Seimas patvirtino „Sodros“ biudžetą
Sei­mas an­tra­die­nį pa­tvir­ti­no 2015 me­tų „Sod­ros“ biu­dže­tą, ku­ris į prieš­kri­zi­nį ly­gį grą­ži­na li­gos ir ne­dar­bo iš­mo­kas, o nuo ki­tų me­tų lie­pos val­džia pa­di­dins ir pen­si­jas. Ta­čiau Sei­mas at­si­sa­kė opo­zi­ci­jos rei­ka­la­vi­mu kom­pen­sa­ci­jas pen­si­nin­kams iš­mo­kė­ti per vie­ne­rius me­tus.

Už „Sod­ros“ biu­dže­tą bal­sa­vo 74 Sei­mo na­riai, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Di­džio­ji da­lis opo­zi­ci­jos bal­sa­vi­me ne­da­ly­va­vo.

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas ra­gin­da­mas par­la­men­ta­rus pa­lai­ky­ti pro­jek­tą pa­brė­žė, kad ki­tą­met pla­nuo­ja­mos di­des­nės tiek pa­ja­mos, tiek iš­lai­dos.

„Grą­ži­na­me li­gos iš­mo­ką į prieš­kri­zi­nį ly­gį, ne­dar­bo iš­mo­ką į prieš­kri­zi­nį ly­gį, nuo va­sa­ros vi­du­rio ra­si­me ga­li­my­bę pa­di­din­ti pen­si­jas (...), dar 200 mln. li­tų kom­pen­suo­si­me“, - tvir­ti­no A.Sy­sas.

„Dar­bie­tis“ Vy­tau­tas Gap­šys pa­brė­žė, kad ki­tų me­tų „Sod­ros“ biu­dže­tas yra žings­nis į prie­kį.

„Su­ge­bė­jo­me at­sta­ty­ti ir kom­pen­suo­ti tai, kas pra­ėju­sio­je ka­den­ci­jo­je (Sei­mo - BNS) bu­vo nu­brauk­ta (....) Pri­siim­da­mi at­sa­ko­my­bę ga­li­me pa­sa­ky­ti, kad tai ju­dė­ji­mas į prie­kį, su to­kiu biu­dže­tu ga­li­ma pers­pek­ty­viai ju­dė­ti į prie­kį“, - tei­gė V.Gap­šys.

Tuo tar­pu Li­be­ra­lų ly­de­ris Eli­gi­jus Ma­siu­lis tvir­ti­no, kad nors žvel­giant į ki­tų me­tų „Sod­ros“ biu­dže­tą ga­li at­ro­dy­ti, kad „ša­lies eko­no­mi­ka iš­gy­ve­na auk­so am­žių“, rea­ly­bė ga­li bū­ti kur kas su­dė­tin­ges­nė. Anot jo, biu­dže­to pro­jek­tas yra par­eng­tas ne­at­sa­kin­gai ir ne­at­siž­vel­giant į ga­li­mą eko­no­mi­kos au­gi­mo su­lė­tė­ji­mą, dėl ku­rio nu­ma­ty­tas li­gos ir ne­dar­bo iš­mo­kų bei pen­si­jų di­di­ni­mas ga­li bū­ti „ne pa­gal ki­še­nę“.

E.Ma­siu­lio tei­gi­mu, da­lį lė­šų, ku­rios ki­tų me­tų biu­dže­te nu­ma­ty­tos ne­dar­bo iš­mo­kų at­kū­ri­mui, rei­kė­tų skir­ti nau­joms dar­bo vie­toms su­kur­ti.

„Bent 50 mln. li­tų rei­kė­jo nu­ma­ty­ti skir­ti dar­bo pa­ieš­kai. Da­bar dar­bo bir­žo­se lais­vų dar­bo vie­tų yra, bet jas no­rin­čių užim­ti žmo­nių nė­ra. Rei­kia gal­vo­ti, kaip tas vie­tas už­pil­dy­ti, jei no­ri­me tva­rios vie­šų­jų fi­nan­sų aps­kai­tos ir „Sod­ros“ biu­dže­to pa­ja­mų di­dė­ji­mo“, - sa­kė E.Ma­siu­lis.

Li­be­ra­las Kęs­tu­tis Gla­vec­kas tai pat tvir­ti­no, kad biu­dže­to pro­jek­tas par­eng­tas, „re­mian­tis la­biau­siai op­ti­mis­ti­niu sce­na­ri­ju­mi“, vi­siš­kai ne­įver­ti­nant ga­li­mų ri­zi­kų ir ma­kroe­ko­no­mi­nės ap­lin­kos, ku­rio­je Lie­tu­va at­si­durs, įsi­ve­du­si eu­rą,. K.Gla­vec­kas pa­brė­žė, kad tarp eu­ro zo­nos ša­lių Lie­tu­vo­je pen­si­jos ir so­cia­li­nės iš­mo­kos bus „vie­nos ma­žiau­sių“, žmo­nių per­ka­mo­ji ga­lia ne­pa­di­dės, o „kai­nos tu­rės di­de­lę ten­den­ci­ją aug­ti“.

Sei­mas ne­pri­ta­rė kon­ser­va­to­rius Ri­man­tas Jo­nas Da­gio siū­ly­mui už­ti­krin­ti, kad ki­tą­met ne­ma­žė­tų vi­du­ti­nės pen­si­jos ir vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio san­ty­kis. Pa­lai­ky­mo ne­su­lau­kė ir R.J.Da­gio bei kon­ser­va­to­riaus Dai­niaus Krei­vio siū­ly­mas at­si­sa­ky­ti ma­žų­jų bend­ri­jų na­rių ap­mo­kes­ti­ni­mo.

Opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius dar kar­tą siū­lė pri­im­ti spren­di­mą 2015 me­tais kom­pen­suo­ti vi­sas su­ma­žin­tas pen­si­jas, tam pa­nau­do­jant ar­ba „Sod­ros“, ar­ba vals­ty­bės biu­dže­to sko­lin­tas lė­šas. Dėl to net ne­bu­vo bal­suo­ja­ma, o prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius pa­brė­žė, kad tai pa­di­din­tų vals­ty­bės sko­lą ir jos ap­tar­na­vi­mo iš­lai­das bei su­kur­tų ne­pa­lan­kią ap­lin­ką tva­riai eko­no­mi­kos plė­trai il­ga­lai­kė­je pers­pek­ty­vo­je.

Pla­nuo­ja­mos „Sod­ros“ biu­dže­to ki­tų me­tų pa­ja­mos yra 3,24 mlrd. eu­rų (11,185 mlrd. li­tų), o iš­lai­dos - 3,395 mlrd. eu­rų (11,72 mlrd. li­tų).

Se­nat­vės pen­si­joms pla­nuo­ja­ma skir­ti dau­giau kaip 2,441 mlrd. eu­rų, li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo iš­mo­koms – 56,4 mln. eu­rų, ne­dar­bo so­cia­li­niam drau­di­mui – be­veik 132 mln. eu­rų, ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ir pro­fe­si­nių li­gų so­cia­li­niam drau­di­mui – be­veik 18,3 mln. eu­rų. Lė­šos per­ve­da­mos į pen­si­jų fon­dus su­da­rys apie 142,4 mln. eu­rų.

Di­džiau­sią šio fon­do biu­dže­to pa­ja­mų da­lį su­da­rys drau­dė­jų „Sod­ros“ įmo­kos - dau­giau kaip 2,779 mlrd. eu­rų ir apd­raus­tų­jų įmo­kos - dau­giau kaip 294,4 mln. eu­rų. Sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­čių as­me­nų įmo­kos su­da­rys apie 93,1 mln. eu­rų, sa­va­no­riš­kai ap­sid­rau­du­sių - 1,4 mln. eu­rų.

Prog­no­zuo­ja­mas 2015 me­tais apd­raus­tų as­me­nų skai­čius bus 1,413 mln. žmo­nių, 2,2 proc. ar­ba 29,9 tūkst. dau­giau nei 2014 me­tais lau­kia­ma. Apd­raus­tų­jų, drau­džia­mų vi­so­mis so­cia­li­nio drau­di­mo rū­ši­mis, skai­čius pa­di­dės 9,5 tūkst. ir sieks 1,28 mln.

Drau­džia­mo­sios pa­ja­mos, tai­ko­mos pen­si­joms aps­kai­čiuo­ti, 2015 me­tais dėl pers­kai­čia­vi­mo į eu­rus pa­di­dės 0,05 eu­ro ir me­tų pra­džio­je sieks 431 eu­rą. Ba­zi­nė pen­si­ja pa­di­dės 0,74 eu­ro ir sieks 105 eu­rus.

Nuo 2015 me­tų lie­pos ba­zi­nė pen­si­ja ir ei­na­mų­jų me­tų drau­džia­mo­sios pa­ja­mos di­dės 3 eu­rais ir bus ati­tin­ka­mai 108 eu­rai ir 434 eu­rai. Pen­si­jų pa­di­di­ni­mui nuo lie­pos bus pa­nau­do­ta 22,7 mln. eu­rų.