Seimas pradėjo Kęstučio Pūko apkaltos procesą
Sei­mas an­tra­die­nį pri­ėmė nu­ta­ri­mą, ku­riuo pra­dė­jo sek­sua­li­niu prie­ka­bia­vi­mu ap­kal­ti­no par­la­men­ta­ro Kęs­tu­čio Pū­ko ap­kal­tos pro­ce­są.

Nu­ta­ri­mu Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo (KT) pra­šo­ma pa­teik­ti iš­va­dą, ar ko­mi­si­jos ty­ri­mo iš­va­do­je nu­ro­dy­ti K.Pū­ko veiks­mai prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai. Su­lau­kus KT iš­va­dos, ap­kal­tos pro­ce­sas bus tę­sia­mas Sei­me.

Už nu­ta­ri­mą bal­sa­vo 106 Sei­mo na­riai, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė vie­nas par­la­men­ta­ras.

Ap­kal­tos pro­ce­są K.Pū­kui Sei­mo spe­cia­lio­ji ko­mi­si­ja pa­siū­lė pra­dė­ti dėl prie­sai­kos su­lau­žy­mo ir šiurkš­taus Kons­ti­tu­ci­jos pa­žei­di­mo. Ko­mi­si­jos ver­ti­ni­mu, K.Pū­kas sa­vo ne­etiš­ku el­ge­siu dis­kre­di­ta­vo vals­ty­bės ir Sei­mo au­to­ri­te­tą.

Iš­va­do­je nu­ro­do­ma, kad K.Pū­kas ne­tin­ka­mai el­gė­si su sa­vo dar­buo­to­jo­mis, taip pat su kan­di­da­tė­mis dar­bo po­kal­bių me­tu, kai „veiks­mais, žo­džiais, ne­ver­ba­li­ne kū­no kal­ba bu­vo že­mi­na­mas kan­di­da­čių oru­mas, jos bu­vo aki­vaiz­džiai dis­kri­mi­nuo­ja­mos dėl jų so­cia­li­nės pa­dė­ties“.

Įslap­tin­tų liu­dy­to­jų par­ody­mais, kai ku­rios užuo­mi­nos bu­vo aki­vaiz­džiai sek­sua­li­nio po­bū­džio.

Vie­na į dar­bo po­kal­bį dėl pa­dė­jė­jos vie­tos at­ėju­si liu­di­nin­kė nu­ro­dė, kad K.Pū­kas svars­tė ga­li­my­bę ją įdar­bin­ti vi­suo­me­ni­ne pa­dė­jė­ja, nes ne­tu­ri rei­kia­mo iš­si­la­vi­ni­mo, o at­ly­gi­ni­mą mo­kė­ti „vo­ke­ly­je“.

K.Pū­kas ko­mi­si­jos ty­ri­mą va­di­na ne­ob­jek­ty­viu ir ša­liš­ku, sa­ko ke­ti­nan­tis gin­tis iki pa­bai­gos. Kal­ti­ni­mus sek­sua­li­niu prie­ka­bia­vi­mu su „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jos są­ra­šu į Sei­mą iš­rink­tas par­la­men­ta­ras ne­igia.

Pa­gal Sei­mo sta­tu­tą, jei Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas nu­sta­to, kad nė vie­nas as­mens, ku­riam pra­dė­ta ap­kal­tos by­la, kon­kre­tus veiks­mas ne­prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai, Sei­mas pri­ima nu­ta­ri­mą ap­kal­tos pro­ce­są nu­trauk­ti.

Jei KT pri­pa­žįs­tą Sei­mo na­rį su­lau­žius prie­sai­ką ar šiurkš­čiai pa­žei­dus Kons­ti­tu­ci­ją, Sei­mas spren­džia dėl par­la­men­ta­ro man­da­to pa­nai­ki­ni­mo. Sei­mo na­rio man­da­tas pa­nai­ki­na­mas, jei už tai bal­suo­ja ne ma­žiau kaip trys penk­ta­da­liai Sei­mo na­rių, t.y. 85 par­la­men­ta­rai.

Ap­kal­ta K.Pū­kui ini­ci­juo­ta ži­niask­lai­dai pa­skel­bus apie ga­li­mą Sei­mo na­rio sek­sua­li­nį prie­ka­bia­vi­mą per dar­bo po­kal­bius. Ke­lios mer­gi­nos dėl to krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą, pra­dė­tas ty­ri­mas.