Seimas priėmė Pilietybės įstatymo pataisas
Sei­mas ket­vir­ta­die­nį ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka pri­ėmė Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rios už­ti­krins tar­pu­ka­riu iš Lie­tu­vos iš­vy­ku­sių žy­dų bei jų pa­li­kuo­nių tei­sę at­kur­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę.

Sei­mas ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka pri­ėmė Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo 2 ir 7 straips­nių pa­tai­sas, at­sta­ty­da­mas nuo 2011 m. iki 2015 m. ga­lio­ju­sią pra­kti­ką, kai pa­tei­kę rei­kia­mus do­ku­men­tus pi­lie­ty­bę be biu­ro­kra­ti­nių kliū­čių ga­lė­jo su­sig­rą­žin­ti as­me­nys, ku­rie tu­rė­jo pi­lie­ty­bę iki 1940 m. bir­že­lio 15 d. ir iš­vy­ko iš Lie­tu­vos iki 1990 m. ko­vo 11 d., ir jų pa­li­kuo­nys. To­kiam spren­di­mui pri­ta­rė 96 Sei­mo na­riai, nė vie­nas ne­bal­sa­vo prieš, 4 par­la­men­ta­rai su­si­lai­kė.

Pa­sak pro­jek­tą pri­sta­čiu­sio Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­no, opo­zi­ci­jos ly­de­rio And­riaus Ku­bi­liaus, šio­mis pa­tai­so­mis spren­džia­ma prob­le­ma, iš­ki­lu­si pa­si­kei­tus tei­sės ak­to nor­mų ver­ti­ni­mui.

„Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to par­ei­gū­nai, rem­da­mie­si kai kur ir teis­mų pri­im­tais spren­di­mais pra­dė­jo taip aiš­kin­ti ga­lio­jan­tį Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­ty­bės įsta­ty­mą, kad tos nor­mos, ku­rios nuo 2011 m. ba­lan­džio 1 d. vei­kė, jos iš es­mės nu­sto­jo veik­ti. Tai su­ku­ria prob­le­mas tiems iš­ei­viams ar­ba iš­ei­vių pa­li­kuo­nims iš Lie­tu­vos, ku­rie pa­tys ar­ba jų pro­tė­viai iš­vy­ko iš Lie­tu­vos iki 1940 me­tų ir pa­gal ga­lio­jan­tį įsta­ty­mą, pri­im­tą 2011 me­tais, jie tu­rė­jo tei­sę į dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę, tarp jų ir gau­si lit­va­kų bend­ruo­me­nė tiek Iz­rae­ly­je, tiek Pie­tų Af­ri­ko­je, tiek ki­tur gy­ve­nan­ti“, – sa­kė A. Ku­bi­lius.

Pa­sak opo­zi­ci­jos ly­de­rio, nuo 2014–2015 me­tų, nie­kaip ne­pa­si­kei­tus įsta­ty­mui, Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas pra­dė­jo rei­ka­lau­ti iš kiek­vie­no as­mens as­me­niš­kai įro­dy­ti, kad jo pro­tė­viai iki 1940 me­tų iš Lie­tu­vos pa­si­trau­kė dėl ko­kio nors as­me­niš­kai grė­su­sio pa­vo­jaus.

Pri­im­to­mis pa­tai­so­mis pa­tiks­lin­ta vie­na pa­grin­di­nių įsta­ty­mo są­vo­kų – 2 straips­nio 3 da­lis, ją iš­dės­tant taip: „As­muo, pa­si­trau­kęs iš­vy­kęs iš Lie­tu­vos iki 1990 m. ko­vo 11 d., – iki 1940 m. bir­že­lio 15 d. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­ty­bę tu­rė­jęs as­muo ar jo pa­li­kuo­nis, iki 1990 m. ko­vo 11 d. iš­vy­kę iš da­bar­ti­nės Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­jos nuo­lat gy­ven­ti į ki­tą vals­ty­bę, jei­gu 1990 m. ko­vo 11 d. jų nuo­la­ti­nė gy­ve­na­mo­ji vie­ta bu­vo ne Lie­tu­vo­je. Ši są­vo­ka ne­api­ma as­me­nų, ku­rie po 1940 m. bir­že­lio 15 d. iš­vy­ko iš Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jos į bu­vu­sią So­vie­tų Są­jun­gos te­ri­to­ri­ją.“

Taip pat pa­tiks­lin­tos 7 straips­nio, nu­sta­tan­čio, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­tis ga­li bū­ti kar­tu ir ki­tos vals­ty­bės pi­lie­tis, jei­gu jis ati­tin­ka bent vie­ną iš mi­ni­mų są­ly­gų, 2 ir 3 da­lys. Nu­sta­ty­ta, kad to­kiu as­me­niu ga­lės bū­ti as­muo, „iš­trem­tas iš oku­puo­tos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos iki 1990 m. ko­vo 11d. bei „as­muo, iš­vy­kęs iš Lie­tu­vos iki 1990 m. ko­vo 11 d.“

Ti­ki­ma­si, kad pa­tai­soms įsi­ga­lio­jus bus at­sta­ty­ta nuo 2011 iki 2015 m. ga­lio­ju­si pra­kti­ka, kai pa­tei­kę rei­kia­mus do­ku­men­tus pi­lie­ty­bę be biu­ro­kra­ti­nių kliū­čių ga­lė­jo su­sig­rą­žin­ti as­me­nys, ku­rie tu­rė­jo pi­lie­ty­bę iki 1940 m. bir­že­lio 15 d. ir iš­vy­ko iš Lie­tu­vos iki 1990 m. ko­vo 11 d., ir jų pa­li­kuo­nys.