Seimas priėmė Gegužės 3-osios deklaraciją
Sei­mas kvie­čia Ge­gu­žės 3-io­sios Kons­ti­tu­ci­jos kū­rė­jų įpė­di­nius pa­da­ry­ti vis­ką, kad vi­sos vals­ty­bės, įsi­kū­ru­sios bu­vu­sio­se Abie­jų Tau­tų Res­pub­li­kos že­mė­se, tu­rė­tų ga­li­my­bę tap­ti lais­vos ir vie­nin­gos Eu­ro­pos da­li­mi. Už šią Ge­gu­žės 3-io­sios dek­la­ra­ci­ją vie­nin­gai bal­sa­vo 100 Sei­mo na­rių.

Priimtoje deklaracijoje pabrėžiama, kad Ukrainos siekis apsiginti nuo agresoriaus ir atgauti okupuotas žemes bei sukurti saugią, klestinčią ir europietišką valstybę, suartėjančią su NATO ir Europos Sąjunga, yra ir strateginis Lietuvos siekis. Lietuva kviečia Lenkiją ir Ukrainą, visoms kartu, imtis bendrų žygių ir padaryti viską, kad tai taptų ir visų mūsų partnerių Vakaruose svarbiausiu siekiu.

Dokumente pažymima, kad 1791 metų gegužės 3-iosios Abiejų Tautų Respublikos Konstitucija buvo pirmoji šiuolaikinė Konstitucija Europos žemyne ir antroji visame pasaulyje, ji apibrėžė modernią valdžios institucijų sąrangą bei pabrėžė teisinės valstybės ir žmogaus teisių konstitucinių vertybių svarbą. Konstitucinė Abiejų Tautų Respublikos struktūra, kaip suverenių valstybių sąjunga, buvo užbaigta svarbiu 1791 m. spalio 20 d. Abiejų Tautų tarpusavio Įsipareigojimo įstatymu.

„Prieš šimtą metų atkūrę savo nepriklausomas valstybes, visi kartu išgyvenome sudėtingą ir tragišką XX amžių: okupacijas, karus, pokario rezistentų žūtis ir tragiškas tremtis, holodomorą, holokaustą ir ilgą laiką buvome priversti gyventi be žmogaus teisių ir europietiškų vertybių, kurios buvo garantuotos dar 1791 metų gegužės 3-iosios Konstitucijoje. Vėl būdami laisvi ir aukštai vertindami tai, kad mus vienija bendra istorija bei turtingas bendras kultūrinis paveldas ir Gegužės 3-iosios Konstitucijos vertybės, pabrėžiame, kad šiandien mus dar labiau vienija šių dienų ir ateities bendri svarbiausieji iššūkiai“, – rašoma deklaracijos projekte.

Seimo priimtame dokumente pabrėžiama, kad su šūkiu „Už jūsų ir mūsų laisvę“ lietuviai ir lenkai, ukrainiečiai ir gudai, žydai ir totoriai, kitų tautų žmonės mūsų žemėse ėjo ginti Gegužės 3-iosios Konstitucijos europietiškų idealų, o XX amžiaus viduryje laisva ir vieninga Europa buvo sukurta su tokiu pat šūkiu.

Seimas praėjusią savaitę, gegužės 3 d., kartu su Lenkijos Seimo ir Ukrainos Aukščiausios Rados atstovais iškilmingai paminėjo 1791-ųjų pirmosios rašytinės Konstitucijos Europoje metines.