Seimas priėmė ilgai lauktą sprendimą dėl mažamečių apklausų
Sei­mas an­tra­die­nį pri­ėmė pa­tai­sas, kad vi­so­se ma­ža­me­čių, t.y. ke­tu­rio­li­kos me­tų ne­su­lau­ku­sių vai­kų apk­lau­so­se tu­rės da­ly­vau­ti psi­cho­lo­gas, o vy­res­nių ne­pil­na­me­čių apk­lau­so­se jo da­ly­va­vi­mas bū­tų pri­va­lo­mas dėl nu­si­kal­ti­mų žmo­gaus gy­vy­bei, svei­ka­tai, sek­sua­li­nio ap­sisp­ren­di­mo lais­vei, ki­tais įsta­ty­mo nu­sta­ty­tais at­ve­jais.

Už to­kias Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so (BPK) pa­tai­sas an­tra­die­nį bal­sa­vo 116 Sei­mo na­rių, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Pa­tai­sos tu­rė­tų įsi­ga­lio­ti nuo 2018 me­tų lie­pos mė­ne­sio.

Pa­tai­sas ini­ci­ja­vu­si pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė siū­lė, kad da­ly­vau­jant psi­cho­lo­gui ir tik spe­cia­lio­se pa­tal­po­se vyk­tų vi­sos nu­ken­tė­ju­sių ar liu­di­jan­čių ne­pil­na­me­čių apk­lau­sos, ta­čiau Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas pri­ta­rė ar­gu­men­tui, kad kvies­ti psi­cho­lo­gą vi­sais at­ve­jais, ne­at­siž­vel­giant nei į vai­ko am­žių, nei į nu­si­kals­ta­mų vei­kų po­bū­dį bei su­nku­mą, nė­ra pa­grįs­ta ir rea­liai ne­įgy­ven­di­na­ma.

Ko­mi­te­to pa­tei­kia­mais duo­me­ni­mis, per pra­ėju­sius me­tus nu­ken­tė­ju­sių vai­kų skai­čiuo­ja­ma apie 3 tūkst. (2015 me­tais – per 2 tūkst.), dar du kar­tus tiek liu­dy­to­jų, įta­ria­mų­jų ir tei­sia­mų­jų ne­pil­na­me­čių, o spe­cia­li­zuo­tų psi­cho­lo­gų teis­muo­se yra pen­ki, įvai­rio­se ne­vy­riau­sy­bi­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se dar ke­le­tas.

Ko­mi­te­tas pri­ta­rė siū­ly­mui, kad bū­ti­na di­fe­ren­cia­ci­ja dėl psi­cho­lo­go pri­va­lo­mo da­ly­va­vi­mo apk­lau­so­se, at­siž­vel­giant į vai­kų am­žių, pa­da­ry­tų vei­kų po­bū­dį ir su­nku­mą, to­kį re­gu­lia­vi­mą pa­tvir­ti­no ir Sei­mas pri­im­da­mas BPK pa­tai­sas.

Jos nu­ma­to, kad į ma­ža­me­čio liu­dy­to­jo ar nu­ken­tė­ju­sio­jo apk­lau­są vi­suo­met, taip pat į ne­pil­na­me­čio liu­dy­to­jo ar ne­pil­na­me­čio nu­ken­tė­ju­sio­jo apk­lau­są dėl nu­si­kal­ti­mų žmo­gaus gy­vy­bei, svei­ka­tai, lais­vei, sek­sua­li­nio ap­sisp­ren­di­mo lais­vei, dėl pel­ny­mo­si iš ne­pil­na­me­čio pros­ti­tu­ci­jos ar­ba ki­tais at­ve­jais, kai to pra­šo pro­ce­so da­ly­viai, iki­teis­mi­nio ty­ri­mo par­ei­gū­no, pro­ku­ro­ro ar iki­teis­mi­nio ty­ri­mo tei­sė­jo ini­cia­ty­va, pri­va­lo bū­ti kvie­čia­mas psi­cho­lo­gas. Taip pat pri­va­lo­ma kvies­ti vai­ko tei­sių ap­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos at­sto­vą, ku­ris iš ki­tos pa­tal­pos ste­bė­tų, ar apk­lau­sos me­tu ne­pa­žei­džia­mos ne­pil­na­me­čio tei­sės.

Taip pat pa­tai­so­mis įtvir­ti­na­ma, kad ne­pil­na­me­tis liu­dy­to­jas ar ne­pil­na­me­tis nu­ken­tė­ju­sy­sis iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu apk­lau­sia­mi vai­kų apk­lau­soms pri­tai­ky­to­se pa­tal­po­se. To­kių pa­tal­pų ša­ly­je šiuo me­tu yra 46.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, per­nai nuo nu­si­kals­ta­mų vei­kų nu­ken­tė­jo 2 tūkst. 777 vai­kai (2015 me­tais – 2 tūkst. 165). Nuo sa­vo tė­vų per­nai nu­ken­tė­jo 578 vai­kai (2015 me­tais – 496). Nuo pa­tė­vių ir įtė­vių nu­ken­tė­ju­sių vai­kų skai­čius taip pat kas­met au­ga: 2014 me­tais to­kių vai­kų bu­vo 119, 2015 me­tais – 129, 2016 me­tais – jau 168 vai­kai.

Pa­tei­kia­ma sta­tis­ti­ka ro­do, kad nuo ar­ti­mų gi­mi­nai­čių nu­ken­tė­ju­sių vai­kų taip pat dau­gė­ja: 2014 me­tais to­kių vai­kų bu­vo 98, 2015 me­tais – 104, 2016 me­tais – jau 125. Nuo ne­pa­žįs­ta­mų as­me­nų nu­ken­tė­ju­sių vai­kų skai­čius kas­met ma­žė­ja: 2016 me­tais nu­ken­tė­jo 351 vai­kas ir tai yra ket­vir­ta­da­liu ma­žiau nei 2014 me­tais – 477 (2015 me­tais – 395).