Seimas planuoja 2019-uosius paskelbti jėzuitų misijos Lietuvoje metais
Tai pa­siū­lė Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas, at­siž­velg­da­mas į tai, kad ki­tą­met su­kan­ka 450 me­tų, kai Vil­niaus vys­ku­po Va­le­ri­jo­no Pro­ta­se­vi­čiaus kvie­ti­mu Lie­tu­vo­je įsi­kū­rė Jė­zaus drau­gi­ja – jė­zui­tai.

Nutarimo projekte pažymima, kad Lietuvos jėzuitai padėjo pagrindus visai institucinio Lietuvos švietimo sistemai, 1570 metais įsteigę Vilniaus jėzuitų kolegiją. 1579 metais kolegijai buvo suteiktas universiteto statusas.

Šis projektas jau apsvarstytas komitetuose ir liko paskutinis balsavimas Seimo salėje dėl nutarimo priėmimo.

Seimas 2019-uosius jau yra paskelbęs rašytojo, dvasininko Juozo Tumo-Vaižganto, taip pat Žemaitijos metais. Svarstomi siūlymai 2019 metus paskelbti rezidento Antano Smetonos, Lietuvos šaulių sąjungos, Lietuvos žydų metais.