Seimas pradėjo apkaltos procesą Mindaugui Basčiui
Sei­mas an­tra­die­nį pra­dė­jo So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos na­rio Min­dau­go Bas­čio ap­kal­tos pro­ce­są dėl jo ry­šių su Ru­si­jos nau­dai vei­kian­čiais as­me­ni­mis.

Už nu­ta­ri­mą, ku­riuo pra­de­da­mas M.Bas­čio ap­kal­tos pro­ce­sas ir krei­pia­ma­si į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą iš­va­dos, ar ap­kal­tos ko­mi­si­jos iš­va­do­je nu­ro­dy­ti M.Bas­čio veiks­mai prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai, bal­sa­vo 100 Sei­mo na­rių, prieš bu­vo vie­nas ir su­si­lai­kė sep­ty­ni par­la­men­ta­rai.

Už tai, kad bū­tų pra­dė­tas M.Bas­čio ap­kal­tos pro­ce­sas, bal­sa­vo Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos, Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų bei Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vai, taip pat ir So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos na­riai, ku­rie pus­va­lan­dį anks­čiau vy­ku­sia­me bal­sa­vi­me pa­si­sa­kė prieš ko­mi­si­jos iš­va­dą, kad yra pa­grin­das jų frak­ci­jos ko­le­gai M.Bas­čiui pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są. Su­si­lai­kė – Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos– Krikš­čio­niš­kų šei­mų frak­ci­jos ke­li at­sto­vai ir „tvar­kie­čiai“.

Prieš šį ap­kal­tos pro­ce­są pra­de­dan­tį bal­sa­vi­mą Sei­mas pa­tvir­ti­no spe­cia­lio­sios ko­mi­si­jos iš­va­dą, ku­ria kons­ta­tuo­ta, kad yra pa­grin­das pra­dė­ti M.Bas­čio ap­kal­tą, nes jis šiurkš­čiai su­lau­žė prie­sai­ką ir šiurkš­čiai pa­žei­dė Kons­ti­tu­ci­ją.

Už to­kią iš­va­dą pa­si­sa­kė „vals­tie­čiai“, kon­ser­va­to­riai ir li­be­ra­lai, tuo tar­pu „prieš“ bal­sa­vo so­cial­de­mo­kra­tai, „tvar­kie­čiai“ ir da­lis Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos – Krikš­čio­niš­kų šei­mų frak­ci­jos at­sto­vų.

Slė­pė ryšius

Ap­kal­tos ko­mi­si­ja sa­vo iš­va­do­je pa­žy­mi, kad M.Bas­tys prie­sai­ką su­lau­žė, kai nu­slė­pė sa­vo ry­šius su bu­vu­siu KGB dar­buo­to­ju Pio­tru Vo­jei­ka, Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tui ir Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tui „ne­są­ži­nin­gai tei­kė skir­tin­gus par­ody­mus ir pa­aiš­ki­ni­mus dėl to, ar ži­no­jo apie P.Vo­jei­kos dar­bą KGB“, tar­pi­nin­ka­vo or­ga­ni­zuo­jant ne­skel­bia­mus „Ro­sa­tom“ at­sto­vų su­si­ti­ki­mus su Lie­tu­vos vals­ty­bės val­džios ins­ti­tu­ci­jų va­do­vais.

„Mes ma­tė­me sis­te­min­gą vei­ki­mą, ku­ris nu­kreip­tas į „Ro­sa­tom“ ir Ru­si­jos in­te­re­sų at­sto­va­vi­mą. Taip, la­bai sis­te­min­gai, pla­nuo­jant su­si­ti­ki­mus, pra­de­dant su­si­ti­ki­mais Mask­vo­je, po to – ne­vie­šin­tais su­si­ti­ki­mais Lie­tu­vo­je, tiek „Ro­sa­tom“ at­sto­vų su Sei­mo na­riu M.Bas­čiu, tiek „Ro­sa­tom“ su Vy­du Ged­vi­lu ir Sei­mo na­riu M.Bas­čiu, ten bu­vo nuo­sek­liai pro­te­guo­ja­mi Ru­si­jos ir „Ro­sa­tom“ in­te­re­sai“, – sa­kė ko­mi­si­jos iš­va­das pri­sta­čiu­si jos pir­mi­nin­kė Ag­nė Ši­rins­kie­nė.

Juo­zo Ole­ko gynyba

Frak­ci­jos ko­le­gą gy­nė so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas, tvir­tin­da­mas, kad ne­tiks­lus klau­si­my­no dėl lei­di­mo dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja už­pil­dy­mas ne­ga­li bū­ti trak­tuo­ja­mas kaip prie­sai­kos su­lau­žy­mas.

„Mes iš­gir­dom kai ku­rias abe­jo­nes dėl pra­ei­ties veiks­mų, ku­riuos yra at­li­kęs mū­sų ko­le­ga Min­dau­gas Bas­tys, bet šian­dien sa­ky­ti, kad jis tai pa­da­rė są­mo­nin­gai, yra ne­są­ži­nin­ga. Mes ver­ti­na­me įvy­kius, ku­riuos nuo šios die­nos ski­ria ma­žiau­siai pen­ke­ri me­tai, ir žmo­gus gal­būt ga­li ne vis­ką tiks­liai pri­si­min­ti. Ti­krai ne­ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti, kad an­ke­to­je ne­už­pil­dy­mas vie­nos gra­fos, kai po to tu vis­ką at­sa­kai į klau­si­mus ir pa­sa­kai tie­są, yra ver­ti­na­ma kaip šiurkš­tus Kons­ti­tu­ci­jos pa­žei­di­mas“, – kal­bė­jo J.Ole­kas.

„Ko ge­ro, il­go­je an­ke­to­je ga­lė­jo­me mes ne vie­nas su­klys­ti pil­dy­da­mas tas an­ke­tas, ir šian­dien pa­sa­ky­ti, kad tai šiurkš­tus Kons­ti­tu­ci­jos su­lau­žy­mas, man at­ro­do ne­tei­sin­ga“, – epi­zo­dą, kuo­met M.Bas­tys pil­dy­da­mas VSD klau­si­my­ną ne­nu­ro­dė ry­šių su bu­vu­siu KGB dar­buo­to­ju P.Vo­jei­ka, ko­men­ta­vo J.Ole­kas.

Kal­ti­ni­mus neigia

M.Bas­tys kal­ti­ni­mus ne­igia ir ap­kal­tos pro­ce­są sa­ko esant po­li­ti­niu su­si­do­ro­ji­mu. Prie­sai­kos Sei­mo na­rys pa­brė­žia ne­su­lau­žęs.

Kal­bė­da­mas Sei­me par­la­men­ta­ras tvir­ti­no, kad jo bend­ra­vi­mas su bu­vu­siu KGB dar­buo­to­ju P.Vo­jei­ka bu­vęs epi­zo­di­nis ir ne­ga­li bū­ti trak­tuo­ja­mas kaip prie­sai­kos su­lau­žy­mas. Jis aiš­ki­no pil­dy­da­mas klau­si­my­ną pa­mir­šęs pa­žin­tį su P.Vo­jei­ka, nes ši pa­žin­tis bu­vu­si epi­zo­di­nė, o vė­liau vi­sas ap­lin­ky­bes nu­ro­dęs apk­lau­so­se VSD par­ei­gū­nams.

Taip pat par­la­men­ta­ras sa­kė ne­ma­nan­tis, kad su­si­ti­ki­mų su „Ro­sa­tom“ at­sto­vais or­ga­ni­za­vi­mas Vil­niu­je bu­vęs prieš Lie­tu­vos vals­ty­bę nu­kreip­ta veik­la.

„Ne­ma­nau, kad Sei­mo pir­mi­nin­ko „Ro­sa­tom“ de­le­ga­ci­jos pri­ėmi­mas lai­ky­ti­nas Kons­ti­tu­ci­jos su­lau­žy­mu ar veiks­mais, prieš­iš­kais Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bei. At­me­tus po­li­ti­nę fan­ta­zi­ją, ne­ma­nau, kad pa­da­riau veiks­mus, ku­rie kenk­tų Lie­tu­vai, da­ry­tų ža­lą ma­no rin­kė­jams, o ap­kal­tos ko­mi­si­jos iš­va­dą lai­kau ne­pag­rįs­ta ir ten­den­cin­ga“, – sa­kė M.Bas­tys.

„Vi­sa­da sten­giau­si są­ži­nin­gai ir ne­prie­kaiš­tin­gai at­lik­ti Sei­mo na­rio par­ei­gas, tar­nau­ti Lie­tu­vai ir sa­vo rin­kė­jams. Šian­dien jūs pri­im­si­te spren­di­mą, koks jis be­bū­tų, ma­ne jis ten­kins, aš ma­nau, pa­da­riau vis­ką, kad jūs ma­ne iš­girs­tu­mė­te, ti­kiuo­si, kad tie­sos ir tei­sin­gu­mo ne­pas­kan­din­si­te po­li­ti­niuo­se in­te­re­suo­se, o kai kas ir as­me­ni­niuo­se in­te­re­suo­se. Esu tei­sus ir sa­vo tie­są gin­siu“, – pa­si­sa­ky­mą bai­gė M.Bas­tys.

Pri­nci­pin­gas sprendimas

Ap­kal­tos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė A.Ši­rins­kie­nė po bal­sa­vi­mo sa­kė, jog džiau­gia­si, kad „Sei­mas pri­ėmė la­bai pri­nci­pin­gą spren­di­mą, su­da­ry­da­mas ga­li­my­bę pa­ti­krin­ti Sei­mo na­rio Bas­čio veiks­mų ati­ti­ki­mą Kons­ti­tu­ci­jai, ar jis sa­vo veiks­mais ne­su­lau­žė prie­sai­kos“.

„Da­lis veiks­mų yra su­si­ję, kad Bas­tys pil­dy­da­mas klau­si­my­ną nu­slė­pė jam ži­no­tą fak­tą dėl P.Vo­jei­kos pri­klau­sy­mo KGB, vė­liau ki­ti kal­ti­ni­mai su­si­ję su tuo, kad Bas­tys pro­te­ga­vo „Ro­sa­tom“ in­te­re­sus, or­ga­ni­zuo­da­mas „Ro­sa­tom“ at­sto­vų su­si­ti­ki­mus su vals­ty­bės par­ei­gū­nais, pa­žy­mė­ti­na, kad tie su­si­ti­ki­mai, or­ga­ni­za­vi­mo bū­das bu­vo slap­tas, vėl­gi kaip su­nki­nan­ti ap­lin­ky­bė, bu­vo ku­ria­mos spe­cia­lios le­gen­dos, ku­rio­se Sei­mo na­rys M.Bas­tys pla­na­vo vi­suo­me­nei ir ži­niask­lai­dai pa­aiš­kin­ti, kaip jis su­si­pa­ži­no su „Ro­sa­tom“ at­sto­vais, tai ir­gi ro­do kryp­tin­gą vei­ki­mą. VSD pa­tiek­ti duo­me­nys ro­do, kad po su­si­ti­ki­mų „Ro­sa­tom“ at­sto­vai džiaug­da­vo­si su­si­ti­ki­mus esant sėk­min­gais“, – M.Bas­čio veiks­mus, ku­riuos pra­šo­ma įver­tin­ti KT, var­di­no A.Ši­rins­kie­nė.

Dis­kre­di­ta­vo Sei­mo na­rio vardą

Sei­mo pa­tvir­tin­ta­me nu­ta­ri­me nu­ro­do­ma, kad M.Bas­tys šiurkš­čiai su­lau­žė prie­sai­ką sa­vo veiks­mais dis­kre­di­tuo­da­mas ne tik sa­vo kaip Sei­mo na­rio, bet ir Sei­mo kaip Lie­tu­vos įsta­ty­mų lei­džia­mo­sios ins­ti­tu­ci­jos au­to­ri­te­tą, vals­ty­bės val­džią, ir dėl to yra pa­grįs­tų abe­jo­nių dėl M.Bas­čio as­mens ga­li­my­bės at­ei­ty­je tin­ka­mai ir są­ži­nin­gai nau­do­ti jam su­teik­tą Tau­tos at­sto­vo man­da­tą.

Ap­kal­ta M.Bas­čiui ini­ci­juo­ta dėl Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to nu­ro­dy­tų jo ry­šių su at­omi­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­jos „Ro­sa­tom“ at­sto­vu va­di­na­mu Jev­ge­ni­ju­mi Kos­ti­nu, bu­vu­siu KGB dar­buo­to­ju P.Vo­jei­ka, Ru­si­jos vals­ty­bi­nio ka­na­lo RTR žur­na­lis­tu Er­nes­tu Mac­ke­vi­čiu­mi, bu­vu­siu Kau­no ma­fi­jos au­to­ri­te­tu įvar­di­ja­mu Sa­tur­nu Du­bi­nin­ku ir ne­tei­sė­ta veik­la įta­ria­mu vers­li­nin­ku Va­di­mu Pa­cho­mo­vu.

Sei­mas yra pa­tvir­ti­nęs ty­ri­mą dėl M.Bas­čio ry­šių at­li­ku­sio Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to iš­va­das, kad par­la­men­ta­ras vei­kė prieš Lie­tu­vos in­te­re­sus, o jo ry­šiai su Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to me­džia­go­je įvar­din­tais as­me­ni­mis ke­lia grės­mę ša­lies sau­gu­mui.