Seimas pradeda svarstyti „Sodros“ reformą
Sei­mas pra­de­da svars­ty­ti nuo 2017 me­tų nu­ma­to­mą pra­dė­ti įgy­ven­din­ti „Sod­ros“ re­for­mą, ku­ri kiek pa­ki­to, pa­ly­gin­ti su so­cia­li­nio mo­de­lio kū­rė­jų su­kur­ta jos ver­si­ja.

Nau­jau­sia­me va­rian­te ne­be­li­ko dvie­jų svar­bių da­ly­kų: „Sod­ros“ lu­bų, ku­rioms ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, ir darb­da­vių įmo­kos „Sod­rai“ ma­ži­ni­mo per 12 me­tų – nu­ma­to­ma šią įmo­ką 1 punk­tu ma­žin­ti tik ki­tais me­tais, o ne kas­met po 1 punk­tą. Dėl jos ma­ži­ni­mo at­ei­ty­je siū­lo­ma ap­sisp­ręs­ti, kas­met at­siž­vel­giant į vals­ty­bės fi­nan­si­nes ga­li­my­bes.

Ta­čiau ke­li Sei­mo na­riai su to­kia ko­mi­te­to po­zi­ci­ja ne­su­tin­ka – „dar­bie­tis“ Me­čis­lo­vas Zaš­čiu­rins­kas no­rė­tų, kad 2018 ir ki­tais me­tais darb­da­vių įmo­kos „Sod­rai“ ma­žė­tų po 2 punk­tus, so­cial­de­mo­kra­tai sie­kia, kad ki­tais me­tais darb­da­viai „Sod­rai“ mo­kė­tų iš­kart 6 punk­tais ma­žiau, esą tai duos di­džiau­sią efek­tą, o vė­liau – pa­gal ša­lies fi­nan­si­nes iš­ga­les. Li­be­ra­lė Da­lia Kuo­dy­tė ma­no, kad darb­da­vių įmo­kos „Sod­rai“ su­ma­ži­ni­mo lai­ko­tar­pis tu­ri baig­tis 2024 me­tais. Sei­mas dėl šių pa­tai­sų bal­suos.

Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas taip pat nu­ma­to, kad pen­si­jų bend­ro­ji da­lis at­ei­ty­je bus fi­nan­suo­ja­ma tik vals­ty­bės biu­dže­to lė­šo­mis, o pe­rei­na­muo­ju lai­ko­tar­piu – ir „Sod­ros“ lė­šo­mis.

La­biau siū­lo­ma rem­ti šei­mas, gi­mus dvy­nu­kams, try­nu­kams ar ket­ver­tu­kams – spe­cia­lios 4–12 ba­zi­nių so­cia­li­nių iš­mo­kų (BSI) dy­džio pa­šal­pos – 152– 456 eu­rai per mė­ne­sį bū­tų mo­ka­mos tė­vams nuo vai­kų gi­mi­mo iki jiems su­kaks dve­ji me­tai, ta­čiau aps­kai­čiuo­ja­mos bū­tų ki­taip ne­gu pa­šal­pos, ku­rias mo­kės ir „Sod­ra“.

Taip pat siū­lo­ma keis­ti vai­ko prie­žiū­ros iki dve­jų me­tų iš­mo­kos iš „Sod­ros“ skai­čia­vi­mo tvar­ką – grą­žin­ti iki kri­zės mo­kė­tas mo­ti­nys­tės pa­šal­pą – iki vai­kui su­eis vie­ne­ri me­tai ji bū­tų 100 proc. vie­no iš tė­vų už­dar­bio, o iki su­eis dve­ji me­tai – 85 proc.

Dvi­gu­bai di­des­nes ne­gu da­bar iš­mo­kas siū­lo­ma nu­ma­ty­ti stu­den­tams iki 26 me­tų ir dok­to­ran­tams, ku­rie vai­kų su­si­lauk­tų iki 30 me­tų, bet ne­tu­ri dar­bo sta­žo – jiems vai­ko prie­žiū­ros iš­mo­kos nuo ki­tų me­tų siek­tų 8 BSI ar­ba 304 eu­rų dy­džio iš­mo­ką per mė­ne­sį.

Pla­nuo­ja­ma, kad so­cia­li­nis mo­de­lis, nu­ma­tan­tis „Sod­ros“ re­for­mą ir dar­bo san­ty­kių li­be­ra­li­za­vi­mą, bus pri­im­tas iki lie­pos, kai pra­si­dės Sei­mo at­os­to­gos, ir įsi­ga­lios nuo 2017 me­tų.