Seimas pradeda svarstyti, ar skirti V.Vasiliauską LB vadovu antrai kadencijai
Sei­mui svars­ty­ti tei­kia­ma Lie­tu­vos ban­ko va­do­vo Vi­to Va­si­liaus­ko kan­di­da­tū­ra cen­tri­nio ban­ko val­dy­bos par­ei­gas ei­ti an­trą ka­den­ci­ją. Pir­mo­ji jo pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­ja bai­gia­si ba­lan­džio 15 die­ną.

Par­la­men­ta­rams ket­vir­ta­die­nį bus pri­sta­ty­tas pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės, ku­ri V.Va­si­liaus­ką siū­lo skir­ti an­trai Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­ko ka­den­ci­jai, de­kre­tas.

V.Va­si­liaus­kas BNS yra sa­kęs, jog Sei­mui pri­ta­rus jis su­tik­tų an­trą kar­tą va­do­vau­ti Lie­tu­vos ban­kui.

V.Va­si­liaus­kas cen­tri­niam ban­kui va­do­vau­ja nuo 2011 me­tų ba­lan­džio 16 die­nos.

Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­kas ski­ria­mas pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai. Ka­den­ci­jų skai­čius ne­ri­bo­ja­mas.