Seimas pradėjo apkaltos procesą V.Gapšiui
Sei­mas ket­vir­ta­die­nį nu­spren­dė pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są „dar­bie­čiui“ par­la­men­ta­rui Vy­tau­tui Gap­šiui.

Ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka par­la­men­tas pri­ėmė nu­ta­ri­mą kreip­tis į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą (KT), ar V.Gap­šio veiks­mai ne­prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai ir ar jis ga­li ei­ti Sei­mo na­rio par­ei­gas po to, kai jo at­žvil­giu įsi­tei­sė­jo ap­kal­ti­na­ma­sis teis­mo nuo­spren­dis.

Už krei­pi­mą­si į KT bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai, du bu­vo prieš ir 27 su­si­lai­kė. Už bal­sa­vo opo­zi­ci­niai kon­ser­va­to­riai ir li­be­ra­lai, val­dan­tie­ji „da­bie­čiai“ ir „tvar­kie­čiai“. Prieš bu­vo ir su­si­lai­kė Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos par­la­men­ta­rai bei di­des­nė da­lis so­cial­de­mo­kra­tų.

Bal­suo­ti už krei­pi­mą­si į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą ko­le­gas ir sa­vo frak­ci­ją ra­gi­no ir pats V.Gap­šys, sa­ky­da­mas no­rin­tis, kad „ši­tas klau­si­mus bū­tų iš­spręs­tas vie­ną kar­tą ir vi­siems lai­kams“.

„Kvie­čiu vi­sus Sei­mo na­rius ne­gaiš­ti daug lai­ko ši­tam klau­si­mui, pri­im­ti jį ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka. Aš pats as­me­niš­kai su­in­te­re­suo­tas, kad ši­tas klau­si­mas kuo grei­čiau nu­ke­liau­tų į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą, kad bū­tų at­sa­ky­ta vi­siems, ku­rie tu­ri ko­kių nors abe­jo­nių, nors ir pats ma­nau, kad tai ne­tei­sin­ga, Sei­mo sta­tu­tas la­bai aiš­kiai reg­la­men­tuo­ja tą sri­tį, bet jei bent vie­nam Sei­mo na­riui yra klau­si­mų, te­gu ke­liau­ja į KT. Kvie­čiu ir sa­vo Dar­bo par­ti­jos frak­ci­ją pa­lai­ky­ti ši­tą bal­sa­vi­mą, kad kuo grei­čiau ši­tas klau­si­mus bū­tų iš­spręs­tas vie­ną kar­tą ir vi­siems lai­kams“, – kal­bė­jo V.Gap­šys.

Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to va­do­vas so­cial­de­mo­kra­tas Ju­lius Sa­ba­taus­kas tvir­ti­no, jog krei­pi­ma­sis į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą yra tei­siš­kai ydin­gas, tad KT to­kį ga­vęs at­mes, o Sei­mas – ap­sik­vai­lins.

„To­kio ne­mok­šiš­ko nu­ta­ri­mo pro­jek­to dar ne­su ma­tęs. Sta­tu­te aiš­kiai pa­sa­ky­ta, kad kreip­tis į KT ga­li­me tik dėl šiurkš­taus Kons­ti­tu­ci­jos pa­žei­di­mo ir prie­sai­kos su­lau­žy­mo. KT ne­spren­džia, ar Sei­mo na­rys ga­li to­liau at­lik­ti Sei­mo na­rio par­ei­gas. Kons­ti­tu­ci­jo­je aiš­kiai pa­sa­ky­ta, kad tai spren­džia Sei­mas tri­mis penk­ta­da­liais bal­sų. Ir ga­vęs šį nu­ta­ri­mą KT jo ne­priims nag­ri­nė­ti ir par­odys gė­dą vi­sam Sei­mui, ko­kie ne­iš­ma­nė­liai čia sė­di“, – sa­kė J.Sa­ba­taus­kas.

„Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, ap­kal­ta ga­li bū­ti pra­dė­ta tuo at­ve­ju, jei yra šiurkš­tus Kons­ti­tu­ci­jos pa­žei­di­mas ar prie­sai­kos su­lau­žy­mas, o taip pat pa­da­ry­tas nu­si­kal­ti­mas. Ger­bia­mas Ju­liau, ci­tuo­kit Kons­ti­tu­ci­ją la­bai tiks­liai, ir šiuo at­ve­ju mes bū­tent re­mia­mės šiuo pa­aiš­kė­ju­siu fak­tu, jog bu­vo pa­da­ry­tas nu­si­kal­ti­mas“, – į tai at­sa­kė vie­nas ap­kal­tos ini­cia­to­rių, opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius.

„Kons­ti­tu­ci­ja nu­ma­to la­bai aiš­kias ap­lin­ky­bes, kad tuo at­ve­ju, jei pa­aiš­kė­ja, kad Sei­mo na­rys yra pa­da­ręs nu­si­kal­ti­mą, jo ga­li­my­bė lik­ti Sei­mo na­riu tu­ri bū­ti svars­to­ma ap­kal­tos pro­ce­so tvar­ka, o to­kiu at­ve­ju Sei­mas ga­vęs ap­kal­ti­na­mo­jo nuo­spren­džio nuo­ra­šą pri­ima nu­ta­ri­mą pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są kon­kre­čiam as­me­niui ir krei­pia­si į KT iš­va­dos. Šio­je vie­to­je ap­lin­ky­bės yra to­kios, kad Ape­lia­ci­nis teis­mas juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos by­lo­je yra pri­ėmęs ži­no­mus nu­ta­ri­mus dėl V.Gap­šio veiks­mų, pa­da­ry­tų 2004–2006 me­tais. Kaip kons­ta­ta­vo Ape­lia­ci­nis teis­mas, Dar­bo par­ti­ja sa­vo juo­do­jo­je bu­hal­te­ri­jo­je nau­do­jo virš 24 mi­li­jo­nų li­tų (6,9 mln. eu­rų lė­šų)“, – sa­kė nu­ta­ri­mą dėl ap­kal­tos pri­sta­tęs A.Ku­bi­lius.

Ap­kal­tą V.Gap­šiui ini­ci­ja­vo opo­zi­ci­niai kon­ser­va­to­riai po va­sa­rio mė­ne­sį pa­skelb­to Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo nuo­spren­džio, ku­riuo jis pri­pa­žin­tas kal­tu dėl ap­gau­lin­go bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos tvar­ky­mo. Jam skir­tą 3,6 tūkst. eu­rų bau­dą V.Gap­šys jau su­mo­kė­jo.

Dar­bo par­ti­ja lai­ko­si po­zi­ci­jos, kad V.Gap­šiui ap­kal­ta ne­ga­li­ma, nes nu­si­kal­ti­mą jis įvyk­dė iki tap­da­mas Sei­mo na­riu. Ape­lia­ci­nio teis­mo nuo­spren­dis su­si­jęs su V.Gap­šio veik­la 2005–2006 me­tais – tuo­met jis ne­bu­vo Sei­mo na­rys ir ne­bu­vo da­vęs prie­sai­kos.

Sei­mo sta­tu­tas nu­ma­to, kad ap­kal­tos pro­ce­sas yra par­la­men­ti­nė pro­ce­dū­ra, ku­rią Sei­mas tai­ko Kons­ti­tu­ci­jo­je nu­ro­dy­tiems as­me­nims dėl Kons­ti­tu­ci­jai prieš­ta­rau­jan­čių jų veiks­mų, pa­da­ry­tų ei­nant par­ei­gas. Vie­nas pa­grin­dų pra­dė­ti ap­kal­tą yra ap­kal­ti­na­mo­jo nuo­spren­džio įsi­ga­lio­ji­mas.

V.Gap­šys BNS yra sa­kęs, kad ne­si­bai­mi­na pra­ras­ti man­da­to. „Y­ra tai ne kar­tą vi­sų tei­si­nin­kų pa­si­sa­ky­ta, pa­aiš­kin­ta, to pa­ties Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo (dėl ap­kal­tos pro­ce­dū­ros), bet kon­ser­va­to­rių va­lia už­sii­mi­nė­ti bet ko­kia ne­są­mo­ne, ko­kią jie tik su­gal­vo­ja“, – apie pro­ce­są sa­kė „dar­bie­tis“.

Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to tei­gi­mu, Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) yra kons­ta­ta­vęs, kad par­ei­ga veik­ti tik taip, kaip įpa­rei­go­ja tau­tai duo­ta prie­sai­ka, at­si­ran­da nuo prie­sai­kos da­vi­mo, o su­lau­žius prie­sai­ką bū­ti iš­ti­ki­mam Lie­tu­vos Res­pub­li­kai kar­tu šiurkš­čiai pa­žei­džia­ma ir Kons­ti­tu­ci­ja.

Opo­zi­ci­jos at­sto­vai šiuo klau­si­mu at­ski­rai jau yra krei­pę­si į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą, pra­šy­da­mi iš­aiš­kin­ti, ar ap­kal­ta par­la­men­ta­rams tu­ri bū­ti tai­ko­ma, jei jie nu­si­kal­to ne­ida­mi par­ei­gų. KT šį pra­šy­mą pri­ėmė nag­ri­nė­ti bend­ra tvar­ka, spren­di­mą ža­da šių me­tų an­trą pus­me­tį.