Seimas priėmė rezoliuciją dėl tautinių mažumų mokyklų
Sei­mas ket­vir­ta­die­nį re­zo­liu­ci­ja par­eiš­kė, kad Lie­tu­va įsi­pa­rei­go­ja „ir to­liau su­da­ry­ti są­ly­gas tau­ti­nių bend­ri­jų at­sto­vams mo­ky­tis bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se puo­se­lė­jant sa­vo kal­bą, kul­tū­rą ir pa­pro­čius“.

Už to­kią li­be­ra­lo Gin­ta­ro Ste­po­na­vi­čiaus kar­tu su gru­pe skir­tin­goms frak­ci­joms pri­klau­san­čių par­la­men­ta­rų ini­ci­juo­tą re­zo­liu­ci­ją bal­sa­vo 26 Sei­mo na­riai ir 9 su­si­lai­kė.

Do­ku­men­te sa­ko­ma, to­kį par­eiš­ki­mą Sei­mas pri­ima „rea­guo­da­mas į vie­šai iš­sa­ky­tus vi­suo­me­nę su­prie­ši­nan­čius pa­si­sa­ky­mus dėl tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­lų“.

Bu­vęs Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to va­do­vas Ge­di­mi­nas Gri­na po ži­niask­lai­dos pra­ne­ši­mų apie Ru­si­jon į sto­vyk­las vy­ku­sius tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­lų moks­lei­vius iš­kė­lė idė­ją iš vi­so at­si­sa­ky­ti tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­lų, pa­lie­kant jas kaip sek­ma­die­ni­nes mo­kyk­las.

„To­kios mo­kyk­los vi­siš­kai ne­ug­do pi­lie­tiš­ku­mo, nes jos yra izo­liuo­tos tau­ti­nės vi­suo­me­nės pra­sme“, – BNS sa­kė G.Gri­na.

Rea­guo­da­mas Sei­mas, re­zo­liu­ci­ja kons­ta­tuo­ja, kad Lie­tu­vos įsi­pa­rei­go­ji­mai ir vyk­do­ma po­li­ti­ka, už­ti­kri­nant tau­ti­nių bend­ri­jų tei­ses, iš­lie­ka nuo­sek­li, grin­džia­ma Kons­ti­tu­ci­ja, Tau­ti­nių ma­žu­mų ap­sau­gos pa­grin­dų kon­ven­ci­ja bei tarp­tau­ti­ne tei­se.

Taip pat do­ku­men­tu Sei­mas „pab­rė­žia tau­ti­nių bend­ri­jų in­teg­ra­vi­mo svar­bą sie­kiant ma­žin­ti ne­drau­giš­kų Lie­tu­vai vals­ty­bių įta­ką vi­daus po­li­ti­kai“ ir ra­gi­na vi­sas Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jas skir­ti de­ra­mą dė­me­sį tau­ti­nių bend­ri­jų vi­sa­ver­tei in­teg­ra­ci­jai į Lie­tu­vos gy­ve­ni­mą, efek­ty­viai spren­džiant jų prob­le­mas, rū­pi­nan­tis mo­kyk­lų ug­dy­mo ko­ky­be, mo­ky­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mu, mo­kyk­lų ap­rū­pi­ni­mu ug­dy­mui rei­ka­lin­go­mis prie­mo­nė­mis.