Seimas preliminariai pritarė Konstitucijos pataisai
Sei­mas ket­vir­ta­die­nį pre­li­mi­na­riai pri­ta­rė Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sai, ku­ri par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ ly­de­riui Ro­lan­dui Pa­ksui leis­tų kan­di­da­tuo­ti Sei­mo ir pre­zi­den­to rin­ki­muo­se.

Už Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­są bal­sa­vo 96 Sei­mo na­riai, prieš bu­vo vie­nas ir 13 su­si­lai­kė. Kad pro­jek­tas ju­dė­tų to­liau, rei­kė­jo ne ma­žiau kaip 94 par­la­men­ta­rų bal­sų „už“. Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos tu­ri bū­ti svars­to­mos ir dėl jų bal­suo­ja­ma Sei­me du kar­tus, tarp šių bal­sa­vi­mų da­ro­ma ne ma­žes­nė kaip tri­jų mė­ne­sių per­trau­ka.

Kaip jau skel­bė­me anks­čiau, Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sa siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad „Sei­mo na­riais ne­ga­li bū­ti ren­ka­mi as­me­nys, ku­rie šiurkš­čiai pa­žei­dė Kons­ti­tu­ci­ją ar­ba su­lau­žė prie­sai­ką ir ku­riuos ap­kal­tos pro­ce­so tvar­ka Sei­mas pa­ša­li­no iš uži­ma­mų par­ei­gų ar pa­nai­ki­no Sei­mo na­rio man­da­tą, jei­gu nuo pa­ša­li­ni­mo ar pa­nai­ki­ni­mo ne­praė­jo 10 me­tų“. Kons­ti­tu­ci­jo­je nu­ma­ty­ta, kad į pre­zi­den­tus kan­di­da­tuo­ti ga­li tas Lie­tu­vos pi­lie­tis, ku­ris ga­li bū­ti ren­ka­mas ir Sei­mo na­riu.

Bal­sa­vi­mas dėl šio Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos pro­jek­to anks­čiau ne kar­tą bu­vo nu­kel­tas pa­čių ini­cia­to­rių pra­šy­mu, nes ne­bū­da­vo pa­tai­sos pri­ėmi­mui rei­kia­mo bal­sų skai­čiaus.

Kons­ti­tu­ci­ją siū­lo­ma keis­ti, nes Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas dau­giau nei prieš ket­ve­rius me­tus yra kons­ta­ta­vęs, kad drau­di­mas R. Pa­ksui iki gy­vos gal­vos da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se yra ne­pro­por­cin­gas.

Su­lau­žė priesaiką

R. Pa­ksas 2004 me­tų ba­lan­dį per ap­kal­tos pro­ce­dū­rą bu­vo pa­ša­lin­tas iš pre­zi­den­to par­ei­gų. Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas pri­pa­ži­no, kad jis su­lau­žė prie­sai­ką ir šiurkš­čiai pa­žei­dė Kons­ti­tu­ci­ją, kai iš­im­ties tvar­ka sa­vo fi­nan­si­niam rė­mė­jui Ju­ri­jui Bo­ri­so­vui su­tei­kė Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę. Tų pa­čių me­tų ge­gu­žę par­la­men­tas pri­ėmė rin­ki­mų įsta­ty­mų pa­tai­są su nuo­sta­ta, kad su­lau­žęs kons­ti­tu­ci­nę prie­sai­ką as­muo dau­giau nie­ka­da ne­ga­li ei­ti par­ei­gų, su­si­ju­sių su šios prie­sai­kos da­vi­mu.

Pats R. Pa­ksas jo pa­ša­li­ni­mą iš par­ei­gų va­di­no „an­ti­kons­tu­ti­ci­niu per­vers­mu“.

Stras­bū­ro teis­mo spren­di­mų įgy­ven­di­ni­mą pri­žiū­rin­tis Eu­ro­pos Ta­ry­bos Mi­nis­trų ko­mi­te­tas per­nai par­agi­no Lie­tu­vą pri­im­ti Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sas, ku­rios leis­tų R. Pa­ksui da­ly­vau­ti par­la­men­to rin­ki­muo­se. Dėl ga­lio­jan­čio drau­di­mo Lie­tu­vai pri­tai­ky­ta va­di­na­mo­ji „sus­tip­rin­tos prie­žiū­ros pro­ce­dū­ra“.

Jung­ti­nių Tau­tų Žmo­gaus Tei­sių ko­mi­te­tas pa­skel­bė, jog draus­da­ma kan­di­da­tuo­ti iki gy­vos gal­vos Lie­tu­va pa­žei­dė R. Pa­kso po­li­ti­nes tei­ses. Po­li­ti­ko skun­dą iš­nag­ri­nė­jęs ko­mi­te­tas par­agi­no Lie­tu­vą pa­nai­kin­ti drau­di­mą vi­są gy­ve­ni­mą kan­di­da­tuo­ti į pre­zi­den­tus, ei­ti prem­je­ro ir mi­nis­tro par­ei­gas.

„Man bū­tų bai­siai ne­sma­gu, kad dėl ma­no pa­var­dės bū­tų mi­ni­ma Lie­tu­va, bū­tų pri­tai­ko­mos fi­nan­si­nės ar po­li­ti­nės sank­ci­jos, su­stip­rin­ti ste­bė­ji­mo re­ži­mai“, – BNS ket­vir­ta­die­nį tei­gė R.Pa­ksas.

Svei­ki­no Seimą

Par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ ly­de­ris Ro­lan­das Pa­ksas svei­ki­na Sei­mo pre­li­mi­na­rų spren­di­mą at­ver­ti jam ga­li­my­bę da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se, bet iki le­mia­mo bal­sa­vi­mo sa­vo po­li­ti­nės kar­je­ros pla­nų ne­ko­men­tuo­ja.

Par­la­men­ta­rų par­amą Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sai po­li­ti­kas pa­va­di­no „bran­džiu“ žings­niu, ku­ris ro­do, kad „vals­ty­bė, mo­ky­da­ma de­mo­kra­ti­jos ki­tas vals­ty­bes, žen­gė žings­nį pa­ti tap­ti la­biau hu­ma­niš­ka ir de­mo­kra­tiš­ka“.

„Džiau­giuo­si, kad tas spren­di­mas pa­da­ry­tas, kad bal­sa­vi­mas įvy­ko. Dė­ko­ju vi­siems, ku­rie pa­lai­kė tą spren­di­mą. Tai yra pir­mas žings­nis į to­li­mes­nį svars­ty­mą“, - BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė R. Pa­ksas, šiuo me­tu dir­ban­tis Eu­ro­pos Par­la­men­te.

Pa­klaus­tas, ko­kiuo­se rin­ki­muo­se ke­ti­na da­ly­vau­ti, jei Sei­mas pri­ims pa­tai­sas, R. Pa­ksas sa­kė „nes­ku­bi­nan­tis įvy­kių“.

„Aš ne­sku­bi­nu įvy­kių. Ma­no no­ras – bū­ti to­je vie­to­je, kur ga­lė­čiau bū­ti nau­din­ges­nis vals­ty­bei, pri­tai­ky­da­mas sa­vo pa­tir­tį. Jei bus leis­ta tik Eu­ro­pos Par­la­men­te, bū­siu Eu­ro­pos Par­la­men­te, jei bus leis­ta Sei­me, bū­siu Sei­me, jei­gu bus nu­spręs­ta, kad rei­kia da­ly­vau­ti Šven­to­sios se­niū­no rin­ki­muo­se, bū­siu te­nai. Jei­gu ne, dirb­siu kaž­ko­kį vi­suo­me­nei nau­din­gą dar­bą, tu­riu dvi spe­cia­ly­bes – avia­ci­nę ir sta­ty­bi­nę, dir­bęs vi­so­se vals­ty­bi­nė­se ins­ti­tu­ci­jo­se, pra­de­dant mu­ni­ci­pa­li­ne ir bai­giant pre­zi­den­tu“, – kal­bė­jo R. Pa­ksas.

BNS perk­laus­tas, ar da­ly­vau­tų ki­tuo­se pre­zi­den­to rin­ki­muo­se, „tvar­kie­čių“ va­do­vas at­sa­kė: „Da­bar ka­len­do­rius ro­do 2015 me­tus. Dar tik pir­mas bal­sa­vi­mas. Kas bus ryt, po­ryt, bus ma­tyt“.