Seimas patvirtino 2016 metų biudžetą
Sei­mas po­sė­dy­je pa­tvir­ti­no ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­tą ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nius ro­dik­lius. Už 2016 me­tų vals­ty­bės biu­dže­tą bal­sa­vo 76 Sei­mo na­riai, prieš – 34, su­si­lai­kė 14 par­la­men­ta­rų.

Pa­gal pri­im­tą įsta­ty­mą 2016 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mos su­da­rys 8,046 mlrd. eu­rų, asig­na­vi­mai iš­lai­doms ir tur­tui įsi­gy­ti – dau­giau kaip 8,686 mlrd. eu­rų (asig­na­vi­mai vir­ši­ja pa­ja­mas 640 mln. eu­rų). Tarp pa­ja­mų ES ir ki­tos tarp­tau­ti­nės par­amos lė­šos su­da­rys apie 2,1 mlrd. eu­rų, ra­šo­ma Sei­mo pra­ne­ši­me spau­dai.

2016 me­tais pla­nuo­ja­mas struk­tū­ri­nis val­džios sek­to­riaus de­fi­ci­tas, įskai­tant tų me­tų pen­si­jų re­for­mos są­nau­das, pla­nuo­ja­ma su­da­rys apie 1,0 proc. BVP. Taip pat ki­tą­met nu­ma­to­mas ne di­des­nis nei šiems me­tams pla­nuo­tas 1,2 proc. BVP val­džios sek­to­riaus de­fi­ci­tas.

Dau­giau­sia pa­ja­mų 2016 me­tais nu­ma­to­ma gau­ti iš pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio – dau­giau kaip 3,049 mlrd. eu­rų. Ak­ci­zų ki­tą­met nu­ma­to­ma su­rink­ti be­veik 1,172 mlrd. eu­rų. Iš pel­no mo­kes­čio ki­tą­met pla­nuo­ja­ma gau­ti apie 579 mln. eu­rų, iš gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio – be­veik 362 mln. eu­rų. Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio pla­nuo­ja­ma su­rink­ti be­veik 2,3 mln. eu­rų.

Vals­ty­bės biu­dže­to spe­cia­lios tiks­li­nės do­ta­ci­jos sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tams su­da­rys 740,3 mln. eu­rų, vals­ty­bės biu­dže­to bend­ro­sios do­ta­ci­jos kom­pen­sa­ci­jos sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tams – be­veik 64,8 mln. eu­rų. Mo­ki­nio krep­še­lio dy­dis 2016 me­tais sieks 1 014 eu­rų.

Pri­ėmi­mo me­tu Sei­mas pri­ta­rė Sei­mo na­rių Ri­mos Baš­kie­nės, Au­re­li­jos Stan­ci­kie­nės, Vi­ta­li­jaus Gai­liaus ir Vik­to­ri­jos Čmi­ly­tės-Niel­sen siū­ly­mui skir­ti pa­pil­do­mus 500 tūkst. eu­rų sau­go­mų te­ri­to­ri­jų di­rek­ci­jų mo­kos fon­dui, Sei­mo na­rių Zi­tos Žvi­kie­nė ir Ma­ri­jos Auš­ri­nės Pa­vi­lio­nie­nės siū­ly­mui skir­ti pa­pil­do­mai 14 tūkst. eu­rų Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gai. Taip pat pri­tar­ta Sei­mo na­rio Al­bi­no Mi­tru­le­vi­čiaus siū­ly­mui skir­ti iš Ke­lių prie­žiū­ros ir plė­tros prog­ra­mos lė­šų 70 mln. eu­rų „Vals­ty­bi­nės reikš­mės žvyr­ke­lių as­fal­ta­vi­mo ke­lių at­kar­poms, jun­gian­čioms as­fal­tuo­tus ke­lių ruo­žus“ prog­ra­mai, be­veik 7 mln. eu­rų – Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai su „Rail Bal­ti­ca“ pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mu su­si­ju­siems vie­ti­nės reikš­mės su­si­sie­ki­mo inf­ras­truk­tū­ros ob­jek­tams fi­nan­suo­ti.

Ne­kei­čiant bend­ros tvir­ti­na­mos asig­na­vi­mų su­mos pri­tar­ta Sei­mo na­rio Ri­man­to Jo­no Da­gio siū­ly­mui skir­ti 40 tūkst. eu­rų Kau­no Šv. Ka­zi­mie­ro pa­grin­di­nės mo­kyk­los ava­ri­nės spor­to sa­lės grin­dų būk­lės pa­ša­li­ni­mui pa­di­di­nant Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jai nu­ma­to­mus skir­ti asig­na­vi­mus ir šia su­ma su­ma­žin­ti Na­cio­na­li­niam mu­zie­jui Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės val­do­vų rū­mams ski­ria­mus asig­na­vi­mus in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tui „Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės val­do­vų rū­mų at­sta­ty­mas“.