos sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos tei­sės ak­tus yra dek­la­ra­vęs šios sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je ar­ba ku­ris li­kus ne ma­žiau kaip 90 die­nų iki rin­ki­mų die­nos yra įtrauk­tas į gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­čių as­me­nų aps­kai­tą šio­je sa­vi­val­dy­bė­je. Jei­gu šio­je da­ly­je nu­ro­dy­tas as­muo ati­tin­ka­mos sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą dek­la­ra­vo ar­ba bu­vo dek­la­ra­vęs, bet dek­la­ra­vi­mas bu­vo pa­nai­kin­tas pa­gal Gy­ve­na­mo­sios vie­tos dek­la­ra­vi­mo įsta­ty­mo 8 straips­nio 1 da­lį, ar­ba bu­vo įtrauk­tas į gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­čių as­me­nų aps­kai­tą li­kus ma­žiau kaip 90 die­nų iki rin­ki­mų, jis tei­sę rink­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius įgy­ven­di­na to­je sa­vi­val­dy­bė­je, ku­rios te­ri­to­ri­jo­je jis bu­vo dek­la­ra­vęs sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą ar­ba bu­vo įtrauk­tas į gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­čių as­me­nų aps­kai­tą li­kus ne ma­žiau kaip 90 die­nų iki rin­ki­mų.