Seimas patvirtino „valstiečių“ inicijuotą urėdijų pertvarką
Val­dan­tie­siems „vals­tie­čiams“ pa­ža­dė­jus opo­zi­ci­jo­je esan­tiems kon­ser­va­to­riams grą­žin­ti pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tą, Sei­mas an­tra­die­nį pa­tvir­ti­no daug gin­čų vi­suo­me­nė­je kė­lu­sią urė­di­jų pert­var­ką.

Už Miš­kų įsta­ty­mo pa­tai­sas, baig­da­mi pa­va­sa­rio se­si­ją, bal­sa­vo 82 Sei­mo na­riai, prieš – 16, o 12 su­si­lai­kė. Urė­di­jų re­for­mą rė­mė „vals­tie­čiai“ ir kon­ser­va­to­riai bei da­lis li­be­ra­lų, o so­cial­de­mo­kra­tai ir „tvar­kie­čiai“ bal­sa­vo prieš ar­ba su­si­lai­kė.

Vy­riau­sy­bės siū­ly­tos urė­di­jų pert­var­kos pla­no ne­pa­lai­kius koa­li­ci­jos par­tne­riams so­cial­de­mo­kra­tams, „vals­tie­čiai“ dėl jos pa­lai­ky­mo su­si­ta­rė su kon­ser­va­to­riais, o už jų bal­sus prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis pa­ža­dė­jo PVM leng­va­tą šil­dy­mui.

Sei­mas nu­ta­rė pa­nai­kin­ti Ge­ne­ra­li­nę miš­kų urė­di­ją, o miš­kus val­dy­ti lei­do vie­nai ar dau­giau įmo­nių, jų skai­čių nu­sta­tant Vy­riau­sy­bei. Pa­sta­ro­ji da­bar siū­lo įsteig­ti vie­ną įmo­nę vie­to­je 42-jų urė­di­jų.

Pa­sak ap­lin­kos mi­nis­tro Kęs­tu­čio Na­vic­ko, Vy­riau­sy­bės siū­ly­tas ir Sei­mo pri­im­tas re­for­mos pla­nas yra be­veik ly­gia­ver­čiai.

„Jie ly­gia­ver­čiai, nors Vy­riau­sy­bės (pla­ne – BNS) bu­vo dau­giau vi­so­kių sau­gik­lių so­cia­liai at­sa­kin­gų, bet Vy­riau­sy­bė elg­sis at­sa­kin­gai ir nė­ra bė­dos. Iš es­mės esa­me lais­ves­ni ši­tuo spren­di­mu. Įsi­pa­rei­go­ji­mų lai­ky­si­mės“, – BNS tei­gė mi­nis­tras.

K.Na­vic­kas pa­brė­žė, kad 2018 me­tais bus įsteig­ta urė­di­jas ap­jung­sian­ti įmo­nė.

„No­ri­me 2018 me­tais steig­ti ar kaž­ku­rios įmo­nės (urė­di­jos – BNS) pa­grin­du steig­ti tą mo­ti­ni­nę įmo­nę ir ta­da pra­dė­ti kon­so­li­da­ci­ją“, – tei­gė mi­nis­tras.

Pa­klaus­tas, ar bus su­jung­tos 42 miš­kų urė­di­jos ir ku­ria­ma vals­ty­bi­nių miš­kų val­dy­mo įmo­nė „Lie­tu­vos vals­ty­bi­niai miš­kai“, mi­nis­tras sa­kė, kad šis klau­si­mas ne­be svar­biau­sias, o ko­kia bus ga­lu­ti­nė struk­tū­ra, spręs Vy­riau­sy­bė.

„Čia da­bar ne­be taip svar­bu jau – ga­li bū­ti ir Lie­tu­vos vals­ty­bi­nė urė­di­ja“, – tei­gė mi­nis­tras.

K.Na­vic­kas pa­kar­to­jo, kad urė­di­jos iki 2019 me­tų bus su­jung­tos į vie­ną ju­ri­di­nį as­me­nį, o urė­di­jos iš­liks ne­bent kaip fi­lia­lai. Pa­sak jo, iš­liks ir gi­ri­nin­ki­jos.

K.Na­vic­kas BNS pa­ti­ki­no, kad 2018 me­tų pa­bai­go­je bus aiš­ku, ir kiek kai­na­vo re­for­ma, ir koks jos efek­tas.

Be to, Sei­mas nu­sta­tė, kad did­me­ni­nė pre­ky­ba vals­ty­bi­niuo­se miš­kuo­se pa­ga­min­ta ža­lia­vi­ne me­die­na ir jos at­lie­ko­mis vyk­tų elek­tro­ni­niuo­se auk­cio­nuo­se, o su­tar­tys bū­tų il­ga­lai­kės (3–10 me­tų), pus­me­čio ir trum­pa­lai­kės (iki 3 mė­ne­sių).

Maž­me­na bū­tų pre­kiau­ja­ma iki 7 proc. me­ti­nės kir­ti­mų nor­mos, pri­ori­te­tą tei­kiant mal­kų par­da­vi­mui gy­ven­to­jams.

Sei­mas ne­pat­vir­ti­no kon­ser­va­to­riaus Pa­uliaus Sau­dar­go ir li­be­ra­lo Si­mo­no Gent­vi­lo pla­no re­for­mą at­lik­ti eta­pais, o pri­ta­rė „vals­tie­čių“ Ag­nės Ši­rins­kie­nės, Sau­liaus Skver­ne­lio, Ra­mū­no Kar­baus­kio ir Vir­gi­ni­jaus Sin­ke­vi­čiaus siū­ly­mui re­for­mą pra­dė­ti 2018 me­tais, įpa­rei­go­jant Vy­riau­sy­bę ir ap­lin­kos mi­nis­trą iki 2017 me­tų pa­bai­gos pri­im­ti spren­di­mus, ku­rios urė­di­jos ir ko­kiais pri­nci­pais re­mian­tis bū­tų su­jun­gia­mos.