Seimas pradeda diskusijas dėl šaukimo į kariuomenę ateities
Sei­mas ket­vir­ta­die­nį po pa­tei­ki­mo pri­ta­rė pro­jek­tams, pa­gal ku­rį šau­ki­mas į ša­lies gink­luo­tą­sias pa­jė­gas vyk­tų ir 2020–2021 me­tais.

Pri­ta­rė projektams

Sei­mas ket­vir­ta­die­nį po pa­tei­ki­mo pri­ta­rė pro­jek­tams, pa­gal ku­rį šau­ki­mas į ša­lies gink­luo­tą­sias pa­jė­gas vyk­tų ir 2020–2021 me­tais.

Už vie­ną to­kį Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) pir­mi­nin­ko „dar­bie­čio“ Ar­tū­ro Pa­ulaus­ko ini­ci­juo­tą pro­jek­tą bal­sa­vo 74 Sei­mo na­riai, prieš bu­vo trys, su­si­lai­kė 15 par­la­men­ta­rų. Vie­nas iš tri­jų bal­sa­vu­sių­jų prieš pro­jek­tą – kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas.

„Dau­gu­ma NA­TO ša­lių yra pa­si­rin­kę pro­fe­si­nę ka­ro tar­ny­bą, nes tai ga­ran­tuo­ja ge­res­nį pa­si­ren­gi­mą, pro­fe­sio­na­lius ge­bė­ji­mus, ir ren­gia re­zer­vą“, – tvir­ti­no jis.

Vie­nin­te­liai vie­nin­gai prieš pro­jek­tą bu­vo frak­ci­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ at­sto­vai, so­cial­de­mo­kra­tų bal­sai pa­sis­kirs­tė abe­jo­se pu­sė­se, o ki­ti Sei­mo na­riai vie­nin­gai bal­sa­vo „už“, iš­sky­rus vie­ną su­si­lai­kiu­si „dar­bie­tį“. Pro­jek­tą to­liau svars­tys Sei­mo ko­mi­te­tas, dėl siū­ly­mo pa­pra­šy­ta Vy­riau­sy­bės iš­va­dos.

Dėl ki­to pro­jek­to, šauk­ti­nių ka­riuo­me­nės 2021 me­tais, po pa­tei­ki­mo 62 Sei­mo na­riai bu­vo už, vie­nas – prieš, 30 su­si­lai­kė, šį­kart mi­nis­tras bu­vo tarp su­si­lai­kiu­sių.

Par­la­men­tas nu­spren­dė, kad abu pro­jek­tai į po­sė­džių sa­lę tu­rė­tų grįž­ti dar šio­je se­si­jo­je, ki­tos sa­vai­tės tre­čia­die­nį, bet, kaip sa­kė po­sė­džiui pir­mi­nin­ka­vęs „dar­bie­tis“ Vy­das Ged­vi­las, tam Vy­riau­sy­bė tu­ri pa­sku­bė­ti su iš­va­da.

A. Pa­ulaus­kas: siun­čia­ma blo­ga žinia

Sei­mas, pa­va­sa­rį grą­ži­nęs pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą 2015 ir 2016 me­tais, ne­ap­sisp­ren­dė, kaip šau­ki­mas tu­rė­tų bū­ti pla­nuo­ja­mas pri­nci­pi­nė­je ka­riuo­me­nės struk­tū­ro­je 2020 ir 2021 me­tais. Par­la­men­tas kiek­vie­nas me­tais tvir­ti­na pri­nci­pi­nę ka­riuo­me­nės struk­tū­rą ki­tiems me­tams ir pla­nuo­ja­mą struk­tū­rą po pen­ke­rių me­tų.

„Mes no­ri­me sa­vo pri­nci­pi­nė­je ka­riuo­me­nės struk­tū­ro­je įra­šy­ti pri­va­lo­mą ka­ri­nę tar­ny­bą, nes da­bar 2020 ir 2021 me­tais ties pri­va­lo­mą­ja ka­ro tar­ny­ba įra­šy­ti nu­liai. Ma­no min­tis yra, kad ten at­si­ras­tų kon­kre­tūs skai­čiai, nuo 3 iki 3,5 tūkst. šauk­ti­nių“, – žur­na­lis­tams sa­kė pro­jek­to ini­cia­to­rius A.Pa­ulaus­kas.

Anot jo, Lie­tu­vos ne­ap­sisp­ren­di­mas, kaip jos ka­riuo­me­nės at­ro­dys po pen­ke­rių me­tų, siun­čia blo­gą ži­nią par­tne­riams.

„Ži­nia yra blo­ga. Juo­ba, kad ir mū­sų par­tne­riai, drau­gai re­gio­ne lat­viai, es­tai, len­ka, gink­lo bro­liai sa­ko: jūs pa­da­rė­te la­bai ge­rą spren­di­mą, ry­žo­tės at­nau­jin­ti šauk­ti­nių ka­riuo­me­nę. Da­bar jei­gu mes ne­pat­vir­tin­si­me 2020 ir 2021 me­tais šauk­ti­nių, vėl duo­da­me sig­na­lą vi­sų pir­ma sa­vo par­tne­riams, an­tra, mū­sų čia pa­tiems žmo­nėms tam­pa ne­beaiš­ku – po pen­ke­rių me­tų bus šau­kia­mi, ne­bus, – tvir­ti­no NSGK va­do­vas ir tę­sė: – ne­sant aiš­ku­mo, sta­bi­lu­mo, nu­spė­ja­mu­mo ka­riuo­me­nė ne­ga­li eg­zis­tuo­ti. Ka­riuo­me­nės struk­tū­ra tu­ri bū­ti for­muo­ja­ma la­bai aiš­kiais pri­nci­pais, o šian­dien mes to­kį blaš­ky­mą­si de­mons­truo­ja­me. Ma­no pa­siū­ly­mas bu­vo duo­ti la­bai aiš­kią ži­nią, kad šauk­ti­nių ka­riuo­me­nė lie­ka ir ji bus tę­sia­ma. Juo­ba, kad miš­rus ka­riuo­me­nės mo­de­lis pri­pa­žin­tas kaip vie­nas op­ti­ma­liau­sių.“

Jo tei­gi­mu, tar­ny­ba ka­riuo­me­nė­je ne tik ug­do jau­nuo­lių pa­trio­tiš­ku­mą, bet ir pa­de­da už­pil­dy­tą da­li­nius, re­zer­vą.

„A­tė­jo sa­va­no­riai, mes iš kar­to kal­ba­me apie an­trą bri­ga­dą, kal­ba­me apie nau­jų da­li­nių su­kū­ri­mą. Ka­riuo­me­nės va­das „už“, abiem ran­ko­mis „už“, – kal­bė­jo A. Pa­ulaus­kas.

Už pro­jek­tus bal­suo­ti ra­gi­nu­si bu­vu­si kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trė kon­ser­va­to­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė sa­kė, kad 2020–2021 me­tų ka­riuo­me­nės struk­tū­ros gra­fo­se prie šauk­ti­nių įra­šius nu­lius bus siun­čia­mas ne­igia­mas sig­na­las vi­suo­me­nei, ji taip pat pri­mi­nė, jog už šau­ki­mo pra­tę­si­mą pa­si­sa­ko ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas.

„Ka­ri­nis pa­ta­ri­mas, at­ei­nan­tis iš ka­riuo­me­nės va­do, yra la­bai aiš­kus – šian­dien ne­ga­li­ma duo­ti ne­tei­sin­go sig­na­lo, kad po pen­ke­rių me­tų Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės po­bū­dis kei­sis, ir vi­suo­me­nei, ir mo­kyk­lai, ir žmo­nėms, ir jau­nuo­liams. To­dėl šian­dien yra pa­siū­ly­tas komp­ro­mi­si­nis spren­di­mas – pa­li­ki­me tą skai­čių, ku­rį pri­ėmė­me šių me­tų pa­va­sa­rį, juk nie­ko dau­giau. (...) Mes šian­dien siū­lo­me tik ne­ro­dy­ti ir ne­siųs­ti blo­gų sig­na­lų, ne­įra­šy­ti nu­lio į 2021 me­tų ei­lu­tę, kad mes grą­ži­nę šie­met šauk­ti­nius par­ody­tu­mėm, kad tą ir tę­si­me bent iki 2021 me­tų, o kaip bus to­liau, ga­lės spręs­ti nau­ja­sis Sei­mas“, – sa­kė R.Juk­ne­vi­čie­nė.

„Čia gal­būt rei­kės spręs­ti ir dėl vi­suo­ti­nės ka­ri­nės prie­vo­lės, bū­tų ge­rai, jei at­si­sa­ky­tu­mėm tų lo­te­ri­jų ir ki­tų da­ly­kų, ei­tu­mėm prie re­zer­vo par­en­gi­mo rim­tai, kad kiek­vie­nas jau­nas žmo­gus, bai­gęs vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, jei lei­džia svei­ka­ta, at­lie­ka de­vy­nių mė­ne­sių ka­ro tar­ny­bą“, – pri­dū­rė kon­ser­va­to­rė.

J.Ole­kas: Šauk­ti­niams iš­leis­ta 30 mln. eurų

Tuo me­tu kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas J.Ole­kas spren­di­mą va­di­no per sku­biu ir sa­kė no­rin­tis pla­tes­nės dis­ku­si­jos dėl ka­riuo­me­nės at­ei­ties.

„Mes ma­tė­me prob­le­mą, ku­ri yra – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ne­už­pil­dy­ti da­li­niai, ir tai vie­na iš di­džiau­sių ka­riuo­me­nės prob­le­mų. Sku­biai spręs­ti su­si­da­riu­sią duo­bę la­bai są­mo­nin­gai, po dis­ku­si­jų Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą, kad mes su­grą­ži­na­me pen­ke­riems me­tams šauk­ti­nių tar­ny­bą, ir šių me­tų veiks­mai mū­sų, man at­ro­do, par­odė, kad mes su­ge­ba­me su­rink­ti sa­va­no­rius ir už­pil­dy­ti“, – apie spren­di­mą pen­ke­riems me­tams grą­žin­ti pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą sa­kė J.Ole­kas.

Anot jo, ap­sisp­ręs­ti dėl ka­riuo­me­nės at­ei­ties rei­kė­tų po po­ros me­tų at­siž­vel­gus į šauk­ti­nių pa­tir­tį.

„Aš ma­nau, kad rei­kia pa­lauk­ti dve­jus-tre­jus me­tus, pa­žiū­rė­ti, kaip pil­dy­sis da­li­niai po tar­ny­bos su šauk­ti­niais ir pro­fe­sio­na­lais, ir ta­da žiū­rė­ti ki­tą spren­di­mą, nes nor­ma­liai ap­si­gin­ti rei­kia ne par­uoš­ti di­de­lį re­zer­vą, o tu­rė­ti ka­riuo­me­nę, ku­ri čia ir da­bar ga­lė­tų gin­tis. Tam pir­miau­sia rei­kia už­pil­dy­ti ka­ri­nius da­li­nius ir ap­gink­luo­ti tuos ka­rius. De­ja, kai mes ple­čia­mės la­bai pla­čiai, lė­šos, nors ir di­dė­ja,ne­pa­kan­ka­mos. Ma­no siū­ly­mas – pa­da­ry­ti ši­tą dis­ku­si­ją la­bai aiš­kią, pa­da­ry­ti tarp­par­ti­nę dis­ku­si­ją, ir ta­da pa­da­ry­ti dis­ku­si­ją Sei­me, to­dėl aš pri­ta­riu pa­tei­ki­mui, bet dėl spren­di­mų ma­nau, kad bū­tų la­bai gra­žu, jei Sei­mas vien­bal­siai ga­lė­tų pri­im­ti to­kį svar­bų spren­di­mą“, – sa­kė pro­jek­tų ne­pa­lai­kęs J.Ole­kas.

Mi­nis­tras taip pat par­eiš­kė, kad ne­ga­li­ma vie­na­reikš­miš­kai sa­ky­ti, kad šauk­ti­nių ka­riuo­me­nė kai­nuo­ja pi­giau nei pro­fe­sio­na­lų.

„Tu­rė­tu­me gi­liau įver­tin­ti, nes kai ku­rie da­ly­kai yra pi­ges­ni. Kai yra šauk­ti­nių ka­riuo­me­nė, pa­vyz­džiui, jų at­ly­gi­ni­mai yra ma­žes­ni, bet są­nau­dos dėl jų gy­ve­ni­mo, dėl ap­ran­gos yra di­des­nės bū­tent šauk­ti­nių“, – tvir­ti­no jis.

J.Ole­ko duo­me­ni­mis, šie­met 3 tūkst. šauk­ti­nių pri­im­ti iš­leis­ta apie 30 mln. eu­rų.

„Tai fak­tiš­kai apie 10 tūkst. eu­rų vie­nam šauk­ti­niui“, – tei­gė mi­nis­tras. Į šią su­mą įei­na ne tik šauk­ti­nių iš­lai­ky­mas, bet ir ka­rei­vi­nių re­mon­tas, įran­gos įsi­gi­ji­mas ir pan.

Iš­ryš­kė­jo so­cial­de­mo­kra­tų pozicija

Prieš pri­va­lo­mo­sios ka­ro tar­ny­bos pa­li­ki­mą il­giau nei pen­ke­riems me­tams ket­vir­ta­die­nį pa­si­sa­kė ir dau­giau so­cial­de­mo­kra­tų.

J.Ole­kas Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė, kad jo po­zi­ci­ja pri­im­ti­na ir ki­tiems So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos na­riams. Jis vy­lė­si, kad ji ir ne­si­keis.

Sei­mo na­rė Gied­rė Pur­va­nec­kie­nė ra­gi­no at­lik­ti vi­suo­me­nės apk­lau­są ir po to Sei­mui ap­sisp­ręs­ti dėl ka­riuo­me­nės struk­tū­ros 2020 ir 2021 me­tais.

„Aiš­ku­mo jo­kio jūs ne­no­ri­te, (tai) par­odo kaž­ko­kį blaš­ky­mą­si, ne­nuo­sek­lu­mą, juo la­biau, kad rei­kia ži­no­ti vi­suo­me­nės nuo­mo­nę. Ar jūs ne­gal­vo­ja­te, kad bent vie­šo­sios nuo­mo­nės apk­lau­sos bū­du, jei ne re­fe­ren­du­mu, rei­kė­tų su­ži­no­ti vi­suo­me­nės nuo­mo­nę?“ – klau­sė ji.

Anks­čiau ne­igia­mos po­zi­ci­jos dėl pri­va­lo­mo­sios ka­ro tar­ny­bos grą­ži­ni­mo so­cial­de­mo­kra­tai taip aiš­kiai nė­ra iš­sa­kę. NSKG pir­mi­nin­ko A.Pa­ulaus­ko tei­gi­mu, lap­kri­čio pra­džio­je šiuo klau­si­mu su­ren­gus pa­si­ta­ri­mą pas Sei­mo pir­mi­nin­kę, prieš bu­vo tik J.Ole­kas.

„Frak­ci­jos na­riai la­bai aiš­kios po­zi­ci­jos ne­iš­sa­kė, bet ti­krai ne­bu­vo pa­sa­kę, kad mes esa­me „prieš“, kad ne­rei­kia teik­ti. (...) Aš su­pra­tau, kad ga­vau dau­gu­mos frak­ci­jos pri­ta­ri­mą teik­ti tuos įsta­ty­mų pro­jek­tus“, – sa­kė A.Pa­ulaus­kas.

Šau­ki­mo į ka­riuo­me­nę pra­tę­si­mą pa­lai­ko Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė, pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, ka­riuo­me­nės va­das J.V.Žu­kas. Tuo me­tu prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius, kaip ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras J.Ole­kas, ra­gi­no ne­sku­bin­ti dis­ku­si­jos dėl šau­ki­mo į ka­riuo­me­nę pra­tę­si­mo, kol, jų tei­gi­mu, nė­ra ži­no­mi skai­čia­vi­mai ir ka­riuo­me­nės po­rei­kiai po ke­le­rių me­tų.

Šauk­ti­nių grą­ži­ni­mą vals­ty­bės ir ka­riuo­me­nės va­do­vai ar­gu­men­tuo­ja bū­ti­ny­be už­pil­dy­ti ka­riuo­me­nės da­li­nius ir par­eng­ti re­zer­vą iš­au­gus Ru­si­jos grės­mei. Spren­di­mą grą­žin­ti šauk­ti­nius į ka­riuo­me­nę Sei­mas pri­ėmė pa­va­sa­rį. Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba pa­siū­lė šauk­ti­nius grą­žin­ti pen­ke­riems me­tams.

Kas­met pla­nuo­ja­ma pa­kvies­ti apie 3–3,5 tūkst. šauk­ti­nių nuo 19 iki 26 me­tų. Taip pat Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je tar­nau­ja apie 8 tūkst. pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riai, apie 4,5 tūkst. ka­rių sa­va­no­rių. Pla­nuo­ja­ma, kad per 5 me­tus Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės re­zer­vas bus pa­pil­dy­tas 16–17 tūkst. ka­rių.